Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

2. Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)

2.1 Inleiding

Het CIBG vertaalt, samen met ketenpartners, beleid in tastbare en toegankelijke uitvoering voor burgers, professionals en organisaties op het gebeid van registers, data en informatie. Als agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport richt het CIBG zich primair op het VWS beleidsterrein. We dragen zorg voor een integrale dienstverlening, gericht op wat de samenleving nodig heeft. De focus hierbij ligt op transparantie en betrouwbaarheid, het bewust omgaan met kapitaal, kosten en kwaliteit. We investeren met onze partners in de keten in samenwerking en kennisdeling.

Het CIBG heeft een breed takenpakket zoals het BIG-register, het Donorregister, Registerleraar en het UZI-register. Meer informatie over de organisatie en taken van het CIBG is te vinden op: www.cibg.nl.

2.2 Begroting

Begroting van agentschap CIBG voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Slotwet

Vastgestelde begroting

Baten

             

Omzet moederdepartement

31.978

18.996

37.344

38.091

38.853

39.630

40.423

Omzet overige departementen

3.839

3.118

8.380

8.548

8.719

8.893

9.071

Omzet derden

22.753

24.479

27.947

28.506

29.076

29.658

30.251

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal baten

58.570

46.593

73.671

75.145

76.648

78.181

79.745

               

Lasten

             

Apparaatskosten

62.685

41.425

67.103

68.446

69.815

71.211

72.636

– Personele kosten

26.680

19.270

31.568

32.200

32.844

33.500

34.170

waarvan eigen personeel

18.496

15.844

23.416

23.885

24.363

24.849

25.346

waarvan externe inhuur

5.465

1.951

6.236

6.361

6.488

6.618

6.750

waarvan overige pers kosten

2.719

1.475

1.916

1.954

1.993

2.033

2.074

– Materiële kosten

36.005

22.155

35.535

36.246

36.971

37.711

38.466

waarvan apparaat ICT

4.926

7.089

3.824

3.900

3.978

4.058

4.139

waarvan bijdrage aan SSO’s

8.611

9.580

9.155

9.338

9.525

9.716

9.910

waarvan overige mat kosten

22.468

5.486

22.556

23.008

23.468

23.937

24.417

Rentelasten

1

0

1

1

1

1

1

Afschrijvingskosten

3.096

5.168

6.567

6.698

6.832

6.969

7.108

– Materieel

9

0

0

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

8

0

0

0

0

0

0

– Immaterieel

3.087

5.168

6.567

6.698

6.832

6.969

7.108

Overige lasten

8.319

0

0

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal lasten

74.101

46.593

73.671

75.145

76.648

78.181

79.745

               

Saldo van baten en lasten

– 15.531

0

0

0

0

0

0

De begroting 2019 is aanzienlijk hoger dan de in september 2017 vastgestelde begroting 2018. Belangrijkste oorzaak voor deze stijging zijn de gestegen ICT-kosten. Deze kosten bestaan zowel uit personele als materiële kosten. In het kader van het ingezette verandertraject bij het CIBG zijn in de begroting 2019 zijn ook de kosten voor projecten meegenomen, waardoor een realistischer beeld ontstaat. Deze projecten bestaan uit opdrachten op de reguliere producten en diensten, die door opdrachtgevers worden gefinancierd. In het verleden werden alleen de reguliere producten en diensten gebudgetteerd. Bovendien nemen de personele kosten toe als gevolg van CAO-aanpassingen en de materiële kosten als gevolg van overige indexaties. Het CIBG is eind 2017 een verandertraject gestart dat ook heeft geleid tot nieuwe (financiële) afspraken met opdrachtgevers voor 2018 en daarna. De uiteindelijke gevolgen voor de begroting zullen zichtbaar worden in de tweede suppletoire begrotingswet. Als gevolg van deze herijkte begroting zijn de bijdragen van opdrachtgevers aangepast. De herijkte begroting is afgestemd met opdrachtgevers en eigenaar.

Eind 2017 heeft op grond van de Regeling Agentschappen een correctie plaatsgevonden van de voorgefinancierde investeringsbijdragen van opdrachtgevers naar het eigen vermogen. Financiering van investeringen zal voortaan via de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën plaatsvinden. De afschrijvingskosten van de investeringen gefinancierd uit de eerdere investeringsbijdragen (circa € 2 tot 3 miljoen per jaar van 2018–2022) worden door de eigenaar gedekt.

Toelichting

Baten

De omzet moederdepartement bestaat uit de omzet op basis van opdrachten vanuit de beleidsdirecties van VWS, zoals Vakbekwaamheidsverklaring, Donorregister, TZI, SBVZ en WNT. Daarnaast is er bij het CIBG ook sprake van omzet op basis van opdrachten van andere departementen, zoals OCW-registers en Register Diergeneeskundigen. Tevens is er omzet afkomstig van derden (burgers en bedrijven). Deze hangt samen met het verrichten van verschillende (wettelijke) registratieactiviteiten, het verstrekken van UZI-passen en -certificaten, het verlenen van vergunningen en ontheffingen tegen door het departement vastgestelde tarieven alsmede met de verkoop van medicinale cannabis.

Als gevolg van de hernieuwde (financiële) afspraken zijn de bijdragen van de opdrachtgevers van het CIBG aangepast. Hierdoor is het CIBG in staat om kostendekkend te werken.

Lasten

De lasten bewegen mee met de omvang van het verwachte takenpakket.

Overzicht lasten (Bedragen x € 1.000)
 

Omzet 2019

MEVA

11.171

Informatiebeleid CIO

2.566

EST

295

GMT

7.639

PG

1.551

PZO

5.652

DJ

1.317

IGJ

1.952

Diverse projecten

2.249

   

Subtotaal VWS

34.392

   

OCW

5.567

LNV

1.319

BZK

1.494

Subtotaal overige departementen

8.380

   

BIG-(her)registratie

5.102

Vakbekwaamheid

255

UZI-register

8.715

Vergunningen

1.662

Medische hulpmiddelen

385

Opiaten

662

BMC

11.166

Subtotaal Derden

27.947

   

Overig

Voorgefinancierde afschrijvingskosten

2.952

   

Totaal

73.671

In de meerjarenraming 2020–2023 is rekening gehouden met een indexatie van 2% voor loon- en prijsontwikkelingen.

2.3 Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht CIBG voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Slotwet

Vastgestelde begroting

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

9.986

5.290

591

591

591

591

591

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

59.521

47.000

73.671

75.145

76.648

78.181

79.745

 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

64.661

45.000

67.104

68.447

69.816

71.212

72.637

2.

Totaal operationele kasstroom

– 5.140

2.000

6.567

6.698

6.832

6.969

7.108

 

–/– totaal investeringen

8.240

3.000

6.567

6.698

6.832

6.969

7.108

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 8.240

– 3.000

– 6.567

– 6.698

– 6.832

– 6.969

– 7.108

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

–/– aflossingen op leningen

1.467

2.000

6.567

6.698

6.832

6.969

7.108

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

4.000

3.000

6.567

6.698

6.832

6.969

7.108

4.

Totaal financieringskasstroom

2.533

1.000

0

0

0

0

0

5.

Rekening-courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4), de maximale roodstand is € 0,5 mln.

– 861

5.290

591

591

591

591

591

Toelichting

In 2017 werd voorzien dat de ultimo stand 2017 en 2018 op € 5,3 miljoen zou uitkomen. Vanwege hogere kosten (en uitgaven) bedroeg het saldo van de rekening-courant eind 2017 uiteindelijk € 861.000 negatief en dit is hoger dan wat de Regeling agentschappen toestaat (een maximum roodstand van € 500.000 is toegestaan). Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018 zal ook de rekening courant stand per ultimo 2018 lager uitvallen dan het vermelde bedrag van € 5,3 miljoen, De verwachting is dat het saldo aan liquide middelen eind 2018 licht positief is en dat dit de jaren erna zo blijft.

Bij het begroten van het saldo aan liquide middelen voor 2019 is rekening gehouden met de hogere gerealiseerde lasten uit 2017. Dit verklaart het aanzienlijke verschil tussen het verwachte saldo van de rekening courant op 1 januari 2019 (€ 591.000) en het saldo per 31 december 2018 van de vastgestelde begroting (€ 5.290.000).

De totale investeringen hebben vrijwel geheel betrekking op ICT en behoren tot de immateriële vaste activa. Er wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van vijf jaar. Voor de financiering van deze activa wordt gebruik gemaakt van de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën, waarbij is uitgegaan van een aflossingstermijn van vijf jaar (conform afschrijvingstermijn).

2.4 Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren CIBG voor het jaar 2019
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

Stand Slotwet

Vastgestelde begroting

         

Omschrijving generiek deel

             

1. Kostprijzen per product (groep)

             

– Besch. BIG-(her)registratie

248

125

125

125

125

125

125

– Vakbekwaamheidsverklaring

6.186

5.591

6.011

6.011

6.011

6.011

6.011

– Vergunning Farmatec

1.914

2.824

2.764

2.764

2.764

2.764

2.764

– UZI-pas/certificaat

332

286

312

312

312

312

312

– Wilsbeschikking Donorregister

13

12

18

18

18

18

18

               

2. Omzet p prodgroep (x 1.000)

             

– BIG-register + herregistratie

3.692

8.500

10.048

10.048

10.048

10.048

10.048

– Vakbekwaamheid

3.054

3.075

3.907

3.907

3.907

3.907

3.907

– Farmatec

1.669

1.271

2.073

2.073

2.073

2.073

2.073

– UZI-register

8.582

9.005

9.831

9.831

9.831

9.831

9.831

– Donorregister

2.365

2.440

3.638

3.638

3.638

3.638

3.638

3. Saldo baten en lasten (%)

– 27%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4. Aantal fte totaal (excl. externe inhuur)

281

272

294

294

294

294

294

               

Omschrijving specifiek deel

             

1. productievolume

             

– Besch. BIG-(her)registratie

42.875

190.000

40.900

36.400

51.400

41.400

136.350

– Vakbekwaamheidverklaringen

664

550

650

650

650

650

650

– Vergunningen Farmatec

757

450

750

750

750

750

750

– UZI-pas/certificaat

28.423

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

– Wilsbeschikkingen donorregister

198.770

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

               

2. Aantal klachten / bezwaar en beroep

             

– vakbekwaamheidverklaringen

9

10

10

10

10

10

10

– wilsbeschikkingen donorregister

7

5

5

5

5

5

5

3. Doorlooptijden (dagen)

             

– wilsbeschikkingen donorregister

7

16

16

16

16

16

16

Toelichting

Het overzicht doelmatigheidsindicatoren bevat een selectie van de belangrijkste producten uit het takenpakket van het CIBG die op basis van prijs maal hoeveelheid worden afgerekend.

Omzet per productgroep

Bij de BIG-herregistraties is de omzet niet gelijk aan het volume x kostprijs omdat de kostprijs is gebaseerd op een meerjarig gemiddelde en het volume per jaar sterk fluctueert. Daarom wordt de omzet ook op basis van het aantal ingeschrevenen in het register gespreid geboekt over 5 jaar.

Aantal fte totaal

Het totaal aantal fulltime-equivalenten werkzaam bij de baten-lastendienst per 31 december van het jaar, exclusief externe inhuur. Het aantal fte is licht toegenomen doordat er verambtelijking van externe inhuur heeft plaatsgevonden. De komende jaren worden, uitgaande van een gelijkblijvend producten- en dienstenpakket, geen grote wijzigingen verwacht in het aantal fte.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten. Het CIBG is eind 2017 een verandertraject gestart dat ook heeft geleid tot nieuwe (financiële) afspraken met opdrachtgevers voor 2018 en daarna. De uiteindelijke gevolgen voor de begroting zullen zichtbaar worden in de tweede suppletoire wet. Als gevolg van deze herijkte begroting zijn de bijdragen van opdrachtgevers aangepast. De herijkte begroting is afgestemd met opdrachtgevers en eigenaar. Voor de komende jaren wordt verwacht dat het CIBG kostendekkend is

Aantallen per productgroep

Het verwachte outputvolume per jaar. Het wisselend volume van de BIG-(her-)registraties wordt voornamelijk veroorzaakt door de herregistraties die om de vijf jaar plaatsvinden. Voor de overige genoemde diensten blijft het productievolume nagenoeg gelijk. Aantal klachten/bezwaar en beroep

Aantal afgehandelde klachten en gegronde bezwaren. Verwacht wordt dat het aantal klachten c.q. bezwaar en beroepzaken de komende jaren gelijk blijft.

Doorlooptijden

De gemiddelde netto doorlooptijd in dagen. Verwacht wordt dat de doorlooptijd gelijk blijft.

Donorregistraties

De invloed van de politieke ontwikkelingen rondom de donorregistraties is nog zeer onzeker en niet meegenomen in bovenstaand overzicht. De gevolgen van invoering van de Actieve Donor Registratie (ADR) worden de komende periode nader uitgewerkt.