Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

35000 XV 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 1

18 september 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.enz.enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2016 wordt bepaald welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

36.096.842

36.135.849

1.870.949

         
 

Beleidsartikelen

35.551.739

35.595.436

1.831.495

         

1

Arbeidsmarkt

949.905

949.968

24.000

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

7.037.743

7.079.146

2.572

3

Arbeidsongeschiktheid

799

799

0

4

Jonggehandicapten

3.359.378

3.359.378

0

5

Werkloosheid

155.993

157.104

0

6

Ziekte en zwangerschap

7.427

7.527

0

7

Kinderopvang

3.286.740

3.286.740

1.580.594

8

Oudedagsvoorziening

26.057

26.057

0

9

Nabestaanden

1.197

1.197

0

10

Tegemoetkoming ouders

5.721.498

5.721.498

223.329

11

Uitvoering

448.044

448.044

0

12

Rijksbijdragen

14.245.954

14.245.954

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

311.004

312.024

1.000

         
 

Niet-beleidsartikelen

545.103

540.413

39.454

         

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

332.063

332.063

39.067

98

Algemeen

39.461

34.771

387

99

Nominaal en onvoorzien

173.579

173.579

0

Geraamde begrotingsgefinancierde uitgaven 2019 naar artikel (x € 1.000)
Geraamde begrotingsgefinancierde ontvangsten 2019 naar artikel (x € 1.000)
Geraamde premiegefinancierde uitgaven 2019 naar artikel (x € 1.000)
Geraamde premiegefinancierde ontvangsten 2019 naar artikel (x € 1.000)