Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

2.2 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven in 2019

In onderstaand overzicht wordt, conform de wens van de Tweede Kamer, per subartikel aangegeven welk deel van de geraamde uitgaven juridisch – en niet juridisch verplicht is en wat in grote lijnen de bestemming is van de niet-juridisch verplichte uitgaven. In de toelichting op de beleidsartikelen (hoofdstuk 3, onderdeel D2) wordt nader ingegaan op de juridisch verplichte uitgaven.

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemmingen x EUR 1.000

Subartikelnummer

naam sub artikel

Geraamde uitgaven

juridisch verplichte uitgaven

niet-juridisch verplichte uitgaven

bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1.1

Goed functionerende internationale instellingen

56.035

45.600 (81%)

10.435 (19%)

– Programma’s internationaal recht

– Subsidie Carnegie stichting

1.2

Mensenrechten

63.402

28.500 (45%)

34.902 (55%)

– Jaarlijkse bijdrage OHCHR,

– Centrale en decentrale mensenrechtenprogramma’s

1.3

Gastlandbeleid internationale organisaties

4.050

3.300 (81%)

750 (19%)

– Internationale organisaties, logistieke ondersteuning van in Nederland gevestigde internationale organisaties

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

11.015

8.900 (81%)

2.115 (19%)

– POBB

– Veiligheidsfonds

2.2

Bestrijding internationale criminialiteit en terrorisme

14.351

2.200 (15%)

12.151 (85%)

– Contraterrorisme activiteiten

– Secretariaat Global Forum on Cyber Expertise

– Programma’s op gebied van cybersecurity

2.3

Wapenbeheersing

10.794

10.400 (96%)

394 (4%)

 

2.4

Veiligheid, stabiliteit en rechtsorde; OVSE

7.195

7.195 (100%)

 

2.4

Veiligheid, stabiliteit en rechtsorde; VN contributie voor crisisbeheersingsoperaties

99.849

99.849 (100%)

 

2.4

Veiligheid, stabiliteit en rechtsorde; training voor buitenlandse diplomaten

2.500

2.500 (100%)

 

2.4

Veiligheid, stabiliteit en rechtsorde; stabiliteitsfonds

90.722

51.200 (56%)

39.522 (44%)

– Programma’s op het snijvlak van vrede, veiligheid en ontwikkeling uit het Stabiliteitsfonds

2.4

Veiligheid, stabiliteit en rechtsorde; Inzet hoog-risico posten

20.000

20.000 (100%)

 

2.4

Overige veiligheid, stabiliteit en rechtsorde

6.533

6.533 (100%)

– Nieuwe activiteiten op terrein van veiligheid

2.5

Bevorderinge transitie in prioritaire gebieden

28.130

15.100 (54%)

12.913 (46%)

– Matra programma’s gefinancierd door posten in Matra doellanden

– Shiraka programma’s

3.1

Afdrachten aan de Europese Unie

8.496.427

8.496.427

(100%)

 

3.2

Europees Ontwikkelingsfonds

234.281

234.281 (100%)

 

3.3

Een hechtere Europese waardegemeenschap

9.720

9.720 (100%)

 

3.4

Versterkte positie Nederland in de Unie

4.827

4.300 (89%)

527 (11%)

– Onderzoeksprogramma’s gerelateerd aan gevolgen Brexit

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

13.945

8.400 (60%)

5.545 (40%)

– Kosten voor reisdocumenten

– Investeringen in consulaire informatiesystemen

4.2

Consulaire dientverlening voor vreemdelingen

9.049

5.000 (55%)

4.049 (45%)

– Kosten voor visumverlening

– Investeringen in consulaire informatiesystemen

4.3

Nederlandse cultuur

7.706

3.500 (45%)

4.206 (55%)

– Landenprogramma’s ten behoeve van het internationaal cultuurbeleid.

4.4

Publieksdiplomatie

12.482

7.200 (58%)

5.282 (42%)

– Uitgaven ten behoeve van publieksdiplomatie op de posten en BZ.

– Uitgaven voor de Bezoekersprogramma’s

– Strategische beleidscommunicatie

4.4

Kosten voor de staats- en werkbezoeken (inkomend en uitgaand), bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven voor het Corps Diplomatique

3.000

1.000 (33%)

2.000 (67%)

– Inkomende en uitgaande Staats- en werkbezoeken

– Uitgaven ten behoeve van het Corps Diplomatique

4.4

Programma ondersteuning buitenlands beleid

4.124

1.400 (34%)

2.724 (66%)

– Verbetering van bilaterale betrekkingen

– Bevordering van multilaterale samenwerking mensenrechten, democratisering en goed bestuur en internationale juridische en justitiële samenwerking.

Totaal

 

Optelling

9.210.048

optelling

8.953.058 (97%)

optelling

256.990 (3%)