Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
 • Begrotingsstaat
 • Financieel jaarverslag
 • Verantwoordingsbrief
 • Jaarverslag
 • Slotwet
 • Download PDF

Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

A: Algemene Doelstelling

Het verlenen van excellente consulaire diensten aan Nederlanders in nood in het buitenland, evenals het verstrekken van reisdocumenten aan Nederlanders in het buitenland. Daarnaast levert het Kabinet een bijdrage aan een gereguleerd personenverkeer door de Nederlandse inbreng in het Europese visumbeleid en is verantwoordelijk voor de visumverlening kort verblijf.

Het versterken van de Nederlandse cultuursector door internationale uitwisseling en presentatie; verbindingen leggen met economische diplomatie en andere prioriteiten van geïntegreerd buitenlandbeleid, zoals het mensenrechtenbeleid en veiligheidsbeleid.

B: Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

Consulaire dienstverlening

Uitvoeren

 • •  Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden;
 • •  Afgifte van machtigingen voorlopig verblijf (MVV’s) op de posten;
 • •  Afname van inburgeringsexamens buitenland;
 • •  Orange Carpet-beleid, ter bevordering van het Nederlandse bedrijfsleven;
 • •  Bijstand aan Nederlanders in nood in het buitenland;
 • •  Begeleiding van Nederlanders die in het buitenland gedetineerd zijn;
 • •  Uitbrengen van reisadviezen;
 • •  Crisisrespons;
 • •  Afgifte van Nederlandse reisdocumenten in het buitenland en van diplomatieke en dienstpaspoorten;
 • •  Afgifte van consulaire verklaringen en legalisaties.

Indicator als uitvoeringsverantwoordelijke:

Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden

Indicator

Realisatie

01.01.17

t/m

31.12.17

Streefwaarde 2017

Streefwaarde 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Percentage visumaanvragen kort verblijf dat binnen 15 dagen wordt afgehandeld

87,6%

85%

85%

85%

85%

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

De norm voor de doorlooptijd van visumaanvragen (Schengen) bedraagt 15 dagen conform de EU Visumcode (in werking getreden per 5.4.2010). Deze periode kan in bijzondere gevallen worden verlengd tot 60 dagen. Het percentage visumaanvragen dat binnen 15 dagen is afgehandeld komt in 2017 uit op 87,6%. Dit is boven de streefwaarde, zie tabel.

NB: De doorlooptijd is het aantal dagen dat zit tussen het indienen van een ontvankelijke visumaanvraag tot aan het moment van bekendmaken of uitreiken van de beslissing op de aanvraag.

Regisseren

 • •  Europees visum- en migratiebeleid en Caraïbisch visumbeleid;
 • •  Bilaterale dimensie van visum- en migratiebeleid.

Nederlandse cultuur en publieksdiplomatie

De uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken (bij wie ook de coördinatie ligt), de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het beleidskader voor het ICB wordt steeds voor een periode van vier jaar vastgesteld (beleidskader internationaal cultuurbeleid 2017–2020). De inzet op het gebied van Publieksdiplomatie valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken.

Stimuleren

 • •  Promotie van Nederlandse kunst en cultuur in het buitenland en identificatie van internationale kansen en ontwikkelingen voor de Nederlandse culturele sector en creatieve industrie.
 • •  Behoud, beheer en ontsluiting van gedeeld cultureel erfgoed.
 • •  Buitenlandse bezoekersprogramma’s.
 • •  Het inzetten van publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen.

Regisseren

 • •  Beleidsvorming en uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid.
 • •  Afstemming met culturele fondsen en ondersteunende instellingen over internationale activiteiten.
 • •  Ondersteuning van het buitenlandpolitieke- en economische beleid door publieksdiplomatie en cultuur in te zetten, bijvoorbeeld als instrument in de dialoog over mensenrechten.

Financieren

 • •  Ondersteuning van culturele fondsen, instellingen en activiteiten binnen het beleidskader Internationaal Cultuurbeleid (2017–2020).
 • •  Nederlands-Vlaamse samenwerking (via ondersteuning van Huis DeBuren in Brussel).
 • •  Bezoekersprogramma’s.
 • •  Gedelegeerde activiteiten Publieksdiploma en Cultuur door Nederlandse ambassades.
 • •  Subsidieregeling voor programma’s gericht op jeugd en sociale innovatie in de ring van landen grenzend aan de EU.

C: Beleidswijzigingen

 • •  Beleidsmatig gezien past het gastlandbeleid beter bij de doelstellingen van het artikel «Versterkte internationale rechtsorde» en zal daarom verplaatst worden naar beleidsartikel 1 (artikelonderdeel 1.3).

D1: Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Bedragen in EUR 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

46.182

66.086

51.762

44.612

39.695

45.995

39.695

Uitgaven:

             

Programma-uitgaven totaal

49.067

62.838

50.306

49.198

47.886

47.886

47.886

 

waarvan juridisch verplicht

   

53%

       

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

13.607

17.750

13.945

13.945

13.945

13.945

13.945

 

Subsidies

             
   

Gedetineerdenbegeleiding

1.686

1.917

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

   

Consulaire bijstand

25

           
 

Opdrachten

               
   

Consulaire bijstand

208

1.659

259

259

259

259

259

   

Gedetineerdenbegeleiding

232

200

200

200

200

200

200

   

Reisdocumenten en verkiezingen

4.603

4.620

4.320

4.320

4.320

4.320

4.320

   

Consulaire opleidingen

246

400

400

400

400

400

400

   

Consulaire informatiesystemen

6.607

8.954

6.866

6.866

4.061

4.061

4.061

   

Overige

       

2.805

2.805

2.805

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

6.681

9.829

9.049

7.899

6.499

6.499

6.499

 

Opdrachten

             
   

Visumverlening

1.236

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

   

Ambtsberichtenonderzoek

13

150

150

150

150

150

150

   

Legalisatie en verificatie

46

80

80

80

80

80

80

   

Consulaire informatiesystemen

4.535

7.636

6.856

5.706

3.506

3.506

3.506

   

Overige

       

800

800

800

 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

             
   

Bijdragen asiel en migratie

851

863

863

863

863

863

863

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

6.567

7.856

7.706

7.706

8.794

8.794

8.794

 

Subsidies

             
   

Internationaal Cultuurbeleid

6.192

7.856

7.706

7.706

8.794

8.794

8.794

   

Erfgoed

375

           

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

18.770

21.136

19.606

19.648

18.648

18.648

18.648

 

Subsidies

             
   

Instituut Clingendael

800

1.600

800

800

800

800

800

   

Programma ondersteuning buitenlands beleid

4.590

4.558

4.124

4.058

3.058

3.058

3.058

   

overige subsidies

40

           
 

Opdrachten

             
   

Onderzoeksprogramma's

2.756

1.620

1.620

1.620

1.620

1.620

1.620

   

Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties

2.276

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

   

waarvan kosten Koninklijk Huis o.a. Staatsbezoeken

1.906

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

   

Adviesraad Internationale vraagstukken

338

525

525

525

525

525

525

   

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

159

96

         
   

landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

3.547

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

   

Europese bewustwording

299

           
   

Verkeersnotificaties

             
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

             
   

landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

3.880

6.717

6.517

6.625

6.625

6.625

6.625

   

Europese bewustwording

85

520

520

520

520

520

520

4.5

Gastlandbeleid internatinale organisaties

3.442

6.267

0

0

0

0

0

 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

             
   

Speciaal Tribunaal Libanon

1.893

2.220

         
   

Internationaal Strafhof

1.006

1.200

         
   

Nederland Gastland

528

2.367

         
   

Overige

 

480

         
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

             
   

Nederland Gastland

15

           

Ontvangsten

55.206

57.390

47.890

48.390

48.390

48.390

48.390

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

22.337

22.000

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

31.569

34.500

37.500

38.000

38.000

38.000

38.000

4.40

Doorberekening Defensie diversen

1.300

890

890

890

890

890

890

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

0

0

0

0

0

0

0

D2: Budgetflexibiliteit

De uitgaven van subsidies voor het op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland zijn volledig juridisch verplicht. Voor de consulaire informatiesystemen zijn de verplichtingen nog niet juridisch vastgelegd, maar die worden gedurende het jaar verplicht. Daarnaast worden uitgaven gedaan om de inkoop van de te verstrekken reisdocumenten te financieren. De geplande uitgaven voor het samen met (keten-)partners reguleren van het personenverkeer zijn nog niet juridisch verplicht en worden aan de hand van de afgifte van visa bepaald. Hiervoor worden aan het begin van het begrotingsjaar verplichtingen aangegaan. Binnen het artikelonderdeel grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur zijn de uitgaven voor de landenprogramma’s nog niet juridisch verplicht. Deze verplichtingen worden in het begrotingsjaar zelf aangegaan. Voor het onderdeel het inzetten van publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen zijn ramingen opgenomen die nog niet juridisch vastliggen. Het gaat dan om activiteiten op het gebied van voorlichting, landenprogramma’s, bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven voor het Corps Diplomatique en internationale organisaties. Het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) is voor 30% juridisch verplicht en wordt gedurende het jaar verder ingevuld. De subsidie voor Clingendael is geheel juridisch vastgelegd.

E: Artikelonderdelen

4.1: Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

 • •  Verlenen van financiële- en niet financiële consulaire bijstand aan Nederlanders in nood en/of schrijnende gevallen;
 • •  (Stille) diplomatie met oog op eerlijke rechtsgang voor Nederlandse gedetineerden;
 • •  Verstrekken van reisadviezen;
 • •  Bijstaan van Nederlanders in geval van crises; als dat noodzakelijk en mogelijk is, organiseren, waar mogelijk met partnerlanden, van evacuaties;
 • •  Verstrekken van reisdocumenten en opmaken van consulaire akten en verklaringen;
 • •  Adviseren en ondersteunen van Nederlandse gedetineerden door gedifferentieerde bezoekfrequentie, in bepaalde landen maandelijkse giften aan gedetineerden, en subsidies ten behoeve van resocialisatie, extra zorg en juridisch advies;
 • •  Consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen;
 • •  Organiseren van opleidingen gericht op optimalisatie van consulaire werkprocessen.

4.2 Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren

 • •  Verstrekken van visa kort verblijf;
 • •  Inname van aanvragen voor MVV’s;
 • •  Afnemen van inburgeringsexamens;
 • •  Verrichten van legalisaties en uitvoeren van verificatieonderzoeken;
 • •  Consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen;
 • •  Op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid worden algemene en individuele ambtsberichten opgesteld, waarop door V&J mede het toelatings- en terugkeerbeleid wordt gebaseerd;
 • •  Diplomatie voor het bemiddelen bij terugkeer van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf;
 • •  Samenwerking met instanties in en buiten Nederland, de EU en internationale organisaties;
 • •  In het kader van versterkte Europese samenwerking maken van afspraken over wederzijdse visumvertegenwoordiging.

4.3 Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

 • •  Subsidieverlening via de posten en aan DutchCulture voor internationale culturele activiteiten.
 • •  Ondersteuning van initiatieven in vier landen in de ring rondom Europa die de lokale cultuursector versterken, cultuurparticipatie vergroten, de leefomgeving in steden verbeteren en behoud van lokaal cultureel erfgoed verduurzamen.

4.4 Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

 • •  Via strategische beleidscommunicatie richt Buitenlandse Zaken zich op doelgroepen die van belang zijn bij het ontwikkelen, bereiken en uitdragen van beleidsdoelstellingen op het terrein van buitenlandbeleid. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de media en via persoonlijke contacten zoals bijeenkomsten. Daarnaast worden online kanalen ingezet, zoals Facebook en twitter.
 • •  Bijdrage aan publieksdiplomatie, waarmee Nederlandse ambassades activiteiten kunnen ondersteunen of opstarten op het gebied strategische beleidscommunicatie, beeldvorming over Nederland en internationaal cultuurbeleid;
 • •  Subsidie ten behoeve van Instituut Clingendael;
 • •  Vanuit het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) worden eenmalige katalyserende activiteiten gefinancierd ter ondersteuning van de doelstellingen van het Nederlandse buitenlandbeleid;
 • •  Ondersteuning van de diplomatieke missies, in Nederland: het faciliteren van ambassades en hun medewerkers, maar ook het toepassen, interpreteren, handhaven en implementeren van de Weense verdragen en zetelovereenkomsten en de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving.
 • •  Voor uitgaven Koninklijk Huis aan staatsbezoeken, officiële bezoeken en werkbezoeken, inkomende bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders en ontvangsten Corps Diplomatique wordt EUR 2 miljoen geraamd.

Ontvangsten

 • •  De ontvangsten onder dit artikel bestaan hoofdzakelijk uit leges voor de afgifte van reisdocumenten, visa en de legalisatie van documenten. Een deel van de consulaire ontvangsten wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan de kosten van het consulaire werkproces.
 • •  Er is recent een analyse gemaakt van de volledig toegerekende kosten voor paspoortverstrekking in het buitenland. Het voornemen zal worden uitgewerkt om deze kosten te betrekken bij de prijsstelling van de paspoortverstrekking in het buitenland. Dit kan een significante stijging van de leges tot gevolg kan hebben, die van invloed kan zijn op de consulaire opbrengsten.