Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

2.2 Pilot Lerend evalueren

VWS is een pilot gestart met als doel het werkende weg verbeteren van het inzicht in de kwaliteit van het beleid en het effect hiervan op de samenleving. Belangrijk hierbij is dat evaluaties onderdeel uitmaken van de beleidscyclus van VWS en zodoende alle betrokkenen actief leren van de resultaten van de evaluaties. In het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst is aangekondigd te starten met de «Operatie Inzicht in Kwaliteit». In de brief hierover aan de Tweede Kamer1 wordt de pilot van VWS genoemd als een voorbeeld avant la lettre waarbij verplichtingen op grond van het evaluatiestelsel tijdelijk buiten toepassing kunnen worden gesteld. Voor de te evalueren thema’s in de pilot is een planning voor vijf jaar gemaakt. De thema’s zijn complexe beleidsvraagstukken op het brede terrein van VWS. De inhoud staat centraal en wordt niet begrensd door de begrotingsindeling van VWS. Anders dan bij beleidsdoorlichtingen van voor 2018 worden naast de betreffende uitgaven op de VWS-begroting ook – waar dat aan de orde is – de betreffende uitgaven die vallen onder het gehele Uitgavenplafond Zorg betrokken in de evaluatieonderzoeken. In de pilot wordt geëxperimenteerd met innovatieve onderzoeksmethoden. Hierbij wordt zoveel mogelijk in de geest van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) gewerkt, maar er kan gemotiveerd van worden afgeweken. Om de pilot goed te kunnen evalueren is in 2018 een nulmeting uitgevoerd om de huidige situatie in beeld te brengen. De beleidsdoorlichtingen van de afgelopen jaren zijn de basis om de juiste indicatoren te ontwikkelen. Er komt een evaluatie in 2020 en een eindevaluatie in 2022, het belangrijkste criterium hierbij is of inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid is toegenomen en daarmee de bruikbaarheid van de resultaten voor het verbeteren van beleid. De evaluatie Eenzaamheid (nr. 18) is in de plaats gekomen van de evaluatie Sturingsinstrumenten Wmo 2015 omdat deze is betrokken in de evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg.2 De Kamer is met een brief voorafgaande aan Prinsjesdag nader geïnformeerd over de voortgang van de pilot in 2018 en over de taakopdrachten voor de evaluaties die in 2019 zullen starten.

Nr

Beleidsthema voor evaluatie

2018

2019

2020

2021

2022

Volksgezondheid

         

1

Samenhang: Wpg, Jeugdwet, Wmo

   

EP

   

3

Preventie

ED

ED

ED

EP

 
 

w.o. a) Alles is gezondheid

         
 

w.o. b) Overgewicht

         
 

w.o. c) Sport en bewegen in de buurt

         
 

w.o. d) Gezond en veilig opgroeien

         

4

Rijksvaccinatieprogramma

       

EP

 

Jeugdwet

EP

       

5

Transitie Autoriteit Jeugd

 

EP

     

6

Topsport

 

EP

     

Curatieve zorg

         

7

De juiste zorg op de juiste plek1
 

ED

 

EP

 

8

Bestuurlijke afspraken zorg

     

EP

 

9

Geneesmiddelenvisie

ED

     

EP

10

Zvw-pgb wijkverpleging

EP

       

11

Wanbetalers Zvw-premie

 

EP

     

12

Uitkomstgerichte zorg

EA

ED

ED

ED

EP

Langdurige zorg

         

13

Onafhankelijke cliëntondersteuning

 

EA

ED

EP

 

14

Langer thuiswonende ouderen

EA

     

EP

15

Experimenten persoonsvolgende zorg

ED

EP

     

16

Goed bestuur

   

EP

   

17

Arbeidsmarkt en opleiden

   

EP

   
 

Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg

EP

       

18

Eenzaamheid

 

ED

ED

ED

EP

VWS-breed

         

19

Subsidies

EP

       

Interdepartementaal: resultaten pilot

         

2

Kennisfunctie VWS

 

ED

 

EP

 

20

Pilot Lerend evalueren

EA

 

EP

 

EP

Noot 1: Voorheen in het overzicht substitutie genoemd.

EA: Ex ante, ED: Ex durante, EP: Ex post

Noot 1: Kamerstuk vergaderjaar 2017-2018, 31 865 nr. 118, Operatie inzicht in kwaliteit.

Noot 2: Kamerstuk vergaderjaar 2017-2018, 34 104 nr. N en nr. 231, Eindrapport van de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg.