Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

6. Verdieping Financieel Beeld Zorg

6.1. Verdieping zorguitgaven in deelsectoren

In dit verdiepingshoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de zorguitgaven. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). In dit hoofdstuk zijn de cijfers over de jaren 2017 tot en met 2023 per deelsector gepresenteerd. Dit geeft een gedetailleerd beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke sectoren. De bijstellingen zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018.

In dit verdiepingshoofdstuk worden alleen de belangrijkste bijstellingen die na de 1e suppletoire begroting 2018 hebben plaatsgevonden toegelicht. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de mutaties in de 2e suppletoire begroting 2017 (TK 34 550 XVI, nr.1), de nota van wijziging begroting 2018 (TK 34 775 XVI, nr. 15), het jaarverslag 2017 (TK 34 950 XVI, nr. 1) en de 1e suppletoire begroting 2018 (TK 34 960 XVI, nr. 1), wordt verwezen naar de betreffende publicaties.

De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: autonoom, beleidsmatig en technisch.

De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen.

De bijstellingen op de begrotingsgefinancierde zorguitgaven worden toegelicht bij de begrotingsartikelen.

6.1.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw in het afgelopen jaar voor de jaren 2017 tot met 2023. In tabel 18 wordt de opbouw van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten op deelsectorniveau weergegeven. De sector nominaal en onverdeeld bevat de nog niet toebedeelde maatregelen en de nog niet uitgedeelde ruimte voor groei en loon- en prijsbijstellingen. In deze paragraaf wordt na tabel 18 per deelsector ingegaan op de bijstellingen die hebben plaatsgevonden tussen de 1e suppletoire begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 (inclusief de meerjarige doorwerking).

Tabel 18 Opbouw van de Zvw-uitgaven per sector (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Eerstelijnszorg

5.462,8

5.917,0

6.055,3

6.149,9

6.260,7

6.371,6

6.362,6

Huisartsenzorg

2.709,7

2.956,1

3.047,4

3.128,1

3.221,3

3.312,3

3.303,3

Multidisciplinaire zorgverlening

587,2

614,7

630,1

645,9

665,2

685,2

685,2

Tandheelkundige zorg

743,5

780,1

791,3

791,3

791,3

791,3

791,3

Paramedische zorg

741,9

819,1

828,4

826,5

824,8

824,8

824,8

Verloskunde

224,1

254,0

257,9

257,9

257,9

257,9

257,9

Kraamzorg

300,4

316,5

319,2

319,2

319,2

319,2

319,2

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

156,0

176,5

181,1

181,1

181,1

181,1

181,1

               

Tweedelijnszorg

24.208,0

24.946,9

25.305,2

25.484,2

25.612,4

25.621,5

25.482,6

Medisch-specialistische zorg

21.959,3

22.547,9

22.833,1

22.984,4

23.095,1

23.088,3

22.951,8

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf

1.015,4

1.081,8

1.109,4

1.130,4

1.150,4

1.170,4

1.170,4

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

672,0

697,5

704,6

708,7

708,7

708,7

708,7

Beschikaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg

38,8

55,6

55,6

55,6

55,6

55,6

55,6

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

83,8

97,0

102,4

102,4

102,4

102,4

102,4

Overig curatieve zorg

438,8

467,1

500,2

502,7

500,2

496,2

493,7

               

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

3.562,8

3.731,9

3.814,4

3.877,5

3.912,5

3.940,0

3.940,0

               

Genees- en hulpmiddelen

6.044,7

6.303,7

6.655,3

6.568,6

6.421,5

6.261,7

6.247,3

Geneesmiddelen

4.586,8

4.750,5

5.037,3

4.908,8

4.795,3

4.661,3

4.648,4

Hulpmiddelen

1.458,0

1.553,2

1.618,0

1.659,8

1.626,2

1.600,3

1.598,9

               

Wijkverpleging

3.414,7

3.859,7

3.956,2

4.059,9

4.155,1

4.251,0

4.247,2

               

Ziekenvervoer

659,5

746,1

773,5

763,9

760,9

762,5

762,5

Ambulancevervoer

552,7

631,8

647,8

633,3

630,3

631,9

631,9

Overig ziekenvervoer

106,8

114,3

125,7

130,6

130,6

130,6

130,6

               

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

1.311,3

1.329,4

1.359,8

1.349,0

1.300,2

1.322,8

1.322,8

               

Grensoverschrijdende zorg

691,5

699,5

707,0

706,2

705,3

705,3

705,3

               

Nominaal en onverdeeld

0,0

84,8

1.733,1

3.590,7

5.478,7

7.695,1

11.267,4

               

Bruto-Zvw-uitgaven begroting 2019

45.355,4

47.619,1

50.359,8

52.549,8

54.607,4

56.931,6

60.337,8

Eigen betalingen Zvw

3.187,1

3.207,7

3.114,9

3.147,9

3.181,3

3.315,2

3.498,0

Netto-Zvw-uitgaven begroting 2019

42.168,2

44.411,4

47.244,9

49.401,9

51.426,1

53.616,4

56.839,8

In figuur 11 is de samenstelling van de Zvw-uitgaven per sector weergegeven voor het jaar 2019.

Figuur 11 Samenstelling Zvw-uitgaven 2019 (in miljarden euro’s) Figuur 11 Samenstelling Zvw-uitgaven 2019 (in miljarden euro’s)

Totaal middelen geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz)

De middelen voor de geestelijke gezondheidszorg zijn in de begroting binnen het FBZ verdeeld over de geneeskundige ggz (Zvw) en intramurale langdurige ggz (Wlz).

Daarnaast zijn er per 2015 ggz-middelen overgeheveld vanuit de Zvw en de oude AWBZ naar de Jeugdwet (gemeenten) en vanuit de oude AWBZ naar beschermd wonen onder de Wmo (gemeenten).

Voor een totaal overzicht van alle ggz-middelen zijn deze in de onderstaande tabel opgenomen. Voor de geneeskundige en intramurale langdurige ggz zijn over 2017 realisatiecijfers opgenomen. Voor de geneeskundige ggz betreft dit een zeer voorlopig cijfer.

Realisatiecijfers over de jeugd-ggz en beschermd wonen zijn niet bekend. Voor de Jeugdwet zijn de bij de overheveling door VWS geraamde bedragen in de tabel opgenomen en voor beschermd wonen zijn de budgetten uit het macrobudget Wmo opgenomen.

Tabel 18A Totaal middelen ggz (bedragen x € 1 miljard)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Geneeskundige ggz (Zvw)1

3,7

3,9

4,0

4,1

4,1

4,1

4,1

Intramurale langdurige ggz (Wlz)2

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Jeugd-ggz (Jeugdwet)3

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Beschermd wonen (Wmo)4

1,5

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Stand ontwerpbegroting 2019

6,8

7,1

7,3

7,3

7,4

7,4

7,4

Noot 1: Ggz Zvw inclusief poh-ggz (Bron poh-ggz: 2017, Zorgprisma/Vektis. Vanaf 2018 raming o.b.v. 2017).

Noot 2: Met ingang van 2018 betreft dit beleidsinformatie op basis van declaratiegegevens.

Noot 3: Geraamd beschikbaar budget op basis van overgeheveld bedrag in 2015. Dit geeft geen goed beeld van wat er werkelijk door gemeenten wordt besteed aan de jeugd-ggz.

Noot 4: Budgetten volgens meicirculaire gemeentefonds 2018

Figuur 12 Samenstelling totale middelen ggz 2019 (in miljarden euro’s) Figuur 12 Samenstelling totale middelen ggz 2019 (in miljarden euro’s)
Huisartsen (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

2.924,2

2.999,2

2.998,8

2.998,8

2.998,8

2.998,8

2.998,8

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 209,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

107,0

106,9

106,9

106,9

106,9

106,9

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

– 5,3

– 150,0

– 58,3

22,4

115,6

206,5

197,5

Totaal bijstellingen

– 214,5

– 43,0

48,6

129,4

222,5

313,5

304,5

Stand ontwerpbegroting 2019

2.709,7

2.956,1

3.047,4

3.128,1

3.221,3

3.312,3

3.303,3

               

Deze sector bevat de huisartsenzorg. De uitgaven bestaan uit vergoedingen voor inschrijftarieven, consulttarieven (ook voor de POH GGZ en POH somatische zorg), avond- nacht en weekenddiensten, overige tarieven, bijzondere betalingen, resultaatbeloning & zorgvernieuwing huisartsen, verloskundige hulp door huisartsen en het deel van de kwaliteitsgelden dat betrekking heeft op ondersteuning van de eerstelijnszorg (middelen voor de Regionale Ondersteuningsstructuren).

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

 

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 5,3

– 200,0

– 200,0

– 200,0

– 200,0

– 200,0

– 200,0

In het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019–2022 is naast een afspraak over de toegestane volumegroei ook afgesproken dat de onderschrijding in 2017 voor een bedrag van € 200 miljoen structureel wordt doorgetrokken naar latere jaren.

             
               

Groeiruimte 2019–2022

   

73,9

149,6

242,8

338,7

338,7

Dit betreft de groeimiddelen op basis van de in het bestuurlijk akkoord huisartsen afgesproken maximale landelijke groeipercentages: 2,5% in de jaren 2019 en 2020 en 3% in de jaren 2021 en 2022. Deze percentages zijn exclusief de jaarlijkse indexatie voor loon- en prijsbijstelling.

             
               

Beleidsmatig

             

Behouden deel onderuitputting

 

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

In het bestuurlijk akkoord huisartsen is afgesproken dat een deel van de onderschrijding 2017 beschikbaar blijft in het kader om de ambities in het akkoord te kunnen realiseren

             
               

Achterstandswijken

   

11,8

11,8

11,8

11,8

11,8

Ten behoeve van de zorg in achterstandswijken wordt structureel € 11,8 miljoen extra aan het kader toegevoegd. Dit wordt in de inschrijftarieven verwerkt.

             
               

OPEN

   

15,0

20,0

20,0

20,0

 

Voor het gezamenlijk programma OPEN (Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland) wordt in de jaren 2019–2022 in totaal € 75 miljoen beschikbaar gesteld.

             
               

Zorginfrastructuur

   

10,0

15,0

15,0

10,0

 

Ter ondersteuning van de digitalisering van de huisartsenzorg wordt in totaal € 50 miljoen extra beschikbaar gesteld.

             
               

Overig beleidsmatig

             

Nationale onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde

   

2,0

2,0

2,0

2,0

 
               

Patiënteninbreng bij richtlijnenontwikkeling

   

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

               

Technisch

             

Overhevelingen naar VWS-begroting

   

– 21,1

– 26,1

– 26,1

– 26,1

– 3,1

De bij het bestuurlijk akkoord toegekende middelen voor OPEN, de Nationale onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde, en het projectenbudget worden overgeheveld naar de VWS-begroting (artikel 2). De binnen het kader beschikbare middelen voor kwaliteitsontwikkeling NHG (incl. patiënteninbreng bij de ontwikkeling van protocollen) worden overgeheveld naar de sector overig curatieve zorg (ter voorbereiding op traject om kwaliteitsmiddelen via ZonMw te financieren).

             
               
Multidisciplinaire zorgverlening (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

482,5

494,9

494,9

494,9

494,9

494,9

494,9

Bijstellingen jaarverslag 2017

101,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

19,8

19,8

19,8

19,8

19,8

19,8

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

3,1

100,0

115,4

131,1

150,5

170,5

170,5

Totaal bijstellingen

104,7

119,8

135,2

151,0

170,3

190,3

190,3

Stand ontwerpbegroting 2019

587,2

614,7

630,1

645,9

665,2

685,2

685,2

               

De multidisciplinaire zorgverlening (MDZ) betreft ketenzorg en geïntegreerde eerstelijnszorg. Binnen de ketens wordt zorg verleend waarbij zorgaanbieders van diverse disciplines de zorgonderdelen in samenhang en in samenwerking met de betreffende patiënt leveren.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

3,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

In het bestuurlijk akkoord huisartsen is afgesproken dat een deel van de onderschrijding 2017 beschikbaar blijft in het kader om de ambities in het akkoord te kunnen realiseren.

             
               

Groeiruimte 2019–2022

   

15,4

31,1

50,5

70,5

70,5

Dit betreft de groeimiddelen op basis van de in het bestuurlijk akkoord huisartsen afgesproken maximale landelijke groeipercentages: 2,5% in de jaren 2019 en 2020 en 3% in de jaren 2021 en 2022. Deze percentages zijn exclusief de jaarlijkse indexatie voor loon- en prijsbijstelling.

             
Tandheelkundige zorg Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

753,2

764,1

764,1

764,1

764,1

764,1

764,1

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

– 3,6

– 3,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

Totaal bijstellingen

– 9,7

16,0

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

Stand ontwerpbegroting 2019

743,5

780,1

791,3

791,3

791,3

791,3

791,3

               

Deze sector bevat de eerstelijns tandheelkundige zorg.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 3,6

– 3,6

– 3,6

– 3,6

– 3,6

– 3,6

– 3,6

               

Toedeling volumegroei 2019

   

11,2

11,2

11,2

11,2

11,2

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
Paramedische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

746,6

786,2

784,5

782,7

781,0

781,0

781,0

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

33,0

33,0

32,9

32,8

32,8

32,8

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

– 1,2

– 0,1

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Totaal bijstellingen

– 4,7

32,9

43,9

43,9

43,8

43,8

43,8

Stand ontwerpbegroting 2019

741,9

819,1

828,4

826,5

824,8

824,8

824,8

waarvan fysiotherapie

501,6

567,2

573,2

571,3

569,5

569,5

569,5

waarvan oefentherapie

21,5

22,9

23,2

23,2

23,2

23,2

23,2

waarvan logopedie

134,0

140,4

142,3

142,3

142,3

142,3

142,3

waarvan ergotherapie

43,5

45,4

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

waarvan dieetadvisering

41,2

43,2

43,8

43,8

43,8

43,8

43,8

               

De paramedische zorg omvat fysiotherapie, oefentherapie Caesar, oefentherapie Mensendieck, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 1,2

– 0,1

– 0,1

– 0,1

– 0,1

– 0,1

– 0,1

               

Toedeling volumegroei 2019

             

Fysiotherapie

   

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

Oefentherapie

   

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Logopedie

   

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Ergotherapie

   

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Dieetadvisering

   

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
Verloskunde (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

240,1

260,9

260,9

260,9

260,9

260,9

260,9

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

– 4,2

– 4,2

– 4,2

– 4,2

– 4,2

– 4,2

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

– 2,7

– 2,7

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Totaal bijstellingen

– 16,0

– 7,0

– 3,0

– 3,0

– 3,0

– 3,0

– 3,0

Stand ontwerpbegroting 2019

224,1

254,0

257,9

257,9

257,9

257,9

257,9

               

Deze deelsector bevat de extramuraal verstrekte verloskundige zorg. De verloskundige zorg verricht door huisartsen is bij de deelsector huisartsenzorg opgenomen.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 2,7

– 2,7

– 2,7

– 2,7

– 2,7

– 2,7

– 2,7

               

Toedeling volumegroei 2019

   

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
               

Beleidsmatig

             

Achterstandswijken verloskunde

   

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Kraamzorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

309,5

314,5

314,5

314,5

314,5

314,5

314,5

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

– 1,0

– 1,0

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Totaal bijstellingen

– 9,1

2,0

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

Stand ontwerpbegroting 2019

300,4

316,5

319,2

319,2

319,2

319,2

319,2

               

Op deze sector worden de uitgaven voor kraamzorg geraamd en verantwoord. De kraamzorg is tweeledig. Allereerst houdt deze de partusassistentie in: de ondersteuning van de verloskundige bij de bevalling. Daarnaast levert de kraamverzorgende hulp gedurende de eerste dagen na de bevalling en geeft zij advies met betrekking tot de verzorging van de pasgeborene en de kraamvrouw.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

               

Toedeling volumegroei 2019

   

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
Zorg voor zintuiglijk gehandicapten (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

181,0

182,8

182,8

182,8

182,8

182,8

182,8

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 25,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

– 6,5

– 6,5

– 6,5

– 6,5

– 6,5

– 6,5

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

0,4

0,2

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

Totaal bijstellingen

– 25,0

– 6,3

– 1,7

– 1,7

– 1,7

– 1,7

– 1,7

Stand ontwerpbegroting 2019

156,0

176,5

181,1

181,1

181,1

181,1

181,1

               

Zorg aan zintuiglijk beperkten betreft de zorg aan auditief en/of communicatief beperkten, visueel beperkten en doofblinden.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

               

Toedeling volumegroei 2019

   

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
Medisch-specialistische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

21.659,8

21.840,9

21.791,8

21.774,8

21.736,4

21.733,0

21.733,0

Bijstellingen jaarverslag 2017

295,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

702,7

701,1

700,6

699,3

699,2

699,2

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

3,6

4,3

340,2

509,0

659,4

656,0

519,6

Totaal bijstellingen

299,5

707,0

1.041,3

1.209,6

1.358,8

1.355,2

1.218,8

Stand ontwerpbegroting 2019

21.959,3

22.547,9

22.833,1

22.984,4

23.095,1

23.088,3

22.951,8

               

In deze sector worden de uitgaven aan medisch-specialistische zorg verantwoord.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

3,6

           
               

Groeiruimte 2019–2022

   

180,4

317,5

386,2

386,1

386,1

Dit betreft de groeimiddelen op basis van de in het bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg afgesproken maximale landelijke groeipercentages: 0,8% in 2019, 0,6% in 2020, 0,3% in 2021 en 0,0% in 2022. Deze percentages zijn exclusief de jaarlijkse indexatie voor loon- en prijsbijstelling.

             
               

Compensatie hogere BTW-tarief

   

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

In het regeerakkoord Rutte III is een verhoging van het lage BTW-tarief opgenomen. Deze verhoging leidt tot hogere kosten in de MSZ. Deze BTW-verhoging wordt deels gecompenseerd via een hogere indexatie. Om de sector MSZ volledig te compenseren voor het hogere BTW-tarief wordt het kader medisch-specialistische zorg hiervoor opgehoogd met € 60 miljoen structureel.

             
               

Beleidsmatig

             

Compensatie taakstelling Rutte I

   

40,0

80,0

115,0

115,0

115,0

Naar aanleiding van het regeerakkoord Rutte I is een taakstelling verwerkt in het kader medisch-specialistische zorg die betrekking had op een pakket aan maatregelen (invoeren prestatiebekostiging etc.). Deze taakstelling kent een oploop van € 40 miljoen in 2019, € 80 miljoen in 2020 en € 115 miljoen vanaf 2021. Met deze regel wordt de MSZ gecompenseerd voor de oploop van deze taakstelling.

             
               

Transformatiegelden

   

70,0

85,0

135,0

135,0

 

Voor instellingen die meegaan in de in het rapport van de Taskforce «Juiste Zorg op de Juiste Plek» geschetste transformatie dan wel naar krimp bewegen, is voor de periode 2019 tot en met 2022 in totaal € 425 miljoen aan transformatiegelden beschikbaar. Deze transformatiegelden zijn een tijdelijk onderdeel van het kader medisch-specialistische zorg.

             
               

Toekomstbestendige digitalisering

     

25,0

25,0

25,0

 

In vervolg op het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional zal een nieuw programma toekomstbestendige digitalisering worden ingericht. Voor dit programma is € 25 miljoen per jaar beschikbaar voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

             
               

Overig beleidsmatig

             

Toevoeging van middelen om het programma Topzorg voort te zetten voor de looptijd van het nieuwe hoofdlijnenakkoord

   

8,0

8,0

8,0

8,0

 
               

Toevoeging van middelen om het Citrienfonds voort te zetten voor de looptijd van het nieuwe hoofdlijnenakkoord

   

5,0

5,0

5,0

5,0

 
               

Verhoging van het kader medisch-specialistische zorg op basis van de raming van het Zorginstituut voor de uitgaven aan voorwaardelijke toelating

 

4,3

5,3

8,1

4,7

1,5

 
               

Toevoeging van middelen voor patiëntenparticipatie op basis van het bestuurlijk akkoord

   

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

               

Technisch

             

Overheveling subsidie NIPT

     

– 26,0

– 26,0

– 26,0

– 26,0

Voor de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) is in de begroting 2017 structureel geld toegevoegd aan het kader medisch-specialistische zorg vanaf 2017. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 is de NIPT gefinancierd via een subsidieregeling en zijn deze middelen overgeheveld naar de VWS-begroting. Aangezien in het regeerakkoord is opgenomen dat de NIPT niet in het basispakket wordt opgenomen en de subsidie wordt voortgezet, worden nu ook de beschikbare middelen vanaf 2020 overgeheveld naar de VWS-begroting.

             
               

Overig technisch

             

Overheveling van middelen voor toekomstbestendige digitalisering naar de VWS-begroting

     

– 25,0

– 25,0

– 25,0

 

Overheveling naar de VWS-begroting van de bij het bestuurlijk akkoord toegekende middelen voor toekomstbestendige digitalisering. Aangezien dit programma vanaf de VWS-begroting worden gefinancierd, wordt de middelen daarnaartoe overgeheveld.

             
               

Overheveling kwaliteitsgelden

   

– 15,5

– 15,5

– 15,5

– 15,5

– 15,5

De beschikbare gelden voor de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) (€ 12,5 miljoen) en patiëntenparticipatie (€ 3 miljoen) worden in de huidige situatie buiten de zorginkoop gefinancierd door zorgverzekeraars. Momenteel treft VWS in overleg met veldpartijen voorbereidingen om deze gelden vanaf 2019 via ZonMW te financieren. Aangezien de middelen geen deel uitmaken van het beschikbare kader voor de zorginkoop, worden de middelen vooralsnog overgeheveld naar de sector overige curatieve zorg.

             
               

Overheveling i.v.m. programma Topzorg naar de VWS-begroting

   

– 8,0

– 8,0

– 8,0

– 8,0

 
               

Overheveling i.v.m. Citrienfonds naar de VWS-begroting

   

– 5,0

– 5,0

– 5,0

– 5,0

 
               

Overheveling van middelen die samenhangen met de uitnameteams i.v.m. de gewijzigde bekostiging van de weefselketen naar de beschikbaarheidbijdrage overig MSZ

   

– 3,0

– 3,0

– 3,0

– 3,0

– 3,0

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.054,9

1.065,4

1.065,4

1.065,4

1.065,4

1.065,4

1.065,4

Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2017

– 1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 39,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

16,3

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

1,3

0,1

26,7

47,7

67,7

87,7

87,7

Totaal bijstellingen

– 39,4

16,4

44,0

65,0

85,0

105,0

105,0

Stand ontwerpbegroting 2019

1.015,4

1.081,8

1.109,4

1.130,4

1.150,4

1.170,4

1.170,4

               

Geriatrische revalidatiezorg richt zich met name op kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen, die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan. Doel is hen te helpen terug te keren naar de oude woonsituatie en maatschappelijk te blijven participeren.

Verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg valt onder de Zorgverzekeringswet. Verblijf in verband met zorg zoals huisartsen die plegen te bieden – het zogenoemde eerstelijns verblijf – is onder deze aanspraak mogelijk.

Met de geriatrische revalidatiezorg is in 2018 naar huidig inzicht € 755,9 miljoen gemoeid, met het eerstelijnsverblijf € 325,9 miljoen.

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

1,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

               

Toedeling volumegroei

             

Geriatrische revalidatiezorg

   

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

Eerstelijns verblijf

   

20,0

40,0

60,0

80,0

80,0

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019 voor de geriatrische revalidatiezorg alsmede de tranche 2019–2022 voor het eerstelijns verblijf conform de afspraak in het bestuurlijk akkoord wijkverpleging.

             
               

Technisch

             

Overheveling naar overig ziekenvervoer voor vervoer van patiënten in de geratrische revalidatiezorg

   

– 1,0

       
Beschikbaarheidbijdrage academische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

667,8

674,6

674,7

678,7

678,7

678,7

678,7

Bijstellingen jaarverslag 2017

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

22,9

22,9

23,0

23,0

23,0

23,0

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

0,0

0,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Totaal bijstellingen

4,2

22,9

29,9

30,0

30,0

30,0

30,0

Stand ontwerpbegroting 2019

672,0

697,5

704,6

708,7

708,7

708,7

708,7

               

De academische ziekenhuizen en het NKI-AVL krijgen in verband met hun publieke taken – het leveren van topreferente zorg en onderzoek en innovatie – een beschikbaarheidbijdrage academische zorg.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Toedeling volumegroei 2019

   

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

54,4

54,5

54,5

54,5

54,5

54,5

54,5

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 15,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal bijstellingen

– 15,6

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Stand ontwerpbegroting 2019

38,8

55,6

55,6

55,6

55,6

55,6

55,6

               

De academische ziekenhuizen krijgen voor de kapitaallasten die samenhangen met de academische zorg een beschikbaarheidbijdrage.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

N.v.t.

             
Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

90,3

92,7

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 6,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

4,3

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

0,0

0,0

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

Totaal bijstellingen

– 6,6

4,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

Stand ontwerpbegroting 2019

83,8

97,0

102,4

102,4

102,4

102,4

102,4

               

Op deze sector worden de uitgaven geraamd van de beschikbaarheidbijdragen ten behoeve van de spoedeisende hulp, Calamiteitenhospitaal, helikoptervoorziening en Mobiel Medisch Team-voertuigen voor traumazorg, trauma- en brandwondenzorg, kenniscoördinatie, OTO (opleiden, trainen en oefenen), acute verloskunde, de post mortem orgaandonatie en weefseluitname. De beschikbaarheidbijdragen academische zorg, kapitaallasten academische zorg en opleidingen worden apart gepresenteerd.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Toedeling volumegroei 2019

   

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
               

Technisch

             

Overheveling van middelen die samenhangen met de uitnameteams i.v.m. de gewijzigde bekostiging van de weefselketen vanuit de sector MSZ

   

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

               
Overig curatieve zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

458,5

469,4

469,4

469,4

469,4

469,4

469,4

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 20,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

– 8,2

– 8,2

– 8,2

– 8,2

– 8,2

– 8,2

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

0,9

5,9

39,0

41,5

39,0

35,0

32,5

Totaal bijstellingen

– 19,7

– 2,2

30,8

33,3

30,8

26,8

24,3

Stand ontwerpbegroting 2019

438,8

467,1

500,2

502,7

500,2

496,2

493,7

               

De sector overig curatieve zorg omvat onder andere de huisartsenlaboratoria, trombosediensten en de uitgaven op basis van de beleidsregel innovatie.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

               

Toedeling volumegroei 2019

   

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
               

Beleidsmatig

             

Geraamde (bruto) meerkosten van de Gezonde Leefstijlinterventie (GLI)

   

6,5

9,0

9,0

9,0

9,0

               

Taakstellende besparing als gevolg van de GLI

       

– 2,5

– 6,5

– 9,0

               

Technisch

             

Overheveling kwaliteitsgelden

 

5,0

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

Op grond van de bestuurlijke akkoorden voor de huisartsenzorg, MSZ en ggz zijn kwaliteitsmiddelen beschikbaar. Momenteel treft VWS in overleg met veldpartijen voorbereidingen om deze gelden vanaf 2019 via ZonMw te financieren. Aangezien de middelen geen deel uitmaken van de sectorale kaders voor de zorginkoop, worden de middelen vooralsnog overgeheveld naar de sector overige curatieve zorg. Voor de MSZ gaat het om beschikbare gelden voor de SKMS (€ 12,5 miljoen) en patiëntenparticipatie (€ 3 miljoen). Voor de ggz gaat het om middelen voor de uitvoering van de Agenda gepast gebruik en transparantie (€ 7,4 miljoen). Voor de huisartsenzorg gaat het om kwaliteitsontwikkeling NHG (incl. patiënteninbreng bij de ontwikkeling van protocollen) (€ 3,1 miljoen).

             
Geneeskundige ggz (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

3.865,6

3.851,6

3.912,7

3.912,7

3.912,7

3.912,7

3.912,7

Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2017

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 307,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

135,3

137,4

137,4

137,4

137,4

137,5

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

2,7

– 255,0

– 235,7

– 172,7

– 137,6

– 110,1

– 110,1

Totaal bijstellingen

– 302,801

– 119,7

– 98,3

– 35,2

– 0,2

27,3

27,3

Stand ontwerpbegroting 2019

3.562,8

3.731,9

3.814,4

3.877,5

3.912,5

3.940,0

3.940,0

               

Deze sector omvat de uitgaven aan de geneeskundige ggz en omvat de basis en de gespecialiseerde ggz, de langdurige op behandeling gerichte intramurale ggz, de uitgaven voor de diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie en de beschikbaarheidbijdragen voor de ggz

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

2,7

– 243,0

– 300,0

– 300,0

– 300,0

– 300,0

– 300,0

In het bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg 2019- 2022 is naast een afspraak over de toegestane volumegroei ook afgesproken dat de onderschrijding in 2017 structureel wordt doorgetrokken naar latere jaren. De actualisering is voor 2018 gecorrigeerd met € 57 miljoen omdat voor dit jaar (incidenteel) middelen naar de begroting zijn overgeheveld voor het informatie- gegevensuitwisselingprogramma (VIPP) in de ggz (€ 50 miljoen) en voor kwaliteitsmiddelen (€ 7 miljoen).

             
               

Groeiruimte 2019–2022

   

48,7

91,7

126,8

154,3

154,3

Dit betreft de groeimiddelen op basis van de in het bestuurlijk akkoord ggz opgenomen maximale landelijke groeipercentages: 1,3% in 2019, 1,1% in 2020, 0,9% in 2021 en 0,7% in 2022. Deze percentages zijn exclusief de jaarlijkse indexatie voor loon- en prijsbijstelling.

             
               

Beleidsmatig

             

Behouden deel onderuitputting

   

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Om de transitie naar zorg op de juiste plek mogelijk te maken en om de ambities in het bestuurlijk akkoord ggz te realiseren (o.a. oplossen wachttijden, aanpak arbeidsmarktproblematiek, richtlijnontwikkeling om de kwaliteit op peil te houden en te verbeteren, invoering Wet verplichte ggz, module acute ggz, beveiligde zorg etc.), blijft voor 2019–2022 € 50 miljoen per jaar beschikbaar voor de sector.

             
               

Opleidingen ggz

   

– 20,0

       

In het bestuurlijk akkoord is afgesproken dat in 2019 € 20 miljoen extra wordt geïnvesteerd in opleidingen die het meest bijdragen aan het oplossen van wachttijden. Dit bedrag wordt in 2019 in mindering gebracht op de bovengenoemde € 50 miljoen en toegevoegd aan de middelen voor opleidingen (zie begrotingsartikel 4.2).

             
               

Technisch

             

Kwaliteitsmiddelen

 

– 12,0

– 14,4

– 14,4

– 14,4

– 14,4

– 14,4

Voor de uitvoering van de Agenda gepast gebruik en transparantie, de wetenschapsagenda en projecten in het kader van destigmatisering, zelfmanagement en herstel is voor de looptijd van het bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg van 2019 – 2022 jaarlijks € 14,4 miljoen beschikbaar. Deze middelen worden vanuit het beschikbare kader overgeheveld, deels naar de begroting (voor lopende projecten) en deels naar de sector overig curatieve zorg (ter voorbereiding op traject om kwaliteitsmiddelen via ZonMw te financieren).

             
               
Geneesmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

4.854,3

4.969,3

4.968,4

4.966,3

4.966,3

4.966,3

4.966,3

Bijstellingen NvW ontwerpbegroting 2018

0,0

0,0

– 58,0

– 135,0

– 234,0

– 369,0

– 371,0

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 263,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

– 214,4

– 214,5

– 214,5

– 214,5

– 214,5

– 225,5

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

– 4,4

– 4,4

341,4

292,1

277,6

278,6

278,6

Totaal bijstellingen

– 267,5

– 218,8

68,9

– 57,4

– 170,9

– 304,9

– 317,9

Stand ontwerpbegroting 2019

4.586,8

4.750,5

5.037,3

4.908,8

4.795,3

4.661,3

4.648,4

               

Op deze sector worden de uitgaven voor extramurale geneesmiddelen geraamd en verantwoord.

 

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 4,4

– 4,4

– 4,4

– 4,4

– 4,4

– 4,4

– 4,4

               

Prijsontwikkeling geneesmiddelen

   

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

In het regeerakkoord is vanaf 2019 een verhoging van het verlaagde BTW-tarief van 6% naar 9% opgenomen. Dit betekent dat de uitgaven aan extramurale geneesmiddelen en de daarmee samenhangende apothekerskosten toenemen.

             
               

Toedeling volumegroei 2019

   

157,2

157,2

157,2

157,2

157,2

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
               

Beleidsmatig

             

EU-regelgeving vervalsingen

   

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

In februari 2019 treedt de Europese gedelegeerde verordening betreffende veiligheidkenmerken als onderdeel van de Europese richtlijn vervalste geneesmiddelen, de zogeheten Falsified Medicines Directive (FMD), in werking. Deze richtlijn heeft als doel om te voorkomen dat vervalste geneesmiddelen in het legale circuit terechtkomen. De uitvoering/implementatie hiervan werkt kostenverhogend.

             
               

Pakketmaatregel vitaminen, mineralen en paracetamol

   

– 40,0

– 40,0

– 40,0

– 40,0

– 40,0

Op basis van een advies van het Zorginstituut worden vitaminen, mineralen en paracetamol waarvoor een gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement verkrijgbaar is in de vrije verkoop, uit het te verzekeren pakket gehaald. Het kabinet neemt dit advies over. Dit leidt tot een besparing van 40 miljoen.

             
               

Maximering bijbetalingen tot € 250

   

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Het maximeren van eigen bijbetalingen voor extramurale geneesmiddelen voor deze kabinetsperiode op € 250 per jaar per verzekerde vanaf 2019 leidt tot € 15 miljoen meeruitgaven vanaf 2019.

             
               

Taakstelling genees- en hulpmiddelen

   

58,0

135,0

234,0

371,0

371,0

In het Regeerakkoord is een taakstelling op het geneesmiddelenkader verwerkt. Deze wordt nu ingevuld met de vier concrete maatregelen die hieronder genoemd staan. De genoemde bedragen zijn inclusief een deel van de taakstelling die op de sector nominaal en onverdeeld was verwerkt. De taakstellende reeks uit het Regeerakkoord wordt daarom tegengeboekt.

             
               

Aanpassing Wet geneesmiddelenprijzen

     

– 110,0

– 150,0

– 160,0

– 160,0

De Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) bepaalt de maximumprijs voor geneesmiddelen op basis van de gemiddelde prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen in een aantal referentielanden. Met name voor spécialités (geneesmiddelen waar nog een octrooi op rust en dus weinig of geen concurrentie voor is) speelt de Wgp een rol in prijsbeheersing. Door aanpassing van de Wet en het daarmee samenhangende referentiemodel kan vanaf 2022 € 160 miljoen worden bespaard.

             
               

Modernisering Geneesmiddelenvergoedingssysteem

       

– 40,0

– 140,0

– 140,0

Met de modernisering van het GVS, waarbij o.a. wordt ingezet op het introduceren van andere manieren om binnen het GVS meer doelmatigheid te creëren wordt een besparing beoogd van € 140 miljoen vanaf 2022.

             
               

Overheveling geneesmiddelen naar ziekenhuiszorg

     

– 12,0

– 12,0

– 12,0

– 12,0

Met een overheveling gaat de verantwoordelijkheid voor de inkoop van het geneesmiddel over van de openbare apothekers naar medisch-specialistische zorgaanbieders, die naar verwachting doelmatiger kunnen inkopen. Het desbetreffende budget wordt dan met een korting overgeheveld van het kader voor extramurale geneesmiddelen naar het kader voor medisch-specialistische zorg, zodat een besparing wordt gerealiseerd van € 12 miljoen structureel vanaf 2020.

             
               

Scherpere inkoop

   

– 15,0

– 18,0

– 51,5

– 77,5

– 77,5

In de afgelopen jaren is het kostenbeheersingsinstrumentarium (Wgp, GVS, prijsarrangementen, preferentiebeleid, gepast gebruik) omtrent extramurale geneesmiddelen financieel succesvol gebleken. Met het aanscherpen van de reeds in gang gezette acties wordt ingezet op een besparing van € 77,5 miljoen structureel vanaf 2022. Dit onder meer als gevolg van het inzetten van de Europese Horizonscan en het uitbreiden van de werkzaamheden van het bureau financiële arrangementen.

             
               

Technisch

             

Besparing als gevolg van voorkomen hiv-infecties door invoering van Pre Expositie Profylaxe (PrEP)

   

– 3,4

– 4,7

– 4,7

– 4,7

– 4,7

               
Hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.547,5

1.595,3

1.596,2

1.596,0

1.595,9

1.596,0

1.596,0

Bijstellingen NvW ontwerpbegroting 2018

0,0

0,0

0,0

– 6,0

– 22,0

– 47,0

– 47,0

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 91,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

– 43,7

– 43,7

– 43,7

– 43,7

– 43,7

– 45,1

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

1,6

1,6

65,5

113,5

96,0

95,0

95,0

Totaal bijstellingen

– 89,5

– 42,1

21,8

63,8

30,3

4,3

2,9

Stand ontwerpbegroting 2019

1.458,0

1.553,2

1.618,0

1.659,8

1.626,2

1.600,3

1.598,9

               

Op deze sector worden de uitgaven geraamd en verantwoord voor extramurale hulpmiddelen die verstrekt worden krachtens de Regeling hulpmiddelen.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

               

Prijsontwikkeling hulpmiddelen

   

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

In het regeerakkoord is vanaf 2019 een verhoging van het verlaagde BTW-tarief van 6% naar 9% opgenomen. Dit betekent dat de uitgaven aan hulpmiddelen toenemen.

             
               

Toedeling volumegroei 2019

   

60,9

60,9

60,9

60,9

60,9

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
               

Beleidsmatig

             

EU-regelgeving versterken systeem marktordening

     

45,0

45,0

45,0

45,0

Medische hulpmiddelen moeten vanaf 2020 voldoen aan de nieuwe regelgeving van de EU omtrent markttoelating. Als gevolg van deze regelgeving moeten fabrikanten onder andere een risicomanagementsysteem opzetten en onderhouden, technische documentatie opstellen en actualiseren en voldoen aan registratieverplichtingen rondom hulpmiddelen. Dit werkt prijsverhogend en leidt tot extra uitgaven van € 45 miljoen.

             
               

Taakstelling genees- en hulpmiddelen

     

6,0

22,0

47,0

47,0

In het Regeerakkoord is een taakstelling op het geneesmiddelenkader verwerkt. Deze wordt nu ingevuld met de maatregel die hieronder genoemd staat. De genoemde bedragen zijn inclusief een deel van de taakstelling die op de sector nominaal en onverdeeld was verwerkt. De taakstellende reeks uit het Regeerakkoord wordt daarom tegengeboekt.

             
               

Scherpere inkoop

   

– 15,0

– 18,0

– 51,5

– 77,5

– 77,5

In de afgelopen jaren is het beleid van verzekeraars omtrent extramurale hulpmiddelen financieel succesvol gebleken. Met het aanscherpen van de reeds in gang gezette acties wordt een besparing beoogd van € 77,5 miljoen structureel vanaf 2022. Dit onder meer als gevolg van nadere afspraken met verzekeraars.

             
Wijkverpleging (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

3.525,0

3.778,0

3.781,7

3.790,0

3.787,5

3.784,0

3.784,0

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 101,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

129,6

130,9

131,2

131,1

131,0

130,8

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

– 8,3

– 47,9

43,6

138,7

236,5

336,1

332,4

Totaal bijstellingen

– 110,3

81,8

174,5

269,8

367,6

467,0

463,2

Stand ontwerpbegroting 2019

3.414,7

3.859,7

3.956,2

4.059,9

4.155,1

4.251,0

4.247,2

               

Binnen de aanspraak wijkverpleging is sprake van zowel verpleging als verzorging. Hierbij gaat het om verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging, injecties en catheterisaties en verzorgende handelingen zoals wassen en aankleden. Binnen de aanspraak wijkverpleging zijn naast de (wijk)verpleegkundige ook verzorgenden en gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam. Financiering kan ook plaatsvinden via een persoonsgebonden budget.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 8,3

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

In het bestuurlijk akkoord wijkverpleging is naast afspraken over de toegestane volumegroei ook de afspraak gemaakt de onderschrijding in 2017 voor een bedrag van € 100 miljoen structureel door te trekken.

             
               

Groeiruimte 2019–2022

   

92,6

187,7

285,5

385,1

385,1

Dit betreft de groeimiddelen op basis van de in het bestuurlijk akkoord afgesproken maximale landelijke groeipercentage: 2,4% in de jaren 2019 t/m 2022. Dit percentage is exclusief de jaarlijkse indexatie voor loon- en prijsbijstelling.

             
               

Beleidsmatig

             

Behouden deel onderuitputting

 

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

In het bestuurlijk akkoord wijkverpleging is afgesproken dat een deel van de onderschrijding over 2017 beschikbaar blijft in het kader, onder andere voor de arbeidsmarkt.

             
               

Overig beleidsmatig

             

Persoonsgebondenbudget Zvw

 

2,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

               

Kwaliteitsgelden wijkverpleging

   

2,8

2,8

2,8

2,8

 
               

Technisch

             

Overheveling van de kwaliteitsgelden wijkverpleging naar de VWS-begroting (artikel 2)

   

– 2,8

– 2,8

– 2,8

– 2,8

 
               

Extrapolatie

           

– 3,7

Ambulancevervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

592,2

611,2

609,4

609,9

611,4

612,9

612,9

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 32,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

20,6

20,5

20,6

20,6

20,7

20,7

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

– 7,1

0,0

17,8

2,8

– 1,7

– 1,7

– 1,7

Totaal bijstellingen

– 39,4

20,6

38,4

23,4

18,9

19,0

19,0

Stand ontwerpbegroting 2019

552,7

631,8

647,8

633,3

630,3

631,9

631,9

               

De ambulancezorg kent twee kerntaken: spoedvervoer en besteld vervoer. Daarnaast staan ambulances ook paraat voor geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Op deze sector worden tevens de uitgaven Centrale Posten Ambulancevervoer (CPA) verantwoord.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 7,1

           
               

Toedeling volumegroei 2019

   

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
               

Technisch

             

Uitwerkingskader meldkamers

     

– 15,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

In het kader van het Transitieakkoord «Meldkamer van de toekomst» is besloten te komen tot één landelijke meldkamerorganisatie (LMO), in beheer bij de politie, met tien meldkamers die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Daarbij is ook een verdeelsleutel voor de kosten van de meldkamers afgesproken. Met het oog daarop wordt een structureel bedrag van € 15 miljoen overgeheveld naar de VWS-begroting om van daaruit te worden overgeheveld naar de begroting van J&V.

             
               

Overig technisch

             

Bijdrage korting meldkamerorganisatie

       

– 4,5

– 4,5

– 4,5

Overig ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

115,1

118,5

118,5

118,5

118,5

118,5

118,5

Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2017

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

– 4,2

– 5,2

– 5,2

– 5,2

– 5,2

– 5,2

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

– 0,1

0,0

12,4

17,3

17,3

17,3

17,3

Totaal bijstellingen

– 8,3

– 4,2

7,2

12,1

12,1

12,1

12,1

Stand ontwerpbegroting 2019

106,8

114,3

125,7

130,6

130,6

130,6

130,6

               

Het overig ziekenvervoer betreft het vervoer van patiënten van en naar zorgaanbieders. Hiervoor in aanmerking komen verzekerden die chemo- of radiotherapie ondergaan, nierdialyse ondergaan, zich uitsluitend in een rolstoel kunnen verplaatsen, zeer slechtziend zijn of van hun zorgverzekeraar hiervoor toestemming hebben gekregen. Het betreft zowel commercieel vervoer als vergoeding van de kosten van openbaar vervoer. Per 1 januari 2019 wordt aan de aanspraak voor ziekenvervoer het vervoer ten behoeve van consulten, (na)controles en (bloed)onderzoek toegevoegd, indien deze als onderdeel van de primaire behandeling noodzakelijk zijn.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 0,1

           
               

Toedeling volumegroei 2019

   

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
               

Beleidsmatig

             

Pakketadvies zittend ziekenvervoer

   

8,2

14,1

14,1

14,1

14,1

Aan de huidige aanspraak voor ziekenvervoer wordt het vervoer ten behoeve van consulten, (na)controles en (bloed)onderzoek toegevoegd, indien deze als onderdeel van de primaire behandeling noodzakelijk zijn. De kosten van deze uitbreiding bedragen naar schatting structureel € 8,2 miljoen vanaf 2019. Deze extra kosten nemen vanaf 2020 met € 5,9 miljoen toe vanwege een nieuwe groep gebruikers (patiënten met een chronische, progressieve, degeneratieve aandoening, niet-aangeboren hersenletsel of verstandelijke beperking) die afkomstig is vanuit de extramurale behandeling AWBZ/Wlz. Deze regeling wordt per 2020 overgeheveld naar de Zvw.

             
               

Technisch

             

Overheveling naar overig ziekenvervoer voor vervoer van patiënten in de geriatrische revalidatiezorg.

   

1,0

       
Opleidingen (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.311,3

1.285,8

1.282,9

1.272,5

1.225,3

1.247,2

1.247,2

Bijstellingen jaarverslag 2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

43,7

43,6

43,2

41,6

42,4

42,4

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

0,0

0,0

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

Totaal bijstellingen

0,0

43,7

76,9

76,5

74,9

75,6

75,6

Stand ontwerpbegroting 2019

1.311,3

1.329,4

1.359,8

1.349,0

1.300,2

1.322,8

1.322,8

               

Op deze sector worden de specialistische vervolgopleidingen uit het zogenaamde opleidingsfonds (inclusief de opleiding tot huisarts) en een aantal ggz-opleidingen via een beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) gefinancierd. De uitvoering geschiedt door de NZa. De betalingen lopen via het Zorginstituut Nederland.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Toedeling volumegroei 2019

   

34,4

34,4

34,4

34,4

34,4

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
               

Technisch

             

Overheveling van middelen voor de doorontwikkeling vervolgopleidingen MSZ naar de VWS-begroting

   

– 1,1

– 1,1

– 1,1

– 1,1

– 1,1

Grensoverschrijdende zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

678,3

676,9

676,1

675,3

674,5

674,5

674,5

Bijstellingen jaarverslag 2017

14,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

22,6

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

– 1,5

0,0

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

Totaal bijstellingen

13,2

22,6

30,9

30,9

30,9

30,9

30,9

Stand ontwerpbegroting 2019

691,5

699,5

707,0

706,2

705,3

705,3

705,3

               

Deze sector betreft de grensoverschrijdende zorg binnen en buiten het macroprestatiebedrag (mpb). Binnen het mpb betreft het zorgkosten gemaakt in het buitenland door verzekerden bij Nederlandse zorgverzekeraars.

De grensoverschrijdende zorg buiten het mpb betreft de lasten van internationale verdragen. Het gaat om kosten van zorg aan personen die buiten Nederland wonen en niet aan Nederlandse sociale verzekeringswetgeving zijn onderworpen, maar die op grond van een Europese verordening of een door Nederland gesloten verdrag inzake sociale zekerheid recht hebben op geneeskundige zorg ten laste van Nederland. Het betreft ook de kosten van medische zorg voor personen die verzekerd zijn in het buitenland en langdurig of kortdurend verblijven in Nederland. Deze kosten worden doorberekend aan de internationale verdragspartners. Deze baten worden in mindering gebracht op de lasten.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 1,5

           
               

Toedeling volumegroei 2019

   

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
Nominaal en onverdeeld Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

29,6

1.608,7

4.271,5

7.088,5

10.030,6

13.201,2

13.201,2

Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2017

– 706,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen NvW ontwerpbegroting 2018

0,0

22,0

384,1

182,8

– 291,5

151,7

151,7

Bijstellingen jaarverslag 2017

677,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

– 1.541,0

– 1.909,1

– 2.231,4

– 2.428,3

– 2.759,8

– 2.754,3

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

0,0

– 5,0

– 1.013,5

– 1.449,3

– 1.832,2

– 2.897,9

668,8

Totaal bijstellingen

– 29,6

– 1.523,9

– 2.538,5

– 3.497,8

– 4.551,9

– 5.506,1

– 1.933,7

Stand ontwerpbegroting 2019

0,0

84,8

1.733,1

3.590,7

5.478,7

7.695,1

11.267,4

               

Deze niet-beleidsmatige sector heeft een technisch-administratief karakter. Vanuit deze sector vinden overboekingen van loon- en prijsbijstelling naar de loon- en prijsgevoelige deelsectoren binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op deze sector geplaatst die nog niet aan de deelsectoren zijn toegedeeld.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Loon- en prijsontwikkeling

   

– 10,5

– 10,6

– 10,7

– 10,9

– 11,3

De raming van de loon- en prijsbijstelling van de bruto-zorguitgaven is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

             
               

Toedeling volumegroei

   

– 966,9

– 1.403,6

– 1.786,8

– 2.043,6

– 1.833,3

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019. Voor de sectoren waarmee hoofdlijnenakkoorden zijn afgesloten is ook voor de jaren 2020 tot en met 2022 de groeiruimte toegekend. De daling van de reeks in 2023 houdt verband met de in de verschillende akkoorden gemaakte afspraken over incidentele middelen voor de duur van het akkoord, zoals de transformatiegelden in de medisch-specialistische zorg.

             
               

Beleidsmatig

             

Maatregelen op het gebied van genees- en hulpmiddelen

   

3,0

17,0

49,0

49,0

49,0

Een deel van de maatregelen op het gebied van genees- en hulpmiddelen uit het Regeerakkoord is in de nota van wijziging verwerkt op het onderdeel Nominaal en onverdeeld Zvw, in afwachting van nadere uitwerking van de maatregelen. Deze taakstelling wordt nu alsnog toegedeeld aan de sectoren genees- en hulpmiddelen.

             
               

H52 Maatregelen genees- en hulpmiddelen

   

– 31,0

       

Niet alle beschikbare middelen voor de volumeontwikkeling binnen de Zvw zijn nodig in 2019. Hierdoor ontstaat incidenteel ruimte om een deel van deze middelen in te zetten voor de invulling van de taakstelling genees- en hulpmiddelen.

             
               

Taakstelling medisch-specialistische zorg Rutte I

     

– 40,0

– 75,0

– 75,0

– 75,0

Op grond van het bestuurlijke akkoord medisch-specialistische zorg wordt de sector MSZ gecompenseerd voor de oploop van een taakstelling uit het regeerakkoord Rutte I. De oploop van de taakstelling in de jaren 2020 en 2021 zal op een later moment worden ingevuld. Tot dat moment staat deze als een taakstellende reeks op de sector nominaal en onverdeeld. De oploop in 2019 is gedekt binnen het Uitgavenplafond zorg

             
               

Effect hoofdlijnenakkoorden 2022

         

– 818,0

– 818,0

De voor de jaren 2019–2022 gesloten hoofdlijnenakkoorden leveren een extra besparing op in 2022 ten opzichte van de besparing uit het Regeerakkoord. Ook voor het jaar 2022 zijn afspraken gemaakt over beperking van de groei, terwijl de taakstelling in het regeerakkoord na 2021 geen verdere oploop heeft.

             
               

Overig beleidsmatig

             

MLT-correctie patiëntgelden MSZ

   

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

               

Extrapolatie

           

3.355,4

               

Technisch

             

Overboeking van middelen voor verwarde personen naar de VWS-begroting

 

– 0,4

         
               

Overheveling van middelen voor uitvoeringskosten regeling veelbelovende zorg naar de VWS-begroting

 

– 0,3

– 0,7

       
               

Overheveling van middelen voor voorwaardelijke toelating naar de sector MSZ

 

– 4,3

– 5,3

– 8,1

– 4,7

– 1,5

 
               

Overheveling van patiëntgelden naar de sector MSZ

   

– 3,0

– 3,0

– 3,0

– 3,0

– 3,0

               

Overheveling van kwaliteitsgelden paramedische zorg naar de VWS-begroting

   

– 2,0

– 4,0

– 4,0

– 4,0

– 4,0

               

Correctie extrapolatie 2022 verwarde personen

         

6,0

6,0

Ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

3.187,1

3.308,4

3.492,5

3.676,8

3.863,3

4.053,4

4.053,4

Bijstellingen jaarverslag 2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen NvW ontwerpbegroting 2018

0,0

– 100,7

– 236,5

– 382,9

– 532,9

– 573,0

– 573,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

0,0

0,0

– 141,1

– 146,0

– 149,1

– 165,2

17,6

Totaal bijstellingen

0,0

– 100,7

– 377,6

– 528,9

– 682,0

– 738,2

– 555,4

Stand ontwerpbegroting 2019

3.187,1

3.207,7

3.114,9

3.147,9

3.181,3

3.315,2

3.498,0

               

Deze deelsector betreft de opbrengst van het eigen risico binnen de Zvw.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Lagere opbrengst eigen risico

   

– 141,1

– 146,0

– 149,1

– 124,4

– 160,9

Uit nieuwe data blijkt dat de groei van de Zvw-uitgaven meer dan verwacht neerslaat bij mensen die het eigen risico toch al volmaken. Dit leidt tot een lagere opbrengst van het verplichte eigen risico.

             
               

Beleidsmatig

             

Effect hoofdlijnenakkoorden 2022 op opbrengst eigen risico

         

– 40,8

– 41,1

De ten opzichte van het Regeerakkoord extra opbrengst van de hoofdlijnenakkoorden in 2022 van € 818 miljoen leidt ook tot een lagere raming van de ontvangsten eigen risico vanaf 2022.

             
               

Extrapolatie

           

219,6

6.1.2 Wet langdurige zorg (Wlz)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkeling binnen de Wlz in het afgelopen jaar voor de jaren 2017 tot met 2023. In tabel 19 wordt de opbouw van de Wlz-uitgaven en ontvangsten op deelsector niveau weergegeven. De sector nominaal en onverdeeld bevat de nog niet toebedeelde maatregelen, de nog niet uitgedeelde groeiruimte en loon- en prijsbijstellingen. In deze paragraaf wordt na tabel 19 verder per deelsector ingegaan op de bijstellingen die hebben plaatsgevonden tussen de 1e suppletoire begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarige doorwerking.

Vereenvoudiging budget- en nacalculatieproces voor de Wet langdurige zorg

In het kader van vermindering van administratieve lasten is het budget- en nacalculatieproces voor de Wet langdurige zorg (Wlz) met ingang van 2018 vereenvoudigd. Om deze vereenvoudiging mogelijk te maken moet de tariefsoort van zorg in natura in de Wlz gewijzigd worden van vaste naar maximum tarieven. Omdat de NZa in de nieuwe systematiek niet meer over de afgesproken prijzen beschikt, ontvangt VWS vanaf 2018 alleen nog het totale omzetplafond in de eerste en tweede contracteerronde en de totale omzet bij de nacalculatie van de NZa.

Deze wijziging betekent dat bij de afrekening (waarbij de realisatie wordt afgezet tegen de begroting) van het jaar in het jaarverslag 2018 van VWS alleen nog de totale contracteerruimte zorg in natura dat wordt afgerekend en niet de verschillende deelsectoren (ouderenzorg, gehandicaptenzorg, langdurige ggz, volledig pakket thuis, extramurale zorg en binnen contracteerruimte). In de begroting 2018 is hierop vooruitlopend alleen een totaalreeks voor de zorg in natura (ZIN) opgenomen. Op basis van declaratiegegevens zal in het jaarverslag 2018 nog steeds informatie over de deelsectoren gepresenteerd worden, maar dan als beleidsinformatie. In tabel 19A is de uitsplitsing als beleidsinformatie nog wel opgenomen.

Tabel 19 Opbouw van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten per sector (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ZIN binnen contracteerruimte

17.501,7

18.911,8

19.919,0

20.548,3

21.075,3

21.396,1

21.319,4

               

Persoonsgebonden budgetten

1.755,6

1.984,2

2.070,2

2.070,7

2.072,9

2.074,0

2.074,0

               

Buiten contracteerruimte

1.090,1

668,4

1.740,8

3.269,1

4.941,1

6.722,9

8.728,2

Kapitaallasten (nacalculatie)

457,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Beheerskosten

177,7

198,9

197,5

196,5

193,7

191,2

191,2

Overig buiten contracteerruimte1

572,6

465,7

484,5

485,3

485,6

510,6

510,6

Nominaal en onverdeeld

– 118,0

3,8

1.058,8

2.587,3

4.261,8

6.021,0

8.026,4

               

Bruto Wlz-uitgaven begroting 2019

20.347,4

21.564,4

23.730,1

25.888,0

28.089,4

30.193,0

32.121,6

Eigen bijdrage Wlz

1.833,2

1.838,1

1.868,3

1.946,9

2.028,5

2.113,6

2.225,6

Netto Wlz-uitgaven begroting 2019

18.514,2

19.726,3

21.861,8

23.941,1

26.060,8

28.079,4

29.896,1

Noot 1: Bij de Wlz zijn onder de post overige buiten contracteerruimte opgenomen de sectoren; bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, transitiekosten bedrijfsvoering verpleeghuiszorg, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.

In figuur 13 is de samenstelling van de Wlz-uitgaven per sector weergegeven voor het jaar 2019.

Figuur 13 samenstelling Wlz-uitgaven 2019 Figuur 13 samenstelling Wlz-uitgaven 2019
Tabel 19A Zorg in natura (ZIN) binnen contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ZIN binnen contracteerruimte

             

Ouderenzorg

9.268,6

10.243,4

10.983,6

11.572,7

12.101,7

12.407,3

12.328,1

Gehandicaptenzorg

6.474,1

6.714,7

6.952,8

7.002,1

7.001,0

7.011,9

7.020,6

Langdurige ggz

511,7

556,9

578,2

576,6

576,7

576,7

576,6

Volledig pakket thuis

492,1

510,7

496,3

490,0

490,0

490,0

490,0

Extramurale zorg

510,5

620,4

626,8

620,6

614,5

608,9

602,7

Overig ZIN binnen contracteerruimte

244,7

265,7

281,4

286,4

291,4

301,4

301,4

Stand ontwerpbegroting 2019

17.501,7

18.911,8

19.919,0

20.548,3

21.075,3

21.396,1

21.319,4

In figuur 14 is de samenstelling van de Wlz-uitgaven ZIN binnen contracteerruimte per sector weergegeven voor het jaar 2019

Figuur 14 Samenstelling Wlz-uitgaven ZIN binnen contracteerruimte 2019 Figuur 14 Samenstelling Wlz-uitgaven ZIN binnen contracteerruimte 2019
Zorg in natura (ZIN) binnen contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

17.255,7

18.107,2

18.655,3

19.196,6

19.707,1

20.001,8

20.001,8

Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2017

– 1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen jaarverslag 2017

247,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

804,6

832,1

856,2

878,7

898,8

896,2

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

0,0

0,0

431,6

495,5

489,5

495,5

421,4

Totaal bijstellingen

246,1

804,6

1.263,7

1.351,7

1.368,2

1.394,3

1.317,6

Stand ontwerpbegroting 2019

17.501,7

18.911,8

19.919,0

20.548,3

21.075,3

21.396,1

21.319,4

               

Op deze deelsector staat de uitgavenontwikkeling van de intramurale ouderenzorg, gehandicaptenzorg, langdurige ggz (bestaande uit de zorgzwaartepakketten, de normatieve huisvestingscomponent, de toeslagen en vergoedingen voor dagbestedingen en vervoer), het Volledig Pakket Thuis (VPT), de extramurale zorg en de overig ZIN binnen contracteerruimte.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Toedeling volumegroei 2019

   

388,7

388,7

388,7

388,7

388,7

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
               

Beleidsmatig

             

Kostprijsonderzoek Wlz

   

127,8

127,8

127,8

127,8

127,8

De NZa stelt nieuwe tarieven vast voor de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de extramurale ouderenzorg per 2019. Voor de ghz en ggz leidt dit per saldo tot hogere maximumtarieven. Om te zorgen dat zorgaanbieders de kwaliteit van zorg kunnen blijven leveren wordt het Wlz-kader verhoogd.

             
               

Ramingsbijstelling Wlz

   

– 84,9

– 21,0

– 27,0

– 21,0

– 20,0

De ramingsbijstelling betreft ruimte tussen het beschikbare Wlz-kader voor zorg in natura en persoonsgebonden budgetten en de raming in de begroting.

             
               

Extrapolatie

           

– 75,1

Persoonsgebonden budgetten (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.998,0

2.156,2

2.156,2

2.156,7

2.158,8

2.159,9

2.159,9

Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2017

– 3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 238,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

– 172,0

– 172,0

– 172,0

– 171,9

– 171,9

– 171,9

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

0,0

0,0

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Totaal bijstellingen

– 242,3

– 172,0

– 86,0

– 86,0

– 85,9

– 85,9

– 85,9

Stand ontwerpbegroting 2019

1.755,6

1.984,2

2.070,2

2.070,7

2.072,9

2.074,0

2.074,0

               

Deze deelsector betreft de uitgaven in het kader van de persoonsgebonden budgetten.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Toedeling volumegroei 2019

   

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
Kapitaallasten (nacalculatie) (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

437,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen jaarverslag 2017

20,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal bijstellingen

20,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2019

457,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

               

Deze deelsector betreft de na te calculeren kapitaallasten van de gebouwen waarin Wlz-zorg met verblijf wordt geleverd.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

N.v.t.

             
Beheerskosten (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

176,4

185,3

176,3

176,3

176,3

176,3

176,3

Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2017

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen jaarverslag 2017

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

8,1

12,4

8,4

6,2

6,2

6,2

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

0,0

5,5

8,8

11,8

11,2

8,7

8,7

Totaal bijstellingen

1,3

13,6

21,2

20,2

17,4

14,9

14,9

Stand ontwerpbegroting 2019

177,7

198,9

197,5

196,5

193,7

191,2

191,2

               

Onder deze deelsector vallen de uitvoeringskosten van de Wlz van zorgkantoren en de SVB (pgb) en de kosten van het College Sanering Zorginstellingen.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Toedeling volumegroei 2019

   

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
               

Beleidsmatig

             

Uitvoeringskosten SVB Wlz-pgb

   

2,0

 

– 0,7

– 0,7

– 0,7

               

Technisch

             

Kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg

 

5,5

2,5

7,5

7,5

5,0

5,0

Overig buiten contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

576,7

396,9

475,1

475,9

476,2

476,2

476,2

Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen jaarverslag 2017

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

62,8

77,9

77,9

77,9

27,9

27,9

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

– 5,9

6,0

– 68,5

– 68,5

– 68,5

6,5

6,5

Totaal bijstellingen

– 4,1

68,8

9,4

9,4

9,4

34,4

34,4

Stand ontwerpbegroting 2019

572,6

465,7

484,5

485,3

485,6

510,6

510,6

               

Op deze deelsector worden de kosten verantwoord van bovenbudgettaire vergoedingen voor individueel aangepaste hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, transitiekosten bedrijfsvoering verpleeghuiszorg, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Actualisering zorguitgaven

– 5,9

           
               

Toedeling volumegroei 2019

   

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
               

Beleidsmatig

             

Verlaging budget zorginfrastructuur

             

Vanwege het tijdelijke karakter van de regelingen op het terrein van zorginfrastructuur (deze zijn gericht op een transitieproces) wordt het budget van structureel € 90 miljoen voor de jaren 2022 en verder met € 15 miljoen verlaagd.

         

– 15,0

– 15,0

               

Technisch

             

Zorginfrastructuur

   

– 90,0

– 90,0

– 90,0

   

Voor de jaren 2019–2021 wordt het budget van structureel € 90 miljoen voor zorginfrastructuur overgeheveld naar de begroting van VWS voor E-health-initiatieven gericht op langer thuis wonen, de verbetering van de informatiehuishouding van zorgaanbieders in de langdurige zorg en de ontwikkeling van vernieuwende huisvesting.

             
               

Overig technisch

 

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Nominaal en onverdeeld Wlz (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1,4

966,2

2.255,4

3.875,3

5.646,7

7.516,4

7.516,4

Bijstellingen NvW begroting 2018

0,0

49,8

609,4

827,9

901,7

958,7

958,7

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 119,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

– 986,7

– 1.189,9

– 1.419,6

– 1.588,4

– 1.765,4

– 1.976,1

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

0,0

– 25,5

– 616,1

– 696,3

– 698,2

– 688,6

1.527,4

Totaal bijstellingen

– 119,4

– 962,4

– 1.196,6

– 1.288,0

– 1.384,9

– 1.495,4

510,0

Stand ontwerpbegroting 2019

– 118,0

3,8

1.058,8

2.587,3

4.261,8

6.021,0

8.026,4

               

Deze niet-beleidsmatige deelsector heeft een technisch-administratief karakter. Vanuit deze deelsector vinden overboekingen van loon- en prijsbijstelling naar de loon- en prijsgevoelige deelsectoren binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op deze deelsector geplaatst die nog niet aan de deelsectoren zijn toegedeeld.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Autonoom

             

Loon- en prijsontwikkeling

   

3,4

3,2

3,3

3,4

3,4

De raming van de loon- en prijsbijstelling van de bruto-zorguitgaven is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

             
               

Toedeling volumegroei 2019

   

– 489,3

– 489,3

– 489,3

– 489,3

– 489,3

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2019.

             
               
               

Beleidsmatig

             

Ramingsbijstelling groei Wlz

   

– 63,0

– 143,0

– 193,0

– 193,0

– 193,0

De beschikbare groeiruimte voor de Wlz wordt meer in lijn gebracht met de gerealiseerde uitgaven van de afgelopen jaren 2015–2017. Met deze ramingbijstelling is er voldoende groei beschikbaar om de verwachte uitgavenstijging conform de afgelopen jaren te accommoderen.

             
               

Openstelling Wlz voor GGZ-cliënten

       

30,0

37,0

45,0

Er zijn middelen beschikbaar gesteld om de instroom van cliënten met een psychische stoornis in te Wlz op te kunnen vangen. De meerkosten die kunnen ontstaan door een gewijzigde aanspraak en een aangepast Wlz-tarief worden geraamd op structureel € 68 miljoen (vanaf 2026). Hiermee kan uitvoering worden gegeven aan het regeerakkoord waarin is opgenomen dat de toegang van ggz met een psychische stoornis in de Wlz nader bezien zal worden.

             
               

Extrapolatie

           

2.208,0

               

Technisch

             

Volume indexatie beschermd wonen

   

– 41,7

– 41,7

– 41,7

– 41,7

– 41,7

Deze mutatie betreft het overboeken van de reservering voor de volume indexatie 2019 voor beschermd wonen.

             
               

Overboeking middelen Transformatiefonds jeugd

 

– 18,0

– 18,0

– 18,0

     

De middelen ten behoeve van het Transformatiefonds jeugd van € 18 miljoen per jaar voor de jaren 2018–2020 worden overgeboekt van het uitgavenplafond voor de zorg naar het Gemeentefonds, onder het plafond voor de rijksuitgaven. Totaal zal er € 36 miljoen per jaar beschikbaar zijn voor het Transformatiefonds jeugd in de periode 2018–2020.

             
               

Overig technisch

             

Kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg

 

– 7,5

– 7,5

– 7,5

– 7,5

– 5,0

– 5,0

Ontvangsten Wlz (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.858,0

1.879,1

1.938,0

2.012,3

2.093,9

2.179,0

2.179,0

Bijstellingen NvW begroting 2018

0,0

– 16,2

– 44,8

– 30,5

– 30,5

– 30,5

– 30,5

Bijstellingen jaarverslag 2017

– 24,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

0,0

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

Bijstellingen ontwerpbegroting 2019

0,0

0,0

0,0

– 10,0

– 10,0

– 10,0

102,0

Totaal bijstellingen

– 24,8

– 41,0

– 69,6

– 65,3

– 65,3

– 65,3

46,6

Stand ontwerpbegroting 2019

1.833,2

1.838,1

1.868,3

1.946,9

2.028,5

2.113,6

2.225,6

               

Betreft de eigen bijdragen die binnen de Wlz verplicht zijn.

               

Toelichting bijstellingen ontwerpbegroting 2019

Beleidsmatig

             

Overig beleidsmatig

             

Effect Belastingplan op opbrengsten eigen bijdrage

     

– 10,0

– 10,0

– 10,0

– 10,0

               

Extrapolatie

           

112,0

6.2 Fiscale regelingen 2017–2019

Extracomptabele fiscale regelingen

Naast de in dit Financieel Beeld Zorg geraamde zorguitgaven, zijn er fiscale regelingen die betrekking hebben op het beleidsterrein van de zorg. De Minister van Financiën is hoofdverantwoordelijk voor de wetgeving en uitvoering van deze regelingen en voor de budgettaire middelen. In onderstaande tabel is ter informatie het budgettaire belang van deze regelingen vermeld. De cijfers zijn ontleend aan de corresponderende bijlage «Fiscale regelingen» in de Miljoenennota. Naast de regelingen die in onderstaande tabel zijn opgenomen, is er ook een aantal BTW-vrijstellingen voor medische zorg, alsmede de teruggaaf van BPM voor bestelauto’s voor vervoer van gehandicapte personen. Voor een beschrijving van de regelingen, de doelstelling, de ramingsgrond, een verwijzing naar de laatst uitgevoerde evaluatie en het beoogde jaar van afronding van de volgende evaluatie, wordt verwezen naar de bijlage bij de Miljoenennota «Toelichting op de fiscale regelingen».

Tabel 20. Fiscale regelingen 2017–2019, budgettair belang op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)1[–] = regeling is in dat jaar niet van toepassing; [0] = budgettair belang van de regeling bedraagt in dat jaar afgerond nihil.
 

2017

2018

2019

BTW Laag tarief geneesmiddelen en hulpmiddelen

1.684

1.682

1.378

MRB Verlaagd tarief bestelauto gehandicapten2

15

15

15

Noot 2: MRB = Motorrijtuigenbelasting