Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

2.5 De Staat van Volksgezondheid en Zorg en de VWS monitor

VWS-monitor: maatschappelijke doelstellingen
 
Toegankelijkheid1
Kwaliteit2

Betaalbaarheid

Betrokken samenleving

Algemene, levensfase overstijgende thema’s

• Ondersteuning van samen beslissen door mensen meer regie te geven over hun gezondheidsgegevens en professionals te laten beschikken over de juiste informatie op het juiste moment

• Bijdragen aan een toename van de levensverwachting resp. van de levensverwachting in goed ervaren gezondheid

• Houdbare ontwikkeling van de macro zorguitgaven

• Voldoende tevreden en goed toegeruste medewerkers

• Zorg ook thuis kunnen laten plaatsvinden d.m.v. «e-health»

• Lastenreductie door eenmalig registreren en meervoudig gebruik

• Een goed werkende en transparante verzekeringsmarkt

• Bevorderen van zelf- en samenredzaamheid

• Iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt heeft de mogelijkheid om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren

• Zorg op de juiste plek en het juiste moment kunnen laten plaatsvinden door informatie op de juiste plek en het juiste moment

 

• Voorkómen van isolement/ eenzaamheid van mensen met gezondheidsproblemen

Zorg rond de geboorte

• Optimale keuzevrijheid voor type bevalling en begeleiding

• Voorkomen hoge geboortesterfte

• De investering in goede geboortezorg en preventie draagt bij aan voorkomen zware zorg later

• Snel herstel in gezinsverband

• Goed geïnformeerde keuzes kunnen maken

• Perinatale sterfte zo laag mogelijk

• Kosteneffectiviteit preventie

• Vroegsignalering van medische en sociale problemen

• Een gezond kind op de wereld zetten is voor iedereen betaalbaar

   

• Stimuleren sociale netwerken, sport en bewegen, maatschappelijk en vrijwilligerswerk

     

• Mensen herstellen snel en worden ook tijdens ziekteproces in staat gesteld te participeren

Gezond blijven

• Er is een laagdrempelige ondersteuning naar behoefte

• Gezond en veilig opgroeien

 

• Stimuleren maatschappelijke participatie

• Er is goed aanbod van gezondheidsbevordering voor groepen

• Het bevorderen van een gezonde leefstijl

 

• Cliënten en naasten ondersteunen om laatste levensfase zo lang mogelijk in of nabij eigen sociale omgeving door te kunnen brengen

     

• Aandacht voor voldoende vrijwilligers dat palliatieve zorg verleent

Beter worden (acute zorg én niet-acute zorg)

• De cliënt centraal: mensen kunnen bij voldoende zorgaanbieders binnen redelijke termijn terecht

• Zinnige zorg en therapietrouw

• Beheersen zorgkosten per zorgsector

• Bevorderen dat mensen met elkaar het gesprek aangaan (omtrent de invulling van de laatste levensfase) met daarin een rol voor patiënten, naasten, vrijwilligers, artsen en andere hulpverleners

• Beperken stapeling eigen betalingen

• Zorg met zo min mogelijk belasting en zo veel mogelijk resultaat voor patiënt.

• Doelmatige inzet van middelen

 
 

• voorkomen van (vermijdbare) complicatie zoals vermijdbare sterfte, onverwacht lange ligduur en heropnamen

• Onnodig doorbehandelen voorkomen door goede (kennis over) palliatieve zorg

 
 

• De medicatieveiligheid vergroten

• Zorg in de laatste fase is doelmatig georganiseerd

 

Leven met een chronische ziekte en beperkingen

• De cliënt centraal: mensen kunnen bij voldoende zorgaanbieders binnen redelijke termijn terecht

• De medicatieveiligheid te vergroten,

   

• Beperken stapeling eigen betalingen

• Maatwerk gericht op participatie en zelfredzaamheid

   

• Binnen 5 jaar heeft 80% van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens. Van de niet chronisch zieken is dit 40%

• Ervaren kwaliteit van leven

   

• Van chronisch zieken en kwetsbare ouderen kan 75% binnen 5 jaar zelfstandig metingen uitvoeren

     

Zorg in de laatste fase

• De cliënt centraal: mensen kunnen zelf kiezen in welke omgeving zij wensen te overlijden

• De wensen van de cliënt (welke zorg en waar) staan centraal op basis van het goede gesprek (samen beslissen).

   

Noot 1: Toegankelijkheid heeft de dimensies: Bereikbaarheid, Financiële toegankelijkheid, Tijdigheid, Toegankelijkheid naar behoefte, Keuzevrijheid

Noot 2: Kwaliteit heeft de dimensies: Effectiviteit, Veiligheid, Patiëntgerichtheid

VWS-monitor: indicatoren1Er zijn alleen indicatoren gebruikt die als kerncijfer op www.StaatVenZ.nl zijn opgenomen. Nieuwe kerncijfers op de StaatVenZ kunnen leiden tot nieuwe indicatoren in de VWS-monitor.
 

Toegankelijkheid

Kwaliteit

Betaalbaarheid

Betrokken samenleving

Algemene, levensfase overstijgende thema’s

• Inzage medische gegevens chronisch zieken

• Levensverwachting

• Zorguitgaven op macroniveau (BKZ) incl. jaarlijkse groei

• Werkgelegenheid in zorg en welzijn

• Zelfmeting en telemonitoring

• Levensverwachting in goed ervaren gezondheid

• Aandeel BBP besteed aan zorg

• Opleidingen gediplomeerden mbo, hbo, wo zorg en welzijn

 

• % Bevolking dat een (zeer) goede gezondheid ervaart

• Lasten per volwassene aan zorg

 
   

• Overstappers zorgverzekering

 
   

• Modelovereenkomsten polismarkt

 
   

• Wanbetalers zorgverzekering

 
   

• Percentage collectief verzekerden

 

Zorg rond de geboorte

• % Bereik acute verloskunde binnen 45 minuten

• Foetale sterfte

• Kosten van zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed

• % Deelname PSIE (zwangerschapsscreening)

• Aantal verloskundigen

• Neonatale sterfte

• % Vrouwen dat op enig moment in de zwangerschap heeft gerookt

 

• Deelname zuigelingen Rijksvaccinatie-programm

 

Gezond blijven

• Aantal JOGG-gemeenten (Jongeren op Gezond Gewicht, Nationaal Programma Preventie)

• Vaccinatiegraad D(K)TP, BMR en HPV

• Uitgaven aan preventie, gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering (VWS-begroting)

• % jongeren dat dagelijks sociaal contact heeft met familie resp. vrienden en kennissen

• Aantal gezonde sportkantines

• % (jongeren) met overgewicht resp. dat rookt resp. alcohol drinkt resp risicovol sociale media gebruikt

• % deelname sport en bewegen totaal resp. naar leeftijd

• Aantal gezonde Scholen

 

• % deelname screeningen

• Aantal jongeren met jeugdhulp (met/zonder verblijf), -bescherming of -reclassering

   

Beter worden (acute zorg én niet-acute zorg)

• Wachttijden: % dat boven Treeknormen zit

• Potentieel vermijdbare sterfte

• Uitgaven aan zorg per sector (GGZ, eerste lijn, MSZ)

• Aantal mantelzorgers

• % boven 15 minuten aanrijdtijden ambulances

• Zorggerelateerde schade

• Gebruik generieke geneesmiddelen extramuraal

• Mensen met een lichamelijke beperking die betaald werk hebben

• Percentage met minimaal één keer per jaar contact met de huisarts resp. specialist resp. tandarts

• Vermijdbare ziekenhuis-opnamen: aantal opnamen per 100.000 inwoners bij diabetes /astma/COPD/hartfalen [p.j.]

• De gemiddelde ligduur in ziekenhuizen

• % volwassenen dat zich eenzaam voelt

• Afzien van zorg vanwege de kosten

• 5-jaarsoverleving kanker bij baarmoederhals-, resp. borst-, resp. dikke darmkanker)

• Wlz-uitgaven en -ontvangsten per sector

• % 75-plussers dat zich eenzaam voelt»

 

• Huisarts betrekt patiënt bij beslissingen / besteedt voldoende tijd aan patiënt / geeft patiënt gelegenheid om vragen te stellen

   
 

• Zorginfecties in ziekenhuizen

   

Leven met een chronische ziekte en beperkingen

• Het aantal personen in zorg bij huisarts voor één resp. twee of meer chronische ziekten

• Percentage zorgverleners dat aangeeft dat de kwaliteit van zorg verleend door de eigen afdeling/team niet goed is

   

• Aantal mensen met een pgb

• Aantal patiënten van 65 jaar of ouder dat vijf of meer geneesmiddelen gebruikt

   

• Gebruik zorg met verblijf en gebruik zonder verblijf (wijkverpleging)

     

• Wachtlijst Wlz

     

Zorg in de laatste fase

• Aantal meldingen van euthanasie naar locatie

• Aantal euthanasieverzoeken aan huisarts

   

• Aantal meldingen van euthanasie naar type aandoening

   

• Aantal palliatieve sedaties door huisarts.

   
Enkele mogelijke voorbeelden van indicatorwaarden, referentiewaarden en trends
 

Toegankelijkheid

Betaalbaarheid

Kwaliteit

Betrokken samenleving

Zorg rond de geboorte

Binnen 45 min. vervoerd naar ziekenhuis met acute verloskunde

 

Neonatale sterfte na een zwangerschapsduur van 22 weken

Vrouwen die roken tijdens zwangerschap

Indicatorwaarde: 99,8% (2016)

Indicatorwaarde: 3,1 per 1.000 (2014)

Indicatorwaarde: 8,6% (2015)

Referentiewaarde: -

Referentiewaarde: geen vergelijkbaar internationaal cijfer beschikbaar)

Referentiewaarde: 0,9% (is het aandeel onder hoger opgeleiden)

3-jarige trend: stabiel over de tijd

3-jarige trend: stabiel over de tijd

3-jarige trend: ongunstige trend

Gezond blijven

   

Vaccinatiegraad D(K)TP 10-jarigen

 

Indicatorwaarde: 92,7% (2013)

Referentiewaarde: 90% (de WHO-norm, nodig om groepsimmuniteit te bereiken)

 

3-jarige trend: stabiel over de tijd

Beter worden (acute zorg)

Ambulanceritten die binnen de 15-minutennorm plaatsvinden

 

30-dagen sterfte na ziekenhuis-opname voor acuut myocardinfarct

Heupfracturen die uiterlijk volgende kalenderdag geopereerd worden

Indicatorwaarde: 93,4% (2015)

Indicatorwaarde: 7,7% (2013)

Indicatorwaarde: 86,8% (2013)

Referentiewaarde: 95% (wettelijke verplichting bij A1-inzetten)

Referentiewaarde: 8,4% (mediaan over de OECD-landen)

Referentiewaarde: 70,1% (Mediaan van OECD-landen)

3-jarige trend: gunstige trend

3-jarige trend: gunstige trend

 
   

3-jarige trend: stabiel over de tijd

Beter worden (niet acute zorg)

Wachttijden behandeling in zieken-huizen langer dan de Treeknorm

Mensen die afzien van periodiek mondonderzoek vanwege kosten

Ervaren problemen in afstemming tussen eerste en tweede lijn

Relatieve 5-jaarsoverleving bij borstkanker

Indicatorwaarde: 13,0% (2015)

Indicatorwaarde: 1,5% (2014)

Indicatorwaarde: 15% (2013)

Indicatorwaarde: 85,3% (2014)

Referentiewaarde: 0% (wachttijd moet onder de treeknorm blijven)

Referentiewaarde: 3,8% (dit is de mediaan van OECD-landen)

Referentiewaarde: 29% (dit is de mediaan van OECD-landen)

Referentiewaarde: 85,9% (dit is de mediaan van OECD-landen)

3-jarige trend: stabiel over de tijd

3-jarige trend: ongunstige trend

3-jarige trend: geen trend beschikbaar

3-jarige trend: stabiel over de tijd

Leven met een chronische ziekte en beperkingen

   

Onvoldoende kwaliteit van zorg op de afdeling volgens verpleegkundigen en verzorgenden in de langdurige zorg Indicatorwaarde: 12,5% (2015)

 

Referentiewaarde: PM

3-jarige trend: stabiel over de tijd

Zorg in de laatste fase

   

Continue diepe sedatie met alleen morfine

 

Indicatorwaarde: 6,0 (2010)

Referentiewaarde: 0,0% (Gebruik van alleen morfine als sedativum wordt door de KNMG ontraden)

3-jarige trend: gunstige trend

Bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/prestatie-indicatoren-voor-gezondheidszorg/overzicht-indicatoren