Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 5 Moties en toezeggingen

Moties: Onderdeel A.1 Afgedaan

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van de leden Veldman en Fokke; Verzoekt de regering, ten behoeve van de vervolgfase van de drie decentralisaties een onafhankelijke derde aan te wijzen die tot taak heeft om bij de transformatie in het sociaal domein een vinger aan de pols te houden, zijn bevindingen bij gemeenten aan de orde te stellen en het kabinet hierover te rapporteren; verzoekt de regering voorts, deze rapportages aan de Kamer te zenden.

Parlementair agenda punt [22-12-2016] – Sociaal Domein

Het nieuwe Kabinet is bij de invulling van het programma sociaal domein niet overgegaan tot een uitwerking van de in de motie gevraagde onafhankelijke derde (het vorige kabinet heeft het eenduidig aan het nieuwe kabinet overgelaten)

De motie van de leden De Caluwé en Fokke; Verzoekt de regering, een nadere afweging over de resterende vraagstukken van het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Stedelijke Vernieuwing te maken bij de volledige herijking van het Gemeentefonds waar de Tweede Kamer in november 2015 bij motie-Veldman de regering om heeft gevraagd.

Parlementair agenda punt [30-11-2016] – Begroting Binnenlandse Zaken (34 550-VII) incl. Gemeentefonds (34 550-B), Provinciefonds (34 550-C)

De Tweede Kamer is op 10 oktober 2017 per brief geïnformeerd (TK 34 775-B, nr. 5)

Moties: Onderdeel A.2 In behandeling

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Engels c.s.; Verzoekt de Minister een of meer modellen voor een stelsel van financiële verhoudingen tussen rijk en gemeenten te ontwikkelen waarin rekening wordt gehouden met zowel de effecten van de voorgenomen decentralisaties als met voortgaande processen van gemeentelijke herindeling.

Parlementair agenda punt [18-06-2013] – Inrichting openbaar bestuur

De Eerste Kamer wordt medio juni 2019 geïnformeerd

Toezeggingen: Onderdeel B.1 Afgedaan

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt de Tweede Kamer toe, voor de duur van het programma Sociaal Domein, ieder najaar de Kamer schriftelijk te informeren over de voortgang van het programma, waarbij de Kamer tevens een gebundeld pakket wet- en regelgeving zal ontvangen.

Brief d.d. 8 februari 2017 inzake programma sociaal domein

De Tweede Kamer is op 4 december 2017 per brief geïnformeerd (TK 34 477, nr. 29)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een nadere analyse te doen naar de verdeelmodellen in het sociaal domein. In het najaar informeert hij de Kamer over de voortgang.

Parlementair agenda punt [31-05-2017] – Sociaal Domein

De Tweede Kamer is op 4 december 2017 per brief geïnformeerd (TK 34 477, nr. 29)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe om in het najaar een nadere toelichting en stand van zaken te geven van het traject betrekking tot ˜gemeenschappelijke taal in het sociaal domein». Dit zal in of in samenhang met de overall rapportage sociaal domein zijn. De Minister zal in de overall rapportage ook een toelichting geven op de outcome monitoring.

Parlementair agenda punt [31-05-2017] – Sociaal Domein

De Tweede Kamer is op 4 december 2017 per brief geïnformeerd (TK 34 477, nr. 29)

De Minister zegt toe om bij de jaarlijkse voortgang van het programma sociaal domein aan de Kamer ook te vermelden wat de ˜startpunten» zijn van de transformatie thema’s die in het programma worden opgepakt. Dit om ook te zien of het programma voortgang boekt op die thema’s.

Parlementair agenda punt [31-05-2017] – Sociaal Domein

De Tweede Kamer is op 4 december 2017 per brief geïnformeerd (TK 34 477, nr. 29)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe, in het najaar van 2017, de uitkomsten van het onderzoek naar de gemeentelijke jaarstukken 2016 (onderzocht zal worden of deze geografische verschillen zich wederom voordoen en wat hier de mogelijke verklaringen voor zijn) naar de Tweede Kamer te sturen.

Brief d.d. 6 juni 2017 inzake jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016

De Tweede Kamer is op 17 november 2017 per brief geïnformeerd (TK 34 775-B, nr. 7)

De Minister van Financiën zegt namens de Minister van BZK toe, de Tweede Kamer in het najaar te informeren over de uitkomsten over het verslagjaar 2016. Daarin wordt ook de problematiek geadresseerd van ontbrekende goedkeurende accountantsverklaringen van (5% van de) gemeenten.

Verantwoordingsdebat over het jaar 2016 d.d. 31 mei 2017

De Tweede Kamer is op 17 november 2017 per brief geïnformeerd (TK 34 775-B, nr. 7)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe naar aanleiding van de motie Van Engelshoven betreffende gecertificeerde instellingen (zie hierna): er is onderzoek gaande van VWS/VenJ, uiterlijk 1 juli 2017 afgerond, hoe binnen dat regime te handelen. De Minister bevordert dat snel conclusies over het onderzoeksrapport worden getrokken, en dat de Kamer snel bericht wordt.

Parlementair agenda punt [08-06-2017] – Sociaal Domein

De Tweede Kamer is op 11 oktober 2017 per brief geïnformeerd (TK 31 839, nr. 605)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer voor de zomer te informeren over uitkomsten bestuurlijk overleg tussen Rijk en VNG over de noodzakelijke vervolgstappen en de gewenste aanpak nav eindrapport kwalitatief onderzoek verdeelmodellen sociaal domein

Brief d.d. 30 april 2018 inzake Aanbieding eindrapport kwalitatief onderzoek verdeelmodellen sociaal domein

De Tweede Kamer is op 5 juli 2018 per brief geïnformeerd

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (te zijner tijd) te informeren over outcome informatie; de juiste informatie over het gebruik en de effecten van voorzieningen in het sociaal domein

Brief d.d. 22 mei inzake Tweede Overall rapportage sociaal domein

De toezegging is ondersteuning van beleid

Toezeggingen: Onderdeel B.2 In behandeling

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

nvt

nvt

nvt