Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

35000 XVI 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 1

18 september 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de Rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister voor Medische Zorg

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van VWS voor het jaar 2019 (incl. agentschappen)
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

16.178.184

16.413.793

87.563

         
 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7.564.506

7.774.859

85.770

1

Volksgezondheid

681.398

730.754

11.903

3

Langdurige zorg en ondersteuning

5.240.778

5.165.018

3.441

4

Zorgbreed beleid

975.548

1.211.761

58.660

5

Jeugd

101.104

101.104

4.508

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

260.435

260.760

901

9

Algemeen

25.589

25.589

0

10

Apparaatsuitgaven

310.823

311.042

6.357

11

Nog onverdeeld

– 31.169

– 31.169

0

         
 

Medische Zorg

8.613.678

8.638.934

1.793

2

Curatieve zorg

3.152.861

3.177.587

1.053

6

Sport en bewegen

408.968

409.498

740

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.051.849

5.051.849

0

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

53.000

53.000

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

73.671

73.671

0

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

345.100

345.100

0

Totaal

471.771

471.771

0

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschap

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

0

1.500

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

6.567

13.134

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

0

4.000

Totaal

6.567

18.634

Geraamde uitgaven en geraamde ontvangsten 2019 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen

Geraamde uitgaven 2019 (bedragen x € 1.000)
Geraamde ontvangsten 2019 (bedragen x € 1.000)