Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 7 Lijst van afkortingen

A+O fonds

Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten

ARU

Accres-relevante Uitgaven

BCF

BTW-compensatiefonds

BOFv

Bestuurlijk overleg financiële verhouding

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden

DU

Decentralisatie-uitkering

Fvw

Financiële-verhoudingswet

GF

Gemeentefonds

IPO

Interprovinciaal Overleg

IU

Integratie-uitkering

IUSD

Integratie-uitkering sociaal domein

Iv3

Infomatievoorziening voor derden

KING

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

OEM

Overige eigen middelen

OSU

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen

OW

Ontwerpbegroting

OZB

Onroerende-zaakbelastingen

PF

Provinciefonds

POR

Periodiek Onderhoudsrapport

Rob

Raad voor het openbaar bestuur

RPE

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

RWT

Rechtspersonen met een wettelijke taak

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

UvW

Unie van Waterschappen

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VHROSV

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ

Waardering onroerende zaken

ZBO

Zelfstandig bestuursorgaan