Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

4. Subsidieoverzicht

Begrotingsartikel

Naam subsidie

(-regeling)

(met

hyperlink

naar

vindplaats)

t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

t+4

Aantal verleningen 2017

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal)

1

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

65.469

77.134

89.558

86.472

79.842

74.163

72.159

66

1

1

Subsidieregeling Abortusklinieken

16.543

16.081

16.092

16.106

16.110

16.104

16.107

15

In werking getreden per 1 januari 2015.

2019

2020

1

Subsidieregeling NIPT

17.930

18.615

24.590

24.441

24.213

23.979

23.979

3

In werking getreden per 1 april 2017.

2019

2019

1

Subsidieregeling NODOK

71

500

500

500

500

500

500

4

In werking getreden per 1 augustus 2016.

2019

2019

1

Subsidieregeling Preventiecoalities

241

3.400

5.000

3.400

1.800

3

In werking getreden per 1 januari 2017.

2020

2021

1

Subsidieregeling Publieke Gezondheid

191.759

202.783

209.321

199.894

197.518

201.714

200.321

14

2016

2021

2022

2

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

151.015

189.936

249.519

213.497

215.152

203.972

158.993

148

2

Beleidskader Eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties (VINEX)

1.381

2.063

1.415

8

2018

Subsidieregeling eindigt in 2018.

2018

2

Beleidskader Subsidiëring anonieme e-mental health

1.022

12

1

De regeling wordt in 2018 geëvalueerd

2018

2017

2

Beleidskader Subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening

820

899

16

Deze regeling is niet geëvalueerd

Deze regeling wordt niet geëvalueerd

2018

2

Beleidskader Subsidiëring versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional

0

20.172

27.511

20.202

317

Is nog niet bekend.

Is nog niet bekend.

2020

2

Beleidsregels Subsidiëring versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2

0

2.872

15.458

6.426

358

Is nog niet bekend.

Is nog niet bekend.

2020

2

Subsidieregeling Donatie bij leven

737

850

850

850

850

850

850

723

2015

2020

2021

2

Subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

7.779

7.779

7.779

7.779

7.779

7.779

7.779

Uitvoering door CAK

Derde kwartaal 2017; regeling is aangepast, wijzigingen zijn meegenomen per 1 maart 2018.

Na het derde kwartaal van 2017 geëvalueerd, zodat we wijzigingen kunnen meenemen voor 1 januari 2018.

2022

2

Subsidieregeling Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2017–2019

0

80

120

8.900

280

20

1

Na beëindiging van de regeling (2019) wordt deze geëvalueerd

2019

2019

3

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

99.113

133.144

234.347

226.880

208.006

112.739

112.579

2.083

3

Regeling Palliatieve Terminale Zorg

24.263

32.664

32.803

33.217

33.916

33.916

33.916

249

2015

Start in 2020.

2021

4

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

85.960

162.896

184.135

143.160

134.879

63.002

56.046

205

4

Beleidskader Subsidiëring transparantie in de kwaliteit van zorg

3.006

6.886

7.335

6.830

5.000

5.000

5.000

24

Deze regeling is gestart in 2016 en is bedoeld als een (tijdelijke) impuls om transparantie te bevorderen.

2

2020

4

Beleidskader Subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

18.699

19.318

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

226

2015

2022

2023

4

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen 2018

4.700

 

nvt

Deze tijdelijke regeling vervalt per 1-1-2019.

Deze tijdelijke regeling heeft alleen betrekking op 2018.

2018

4

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

202.867

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

190

2016

Subsidieregeling eindigt in 2018 en evaluatie heeft recentelijk plaatsgevonden.

2018

4

Subsidieregeling Opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant

24.369

32.800

38.800

38.800

38.800

38.800

38.800

14

2016

2021

2022

4

Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015–2017

450

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

11

 

2019

2020

4

Subsidieregeling Stageplaatsen zorg II

102.650

112.000

112.000

112.000

112.000

112.000

112.000

4.832

2016

2021

2021

4

Subsidieregeling Vaccinatie stageplaatsen zorg

3.851

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

60

2016

2021

2022

4

Subsidieregelingen Opleidingen publieke gezondheidszorg 2013–2017

17.143

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

41

2016

Subsidieregeling eindigt in 2018 en evaluatie heeft recentelijk plaatsgevonden.

2018

4

Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021

0

4.000

4.000

7.000

10.000

0

In werking getreden per 2018.

2018

2021

5

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

27.440

20.685

57.118

57.283

55.567

44.469

41.566

33

5

Beleidsregels Subsidieverstrekking Bijzondere transitiekosten Jeugdwet

48.134

54.727

0

0

0

0

0

13

Subsidieregeling is gestart in oktober 2014 en loopt tot december 2018.

2019

2018

5

Subsidieregeling Huisvestingslasten gesloten jeugdhulp

13.600

14.600

15.600

16.600

0

0

0

12

Eenmalige regeling waar niet op wordt geëvalueerd

Eenmalige regeling waar niet op wordt geëvalueerd

2020

5

Subsidieregeling Opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan

17.000

19.322

17.824

17.825

17.825

17.826

17.625

4

2016

2021

2021

6

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

63.809

73.961

87.064

84.829

87.339

88.868

90.595

48

6

Subsidieregeling Bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen

0

0

87.000

87.000

87.000

87.000

87.000

0

De regeling treedt in werking per 1 januari 2019.

2021

2024

7

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

18.677

22.327

20.440

20.441

20.262

19.919

19.918

7

Subsidieregeling Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

0

500

500

500

500

333

333

7

Beleidskader Subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland

704

509

331

331

331

331

331

 

                         
 

Totaal subsidie (– regelingen)

1.226.502

1.485.415

1.791.210

1.685.363

1.589.669

1.397.484

1.340.597

9.722

     

Noot 1: Vanwege het algemene, kaderstellende karakter van de Kaderregeling heeft deze geen einddatum en is een evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid als zodanig niet mogelijk. Evaluatie van verstrekte subsidies op basis van de kaderregeling kan deel uitmaken van beleidsevaluaties. In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de subsidies van het betreffende begrotingsartikel verstrekt onder de Kaderregeling doorgelicht: de planning beleidsdoorlichtingen staat als tabel in de beleidsagenda).

Noot 2: Vanwege het tijdelijke karakter is de regeling niet meegenomen in de beleidsdoorlichting op dit artikelonderdeel (4.3). Het Zorginstituut (gemandateerd om deze regeling uit te voeren) is voornemens dit wel tussentijds evalueren.