Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 6.3 Moties en toezeggingen5

6.3.1 Afgehandelde moties

6.3.1.1 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2015–2016
ID1

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

828

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 314

Gewijzigde motie-Voortman/Yücel over integrale werkwijzen voor schuldhulpverlening voor jongeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12 juni 2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 24 5151, nr. 432).

883

Kamerstukken II, 2015–2016, 21 501, nr. 394

Motie-Schut-Welkzijn/Pieter Heerma over toepassing van het woonlandbegingsel bij de export van alle kindregelingen binnen de EU

Deze maatregel is opgenomen in het regeerakkoord en wordt sindsdien uitgedragen als kabinetsbeleid. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in de geannoteerde agenda van de Raad WSBVC 7 december 2017. De motie is hiermee afgedaan.

884

Kamerstukken II, 2015–2016, 21 501, nr. 395

Motie-Ulenbelt/Kerstens over gelijke behandeling van alle legaal verblijvende werkenden

Deze motie moet worden afgevoerd, omdat de situatie waarop deze betrekking heeft, zich niet heeft voorgedaan en zich ook nooit meer zal voordoen.

887

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 255, nr. 21

Motie-Omtzigt over transparantie van kosten die ten laste komen van pensioendeelnemers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 441).

916

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 824, nr. 141

Motie-Marcouch/Pieter Heerma over actie kennismaken met de Nederlandse Cultuur en Samenleving

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 222).

927

Kamerstukken II, 2015–2016, 32 043, nr. 336

Gewijzigde motie-Van Weyenberg over evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-03-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 393)

943

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 22

Motie-Schouten/Pieter Heerma over meetellen van de inkoop van diensten voor de banenafspraak als het werk niet op locatie bij de opdrachtgever gebeurt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-09-2017, (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 66).

946

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 31

Motie-Pieter Heerma/Schouten over pilots waarbij de inkoop bij bedrijven met de hoogste trede op de PSO-ladder overdraagbaar wordt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-09-2017, (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 66).

Noot 1: Dit is een identificatienummer voor de administratie van de motie binnen het Ministerie van SZW.

6.3.1.2 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2016–2017

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

972

Kamerstukken II, 2016–2017, 31 322, nr. 315

Gewijzigde motie-Voortman over kinderopvanglocaties met een structureel verhoogd risico

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-11-2018 (Verzamelbrief Kinderopvang) (Kamerstukken II, 2017–2018, 31 322, nr. 341).

973

Kamerstukken II, 2016–2017, 32 322, nr. 316

Motie-Van ‘t Wout inz. het duidelijk formuleren van het beoogde maatschappelijke effect van de bestuursafspraken over de peuteropvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-03-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 31 322, nr. 346.

977

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 578, nr. 14

Motie-Karabulut over een cao beschut werk

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-12-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 817, nr. 138).

980

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 30

Motie-Van ’t Wout/Pieter Heerma over ondersteuning van het initiatief van de ambachtsacademie voor 50-plussers

Het initiatief van de Ambachtseconomie wordt ondersteund vanuit het actieplan «Perspectief voor vijftigplussers» middels een subsidie van € 2 miljoen. Het project kent een looptijd van 1 juli 2017 tot en met 1 oktober 2020. De Tweede Kamer is hiervan op de hoogte gesteld in het dertigledendebat van 28 maart 2018 over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers

982

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 32

Motie-Pieter Heerma over het mogelijk maken van verlies van verblijfrecht

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27–06- 2018, (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 222).

983

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 33

Motie-Kerstens/Van ’t Wout over structurele uitbreiding van de Inspectie SZW

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-05-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 550-XV, nr. 74).

984

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 34

Motie-Kerstens/Cegerek over optimaal benutten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en regionale werkgelegenheid

In de bijlage van de begroting SZW 2018 bij de motie (34 550-XV, nr. 34, aangenomen bij de SZW-begroting voor 2017) is de volgende zin opgenomen: «De SER is door I&M verzocht eind 2017 een vervolgadvies over de circulaire economie uit te brengen, waarin ook aandacht is voor bredere afwegingen (zoals bestedings- en werkgelegenheidseffecten), waaronder die bedoeld in de motie Kerstens/Cegerek over kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en voor de regionale werkgelegenheid». Daarmee is de motie afgehandeld.

985

Kamerstukken II 2016–2017, 34 550-XV, nr. 36

Motie-Kerstens/Yücel over een publiekscampagne om kinderen in armoede mee te laten doen in de samenleving

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 407).

986

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 550-XV, nr. 37

Motie-Kerstens/Yücel over een vervolgonderzoek op het rapport Een Onbemind Probleem

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 446).

989

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 48

Motie-Van Meenen over evaluatie van de Wet inburgering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27 juni 2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 284, nr. 222).

990

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 51

Motie-Schouten/Vermeij over een werkgelegenheidsaanpak in de regio Drechtsteden

Er is overleg gevoerd met de betrokken gemeenten en SZW. De betrokken partijen zien geen aanleiding om een mobiliteitscentrum in te stellen. Daarmee is aan de motie voldaan. Dit is gemeld aan de Tweede Kamer in de brief «Voortgang sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk» d.d. 12 december 2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 33 566, nr. 101).

991

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 53

Motie-Schouten/Pieter Heerma over een onderzoek naar groepen die niet door het armoedebeleid bereikt worden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-02-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 426).

992

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550-XV, nr. 58

Gewijzigde motie-Voortman over een oplossing voor werknemers in fysiek zeer zware beroepen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-09-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 550 XV, nr. 68).

998

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 596, nr. 12

Motie-Van ’t Wout c.s. over monitoren van de voorbereiding op en de implementatie van de wet

Afgehandeld met brief met Voortgangsbrief Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk en Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang aan de Tweede Kamer d.d. 16-11-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 31 322, nr. 340).

1000

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 596, nr. 14

Gewijzigde motie-Pieter Heerma over uitstel van de invoering van de harmonisatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 791).

1003

Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 770

Motie-Yücel/Kerstens over onderzoek naar arbeidsomstandigheden van de werknemers in de Nederlandse kledingbranche

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-08-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 544, nr. 791).

1004

Kamerstukken II, 2016–2017, nr. 34 655, nr. 3

Motie-Schut-Welkzijn over toepassing van het woonlandbeginsel bij de export van kindregelingen binnen de EU

Deze maatregel is opgenomen in het regeerakkoord en wordt sindsdien uitgedragen als kabinetsbeleid. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in de geannoteerde agenda van de Raad WSBVC 7 december 2017. De motie is hiermee afgehandeld.

1010

Kamerstukken II, 2016–2017, 21 501, nr. 441

Gewijzigde motie-Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 21 501-07, nr. 1449).

1017

Kamerstukken II, 2016–2017, 21 501, nr. 441

Motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over pensioenonderdeel laten uitmaken van de arbeidsvoorwaarden na de detacheringstermijn

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-10-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 21 501-31, nr. 459).

1018

Kamerstukken II, 2016–2017, 21 501, nr. 443

Motie-Gijs van Dijk over gelijk loon voor gelijk werk en geen oneerlijke concurrentie tussen vrachtwagenchauffeurs

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-10-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 21 501-31, nr. 459).

1019

Kamerstukken II, 2016–2017, 21 501, nr. 443

Motie-Jasper van Dijk/Gijs van Dijk over de Detacheringsrichtlijn ook laten gelden voor transportsector

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-10-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 21 501-31, nr. 459).

1020

Kamerstukken II, 2016–2017, 21 501, nr. 444

Motie-Jasper van Dijk/Gijs van Dijk over zo veel mogelijk bekorten van de termijn van 24 maanden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-10-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 21 501-31, nr. 459).

1021

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 719, nr. 5

Motie-Van Kent/Jasper van Dijk over de stand van zaken van het SER-advies over opname verlof voor zorg voor kinderen in het eerste jaar na de geboorte

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-01-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 814).

1027

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 395

Motie-Jasper van Dijk over mogelijkheden van laagdrempelige toegang tot schuldhulp

Afgehandeld tijdens de Begrotingsbehandeling SZW 21 december 2017 in de Tweede Kamer.

1028

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 401

Motie-Voortman/Van Brenk over verrekenen huurtoeslag met de woningcorporatie en/of verhuurder

Deze motie is overgenomen door Financiën. Daarom voor SZW afgehandeld.

1029

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 725-XV, nr. 10

Motie-Raemakers c.s. om de Kamer voor de SZW-begrotingsbehandeling te informeren over de UWV-kandidatenverkenner

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-12-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 76).

1031

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 725, nr. 7

Motie-Nijboer en Schouten inz. dat overheidsvoorzieningen voor veel mensen moeilijk te doorgronden zijn en dat een fout snel gemaakt is; overwegende dat mensen soms door een fout of iets te late reactie ernstig in de knel kunnen komen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-03-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 428).

6.3.1.3 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2017–2018

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1032

Kamerstukken II, 2017–2018, 25 883, nr. 300

Motie-van Eijs over het uiterlijk dit jaar naar de Kamer sturen van de verkenning naar het verruimen van de verjaringstermijn van vijf jaar voor situaties waarbij een werknemer niet de nodige maatregelen treft om de gezondheid van mewerkers te beschermen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, Kamerstukken II, 2017–2018, 25 883, nr. 330).

1033

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 797

Motie-Kuzu over ondertekening van het Charter Diversiteit door decentrale overheden en semipubliekelijke instellingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-04-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 30 950, nr. 156).

1036

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr. 64

(Gewijzigde) motie-Jasper van Dijk over een overzicht van geldstromen van de Golfstaten naar Nederlandse religieuze organisaties

Afgedaan met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr. 103).

1038

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 765, nr. 12

Motie-Lodders c.s. over keuzemogelijkheid in het overdragen van pensioenfondsen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-05-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 406).

1041

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775-XV, nr. 32

Motie-Wiersma/Van Weyenberg over de afspraken over de Wet DBA

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-02-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 036, nr. 68).

1046

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775-XV, nr. 48

Motie-Pieter Heerma c.s. over de situatie op de markt voor maaltijdbezorging

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-02-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 036, nr. 68).

1048

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775-XV, nr. 49

Motie-Peters/Bruins over elkaar tegenwerkende regelingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 26-02-2018, 24 515, nr. 426).

1050

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775-XV, nr. 57

Motie-Van Weyenberg/Gijs van Dijk over een vernieuwd Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 834).

1052

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775-XV, nr. 59

Motie-Gijs van Dijk over een wetgevingskader

Afgehandeld in brief d.d. 18-01-2018 «Jaarplanning 2018 SZW» (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XV, nr. 89).

1062

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 413

Motie-Jasper van Dijk c.s. over de vijf punten van het Manifest Schuldvrij!

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-05-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 431).

1073

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 91

Motie-De Jong over een beschutte werkomgeving

Afgehandeld met een oproep aan gemeenten via Gemeentenieuws SZW van 12 juli 2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 2018D39547).

1074

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 95

Motie-Voortman over ruimte voor het schrappen van de zoekperiode

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-04-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 2018D24010).

1076

Kamerstukken II, 2017–2018, 30 950, nr. 151

(gewijzigde) motie Jasper van Dijk c.s. over geen zaken meer doen met discriminerende uitzendbureaus

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-05-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 822).

1078

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 211

motie Paternotte c.s. over modernisering van de vragen bij het examen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2018 (Kamerstukken II, 32 824, nr. 223).

1079

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 817, nr. 141

motie Pieter Heerma/Becker over heroverwegen van het systeem van vrijstellingen bij analfabetisme

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 223).

1080

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 215

motie Becker c.s. over beperken van buitenlandse beïnvloeding

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-03-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr. 71).

1081

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 216

motie Becker over gelijk behandelen van mannelijke en vrouwelijke asielzoekers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 223).

1088

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775-XV, nr. 103

Motie-Pieter Heerma c.s. over de daling van de arbeidsinkomensquote en de achterblijvende contractloonstijgingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-07-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775-XV, nr. 111).

1091

Kamerstukken II, 2017–2018, 30 950, nr. 149

Motie-Azarkan over discriminatie uitzendbureaus

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-05-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 822).

1093

Kamerstukken II, 2017–2018, 30 420, nr. 284

Motie- Van Weyenberg c.s. over verzoeken om uitbreiding van de arbeidsduur honoreren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018 29 544, nr. 833).

1106

Kamerstukken II, 2017–2018 29 614, nr. 85

Gewijzigde-motie-Karabulut-Segers over leden van informatie over buitenlandse financiering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr. 103).

1112

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr. 94

Gewijzigde motie-Azarkan over moskeeën en gebedshuizen als integraal onderdeel van de samenleving

Afgehandeld tijdens debat financiering van moskeeën op 30 mei 2018.

1117

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 950-XV, nr. 15

Motie-Smeulders-Gijs van Dijk over de relatie tussen de uitgaven voor re-integratie, financiering en doelstellingen

Afgehandeld met Begroting 2019.

1128

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 754, nr. 459

motie-Jasper van Dijk over maatregelen tegen ondermijning van basiswaarden

Deze motie is overgedragen aan OCW en daarmee afgehandeld voor SZW.

6.3.2 Lopende moties

Tabel 6.3.2.1 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2008–2009
ID1

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

372

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 802 nr. 2

Motie-Omtzigt-Spekman over aspecten van de Anw en de verhouding tot de herziene Europese Sociale Code; hierin meenemen de rol van gemeentes bij re-integratie van nabestaanden

De Kamer wordt geïnformeerd bij de beleidsdoorlichting Nabestaanden 2019. Planning: najaar 2019.

Noot 1: Dit is een identificatienummer voor de administratie van de motie binnen het Ministerie van SZW.

Tabel 6.3.2.2 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2012–2013

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

607

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 086 nr. 48

Gewijzigde motie-Dibi over monitoren van de effecten van de gewijzigde wet inburgering

De Kamer wordt hierover in 2019 geïnformeerd.

Tabel 6.3.2.3 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2013–2014

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

688

Kamerstukken II, 2013–2014, 24 515 nr. 273

Motie-Schouten over privacyproblemen bij het vroegtijdig signaleren van schulden

Beoogd wordt de Kamer voor september 2018 te informeren. Planning: eind augustus 2018.

705

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161 nr. 153

Gewijzigde motie-Dijkgraaf c.s. over het beschikbaar stellen van aanvullende instrumenten

Op 27 november 2015 zijn de eerste ervaringsonderzoeken Participatiewet naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 1). Dit was de nulmeting in het kader van de monitoring van de Participatiewet. In het najaar (na Prinsjesdag) van 2017 is de eerste vervolgmonitor voorzien. Planning januari 2019.

712

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 174

Motie-Van Weyenberg-Pieter Heerma over onderzoek naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie

Motie verzoekt om onderzoek naar effectiviteit loondispensatie en loonkostensubsidie uiterlijk drie jaar na invoering Participatiewet. Het betreft een vergelijkend effectiviteitsonderzoek. Zoals in de brief aan de Kamer van 27 november 2015 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 352, nr. 1). Over de eerste ervaringsonderzoeken Participatiewet is aangegeven dat het streven is om het onderzoek in 2018 af te ronden en de Kamer eind 2018 over de resultaten te informeren. Planning: december 2018.

Tabel 6.3.2.4 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2014–2015

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

754

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000, nr. 25

Motie-Vermey-Van Oijk over de toegankelijkheid van de kinderopvang voor zzp’ers

Eind april is door het kabinet het besluit genomen om de dienstverlening van de Belastingdienst rond de kinderopvangtoeslag te verbeteren zodat minder ouders hoge bedragen moeten terugbetalen. Borgen van de toegankelijkheid van het stelsel voor ZZP’ers zal hierin worden meegenomen.

765

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 16

Motie-Potters-Kerstens over deactivering van de quotumheffing

Wetgeving die het mogelijk maakt om het quotum te deactiveren is op 30 mei 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd voor parlementaire behandeling (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 956, nr. 1, 2, 3 en 4)

771

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 40

Motie-Van Ojik-Kerstens over het eventueel verhogen van de heffing

Deze motie vraagt de heffing te verhogen als werkgevers ervoor kiezen de heffing te betalen in plaats van meer mensen met een beperking in dienst te nemen.

Overheidswerkgevers krijgen medio 2020 voor het eerst een heffing opgelegd over quotumjaar 2019. Pas eind 2020 zal voor het eerst blijken of werkgevers ervoor kiezen de heffing te betalen in plaats van mensen uit de doelgroep in dienst te nemen. Op dat moment zal het kabinet de Tweede Kamer informeren op welke manier het uitvoering zal geven aan deze motie.

Als de heffing verhoogd moet worden, zal dit niet eerder dan 1-1-2022 aan de orde kunnen zijn. Planning: vierde kwartaal 2020.

775

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 108, nr. 19

Motie-Van Weyenberg c.s. over de jaarlijkse monitor over het resultaat van de Wet aanpak schijnconstructies

Op 22-12-2017 is de tweede monitor Was naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 108, nr. 29). De volgende rapportage gaat in december 2018 naar de Tweede Kamer.

779

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 23

Motie-Vermeij-Van Weyenberg verzoekt de regering om communicatiekanalen te verkennen om werknemers meer inzicht te bieden in het absolute bedrag aan pensioenpremie dat de werkgever voor hen betaalt en de Kamer hier voor 01-07-2015 over te informeren

Loopt mee in implementatie IORP-richtlijn. De richtlijn moet 13-1-2019 in werking treden.

807

Kamerstukken II, 2014–2015, 25 883, nr. 252

Motie-Kerstens over de mogelijkheid van één certificerings- en keuringsinstelling

Onderzoek naar haalbaarheid van één CKI loopt mee in de beleidsreactie op stelselonderzoek. De Tweede Kamer wordt in de zomer van 2018 geïnformeerd.

812

Kamerstukken II, 2014–2015, 17 050, nr. 510

Motie-Schouten-Kerstens over beleidsregels voor vrijwilligerswerk bij commerciële activiteiten

Er is een wijzigingsvoorstel opgesteld in nauw overleg met UWV. Dit is voorgelegd aan de externe partijen die zijn betrokken bij de evaluatie. Planning tekening regeling: derde kwartaal 2018 na Prinsjesdag.

Tabel 6.3.2.5 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2015–2016

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

846

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300-XV, nr. 39

Motie-Pieter Heerma-Schouten over de toename van mensen in beschermingsbewind

Bij brief van 26 februari 2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 426) is de Tweede Kamer geïnformeerd over de pilots beschermingsbewind en het adviesrecht van gemeenten bij schuldenbewind. De Tweede Kamer zal in het laatste kwartaal van 2018 nader geïnformeerd worden over de voortgang en procesondersteuning van de pilots.

860

Kamerstukken II, 2015–2016, 26 448, nr. 548

Motie-Schut-Welkzijn over inperken van de twee jaar gewenningsbijdrage

De motie stelt zowel een aanpassing van de uitlooptermijnen als een uitbreiding van de no-riskpolis voor. De sociale partners hebben ingestemd om op de resultaten van het onderzoek effectiviteit no-riskpolis te wachten. Het onderzoek is afgerond.

Planning informeren Tweede Kamer over onderzoeksresultaten: derde kwartaal 2018 vóór Prinsjesdag.

869

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 194, nr. 17

Motie-Nijkerken-De Haan-Kerstens (PvdA) om de resterende financiële middelen mobiliteitsbonus vanaf 2021 specifiek aan te wenden voor de doelgroep in de vorm van een bonus/ korting voor de werkgever

Planning: voor de begrotingsbehandeling 2019 vierde kwartaal 2018.

878

Kamerstukken II, 2015–2016, 29 544, nr. 693

Motie-Van Weyenberg-Vermeij over verruimen van de uitsluitingsgronden wegens arbeidsmarktdiscriminatie

Planning: brief naar de Tweede Kamer in november 2018.

899

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 12

Motie-Van ‘t Wout over meer meetbare doelstellingen bij de evaluatie van de Wwz

In de komende (tussen)evaluatie(s) wordt aandacht gegeven aan de meetbare doelstellingen (zowel kwantitatief als kwalitatief). Planning: evaluatie eind 2020 naar de Tweede Kamer.

905

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 408, nr. 12

Gewijzigde motie-Ulenbelt c.s. over de capaciteit van de Inspectie SZW

De Inspectie SZW beziet hoe deze motie wordt meegenomen bij de voorliggende keuzes (Inspectie Control Framework) beschreven in de derde kwartaalbrief 2018 voor de Tweede Kamer.

922

Kamerstukken II, 2015–2016, 24 515, nr. 345

Motie-Yücel over aansluiten van rijksoverheidsinstanties op het landelijk beslagregister

Eind mei is voor het project beslagregister het rapport met de uitkomsten van de business case door KPMG opgeleverd. Er zijn vier verschillende scenario’s onderzocht. Door onvoldoende beschikbare informatie is het nog niet mogelijk om een kwantitatieve business case op te leveren. Er heeft alleen een kwalitatieve onderbouwing plaatsgevonden. Uit de vergelijking van de vier scenario’s kwamen twee scenario’s het meest positief naar voren. De overige twee scenario’s, genieten niet de voorkeur van de betrokken (overheids-)organisaties en vallen om die redenen af voor verder onderzoek. Het is van belang dat er onder meer een heldere beschrijving van de «To be-situatie» komt om een verdere kwantitatieve onderbouwing van de twee voorkeursscenario’s mogelijk te maken. Op basis van de uitkomsten van de business case is een herzien Plan van Aanpak opgesteld. Het DG-Overleg Schulden (stuurgroep) heeft op 18 juni 2018 ingestemd met de conclusies/aanbevelingen uit het KPMG-rapport én met het herziene Plan van Aanpak. Planning: oktober 2018.

Tabel 6.3.2.6 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2016–2017

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

996

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 597, nr. 9

Gewijzigde motie-Voortman/Yücel over de gevolgen van de nieuwe kwaliteitseisen voor de tarieven in en het gebruik van kinderopvang

De Tweede Kamer wordt medio 2019 hierover geïnformeerd.

1008

Kamerstukken II, 2016–2017, 21 501-07, nr. 1433

Gewijzigde motie-Lodders-Omtzigt over geen raamwerk voor Europese persoonlijke pensioenproducten

Het BNC-fiche is gepubliceerd op 01-09-2017. Onderhandelingen over het wetsvoorstel zijn gaande.

1016

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 950, nr. 11

Motie-Jasper van Dijk c.s. over een nulquotum voor onderdanen van derde landen

Planning: wordt meegenomen bij de verkenning die is aangekondigd in de Migratiebrief van de Minister van J&V.

1022

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 719, nr. 6

Motie-Wiersma c.s. over sociale zekerheid als primaire verantwoordelijkheid van EU-lidstaten zelf

Op 07-06-2018 heeft de Minister de Tweede Kamer geïnformeerd (een tussenstand) met een geannoteerde agenda van de Sociale Raad van 21 juni 2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 21 501-31, nr. 486).

1023

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 719, nr. 8

Motie-Van Weyenberg over de Europese afspraken voor vaders ook laten gelden voor meemoeders

Op 07-06-2018 heeft de Minister de Tweede Kamer geïnformeerd (een tussenstand) met een geannoteerde agenda van de Sociale Raad van 21 juni 2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 21 501-31, nr. 486).

1024

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 390

Gewijzigde) motie-Peters c.s. over een reductiedoelstelling voor de vermindering van armoede onder kinderen

Op 6 april 2018 is in de Kabinetsreactie op SER-advies «Opgroeien zonder armoede» en reactie op rapport Kinderombudsman «Alle kinderen kansrijk» ingegaan op de betreffende moties. Daarin is aangegeven dat het kabinet voornemens is om aan het SCP, CPB en CBS gezamenlijk te vragen om te onderzoeken of het mogelijk is tot eenduidige armoede indicatoren te komen die bruikbaar zijn voor een eventuele reductiedoelstelling. Na ontvangst van de verkenning zal het kabinet, ook in overleg met de VNG, bezien of het mogelijk is om een reductiedoelstelling te formuleren en zo ja, welke reductiedoelstelling. Het kabinet gaat in gesprek met SCP, CPB en CBS over de uitwerking van de onderzoeksvraag en termijn waarop het mogelijk is om een antwoord op deze vragen te geven. Planning: eind juni 2019.

1025

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 391

Motie-Gijs van Dijk over een concrete doelstelling voor een daling van de kinderarmoede

Zie toelichting bij motie 1024. Planning: eind juni 2019.

1026

Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 393

Motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over komen tot een socialere incasso

Beoogd wordt de Tweede Kamer voor september te informeren. Planning: eind augustus 2018.

1030

Kamerstukken II, 2016–2017, 34 725-XV, nr. 11

Motie-Yesilgöz-Zegerius c.s. over een transparante effectiviteitsmeting inz. het programma aanpak Schijnconstructies en CAO-naleving

Bij de aanbieding van het jaarplan 2019 zal de Inspectie SZW aan de Kamer aangeven op welke wijze deze motie gestalte wordt gegeven. Planning: eind 2018.

Tabel 6.3.2.7 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2017–2018

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1034

Kamerstukken II, 2017–2018, 25 883, nr. 307

Motie-Von Martels-Remco Dijkstra over in gesprek gaan met de asbestsaneringssector

Het certificatieschema wordt aangepast om opvolging te geven aan de motie. In het najaar van 2018 gaat het beoogde certificatieschema van kracht.

1035

Kamerstukken II, 2017–2018, 25 883, nr. 308

Motie-Bisschop c.s. over veilig gebruik van werkbakken aan hijskranen

De Staatssecretaris voert hier momenteel onderzoek naar uit. De Tweede Kamer wordt hierover vlak na het zomerreces geïnformeerd.

1037

Kamerstukken II, 2017–2018. 29 614, nr. 64

Motie-Dijkgraaf/Nijkerken-De Haan over hybride stelsel inz. ziekte en arbeidsgeschiktheid. Van belang is dat de positie van het UWV en eigen risicodragers, al dan niet verbonden met een private uitvoerder, zo veel mogelijk in evenwicht is

Gesprekken met UWV en de Belastingdienst worden gevoerd. Planning voor brief aan de Kamer: vierde kwartaal van 2018.

1040

Kamerstukken II, 2017–2018, 21 501-31, nr. 469

Motie-Wiersma c.s. over een woonlandbeginsel voor de gezinsbijlagen

Minister zet zich in op het verkrijgen van steun voor indexatie van gezinsbijlagen of voor alternatieven daarvoor die op grotere steun zouden kunnen rekenen. Daarvoor worden gesprekken met like minded landen gevoerd en marge van de EPSCO.

1042

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775-XV, nr. 33

Motie-Wiersma-Van Weyenberg over de toekomst van de arbeidsmarkt

Is in behandeling. Wordt meegenomen in de commissie toekomst arbeidsmarkt.

1043

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775-XV, nr. 34

Motie-Nijkerken-de Haan c.s. over een doorontwikkeling van de kandidaatverkenner

Tijdens de laatste Begrotingsbehandeling SZW is toegezegd de Tweede Kamer na de zomer dit jaar schriftelijk te informeren over de aanpak «Matchen op werk». Planning: oktober 2018.

1045

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775-XV, nr. 43

Motie-Voortman-Peters over de preferente status van de overheid

Beoogd wordt de Tweede Kamer voor het einde van de zomer te informeren. Planning: 1 september 2018.

1047

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775-XV, nr. 48

Motie-Pieter Heerma-Van Weyenberg over ondersteunen van initiatieven voor een leven lang leren

Bij uitwerking van de uitgangspunten voor het beleid voor een leven lang ontwikkelen zal de motie Heerma-Van Weyenberg (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 775 XV, nr. 48) betrokken worden. Beoogd wordt de Tweede Kamer na de zomer te informeren. Planning: begin september 2018.

1051

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775-XV, nr. 58

Motie-Raemakers-Peters over de regeling individuele studietoeslag

Bij CBS en ISZW zijn onderzoeken uitgezet die in oktober of november 2018 worden afgerond. De verwachting is daarom dat eind 2018 de Tweede Kamer kan worden geïnformeerd. Planning: begin september 2018.

1053

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775-XV, nr. 63

Motie-Bruins-Raemakers over extra plekken voor beschut werk

De Tweede Kamer is geïnformeerd bij hoofdlijnenbrief loondispensatie en beschut werk van 27 maart jl. en brief 15 juni jl. over beschut werk. Nadere informatie volgt in vervolgbrief loondispensatie en beschut werk na de zomer, door de Staatssecretaris toegezegd in debat loondispenstaie op 26 april. Planning: augustus 2018.

1055

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775-XV, nr. 69

Motie-Van Brenk-Van Rooijen over het afspiegelsbeginsel bij doorstart van ondernemingen

V&J verwacht voor Prinsjesdag een brief naar de Kamer te sturen.

1056

Kamerstukken II, 2017–2018, 25 883, nr. 317

Motie-Özutuk/Gijs van Dijk over seksuele intimidatie op de werkvloer

Tijdens het AO heeft Staatssecretaris aangegeven de motie als ondersteuning van beleid te zien. Wens van de Kamer om aandacht voor seksuele intimidatie bij de handhaving door ISZW zal moeten worden meegewogen in de besluitvorming inzet ISZW in het derde kwartaal 2018 na Prinsjesdag, conform ICF.

1057

Kamerstukken II, 2017–2018, 25 883, nr. 319

Motie-Pieter Heerma en Van Haga over veiligheidsverbeterplannen voor bedrijven

Inspectie SZW beziet op welke wijze de inzet van veiligheidsverbeterplannen het meest bijdraagt aan het doel van veilig werk. Het laten opstellen van verbeterplannen door bedrijven na een door de Inspectie onderzocht arbeidsongeval, wordt momenteel in een pilot project uitgetest. Planning: eind december 2018.

1058

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 494, nr. 20

Gewijzigde motie Gijs van Dijk c.s. over spreekrecht over het bezoldigingsbesluit

De Minister van V&J zal inhoudelijk reageren in zijn voortgangsbrief over de modernisering van het ondernemingsrecht. Planning: voor Prinsjesdag.

1061

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 81

Motie-Raemakers over de moeilijk bemiddelbare groep in de Participatiewet

Op dit moment wordt door de beleidsonderzoekers in opdracht van SZW een onderzoek uitgevoerd naar de (maatschappelijke) kosten en baten van het beter leren kennen en begeleiden van de groep die al langer in de bijstand zit.

Dit onderzoek is naar verwachting na de zomer afgerond. Planning: september 2018.

1064

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 421

Motie Voortman-Gijs van Dijk over een samenhangende aanpak

Nadat de resultaten van de monitor in het najaar beschikbaar komen, kan nadere informatie worden gegeven. Planning: oktober 2018.

1065

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 422

Motie De Lange c.s. over de eerste evaluatie van de regeling

Het informeren over criteria is opgenomen in de kabinetsreactie rapporten SER en KO. Deze is op 6 april verzonden (Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 429) De Tweede Kamer wordt nader geïnformeerd in het vierde kwartaal van 2018.

1066

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775-XV, nr. 61

De nader gewijzigde motie-Gijs van Dijk-Van Weyenberg over het toekomstperspectief voor jongeren

Beoogd wordt de Tweede Kamer in de zomer van 2018 te informeren.

1069

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 843, nr. 10

Motie-Van Toorenburg-Sjoerdsma over een landelijke gedragscode voor bedrijven

In de brief aan de Tweede Kamer «Onderzoek vertrouwenspersonen» d.d. 14-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 843, nr. 31), is een stand van zaken over de uitvoering van deze motie gedaan. Eind 2018 worden de resultaten van het onderzoek verwacht, momenteel is de aanbesteding voor het onderzoek in voorbereiding.

1070

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 885, nr. 4

Gewijzigde motie Jasper van Dijk c.s. over een hogere WW-premie voor flexibelere arbeidscontracten

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans bevat een regeling waarin een hogere WW-premie geldt voor flexibele contracten. Het wetsvoorstel wordt vóór de zomer aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Na ommekomst van het advies en het opstellen van het nader rapport zal het wetsvoorstel in het derde kwartaal na Prinsjesdag aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

1071

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 885, nr. 6

Motie-Van Weyenberg c.s. over snel indienen van het voorstel voor de WW-premiedifferentiatie

Wetsvoorstel wordt vóór de zomer aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Na ommekomst van het advies en het opstellen van het nader rapport zal het wetsvoorstel in het derde kwartaal na Prinsjesdag aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

1072

Kamerstukken II, 2017–2018 34 855, nr. 7

Motie-Wiersma c.s. over een meer activerende WW

De gesprekken met de sociale partners over het meer activerend maken van de WW lopen nog. In de zomer zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.

1075

Kamerstukken II, 2017, 2018, 30 950, nr. 144

Motie-Paternotte inz. discriminatie op de arbeidsmarkt en dat de kans op een baan nog steeds afhangt van afkomst, geslacht, keuze van leefvorm, leeftijd, handicap, ziekte of zelfs zwangerschap

Planning: wordt meegenomen in het vernieuwd Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie dat in november 2018 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

1077

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 207

Motie-Van Weyenberg c.s. over snel indienen van het voorstel voor de WW-premiedifferentiatie

De Tweede Kamer wordt hierover na Prinsjesdag geïnformeerd.

1082

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 144

Motie-Van Weyenberg over vrouwen en 40-minners in pensioenfondsen

Planning: 1e halfjaarsrapportage in oktober 2018 naar de Tweede Kamer.

1083

Kamerstukken II, 2017–2018, 39 012, nr. 78

Motie-Wiersma-Van der Molen over de verder uitwerking van een leven lang leren

Planning: brief naar de Tweede Kamer in augustus 2018.

1084

Kamerstukken II, 2017–2018, 30 012, nr. 79

Motie-Wiersma-Diertens over «werk apk» voor werkenden, mee te nemen in de uitwerking van de plannen rond een leven lang leren

Planning: brief naar de Tweede Kamer in augustus 2018.

1085

Kamerstukken II, 2017–2018, 30 012, nr. 80

Motie-Wiersma over leerwerkbanen

Planning: brief naar de Tweede Kamer in augustus 2018.

1086

Kamerstukken II, 2017–2018, 30 012, nr. 82

Motie-Krol-Wiersma over de ondersteuning van mensen zonder werkgever

Planning: brief naar de Tweede Kamer in augustus 2018.

1087

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775-XV, 102

Motie-Van Weyenberg over een eerlijke loonstrook

(Deze motie staat nog open)

1089

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 817, nr. 141

Motie-Gijs van Dijk motie over een terugvalmogelijkheid op beschut werk

Beoogd wordt de Tweede Kamer in oktober te informeren. Planning: oktober 2018.

1090

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 817, nr. 144

Motie-De Jong over het realiseren van beschut werk

Beoogd wordt de Tweede Kamer voor het najaar te informeren. Planning: begin september 2018.

1092

Kamerstukken II, 2017–2018, 30 420, nr. 283

Motie Van Weyenberg c.s. over effecten van het in deeltijd werken bij de eerste baan

Het kabinet neemt deze motie mee in het onderzoek naar hoe meer uren in bredere zin bevorderd kan worden, zoals aangekondigd in de Kamerbrief «aanpak krapte op de arbeidsmarkt» (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 833).

1095

Kamerstukken II, 2017–2018, 30 420, nr. 286

Motie Van den Hul-Özütok over stimuleren van ouderschapsverlof bij mannen

Wordt meegenomen in de publiekscampagne

«hoe werkt Nederland». Planning najaar 2018.

1096

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 104

Motie-Ramaekers-Nijkerken de Haan over praktijktafels met betrokkenen

Beoogd wordt de Tweede Kamer in het najaar te informeren. Planning: begin oktober 2018.

1097

Kamerstukken II, 2017–2018. 34 352, nr. 104

Motie- Nijkerken-De Haan-Peters over extra’s boven het maandinkomen niet verrekenen met de uitkering

Beoogd wordt de Tweede Kamer in het najaar te informeren. Planning: begin oktober 2018.

1098

Kamerstukken II, 2017–2018. 34 352, nr. 107

Motie-Peters-Bruins over een werkwijze voor mensen die werken met loondispensatie

Beoogd wordt de Tweede Kamer in het najaar te informeren. Planning: begin oktober 2018.

1099

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 107

Motie-Bruins-Raemakers over betrekken van mensen met een medische urenbeperking en fulltimers met een beperkte loonwaarde

Beoogd wordt de Tweede Kamer in het najaar te informeren. Planning: begin oktober 2018.

1100

Kamerstukken II, 2017–2018, 31 322, nr. 358

Motie-De Jong-Markuszower over een levenslang verbod op uitoefenen van een beroep waarbij kinderen centraal staan

Er is afgesproken dat Justitie en Veiligheid zal reageren op de motie in een verzamelbrief. Deze brief wordt na het zomerreces (voor Prinsjesdag) verzonden.

1101

Kamerstukken II, 2017–2018, 31 322, nr. 59

Motie- De Jong-Markuszower over een levenslang verbod op uitoefenen van een beroep waarbij kinderen centraal staan

Er is afgesproken dat Justitie en Veiligheid zal reageren op de motie in een verzamelbrief over de VOG. Deze brief wordt na het zomerreces (voor Prinsjesdag) verzonden.

1102

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 823

Motie-Özütok- Gijs van Dijk over de inzet van mysteryguests en mysterycalls

Planning: brief naar Tweede Kamer in november 2018.

1103

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 284

Motie-Van Weyenberg-Peters over een meldingsplicht bij discriminerende verzoeken

Planning: brief naar Tweede Kamer in november 2018.

1104

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 830

Gewijzigde-motie Gijs van Dijk-Özütok over het aanscherpen van het SNA-keurmerk

Planning: brief naar Tweede Kamer in november 2018.

1105

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr. 82

Motie-Sjoerdsma-Segers over een nieuw onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering

Met BZ in afstemming om motie over te dragen naar BZ.

1107

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr. 86

Motie-Becker over een centraal informatiepunt

Tweede Kamer wordt na Prinsjesdag (in oktober) hierover geïnformeerd.

1108

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr.87

Motie-Becker-Segers over geen subsidie voor organisaties die integratie tegenwerken

De motie wordt voor het Kerstreces afgedaan.

1109

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr. 88

Motie-Becker over de meldplicht omtrent financiële transacties

Het voortouw ligt bij J&V. Wordt na Prinsjesdag afgedaan.

1110

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr. 92

Motie-Van der Staaij-Hiddema over inzetten van civielrechtelijke en strafrechtelijke mogelijkheden

J&V heeft het voortouw. Wordt na Prinsjesdag afgedaan.

1111

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 614, nr. 93

Motie-Pieter Heerma-Segers over gemeenten ondersteunen bij de aanpak van onwenselijke buitenlandse beïnvloeding

BZK heeft het voortouw. Wordt na Prinsjesdag afgedaan.

1113

Kamerstukken II, 2017–2018, 25 834, nr. 140

Motie – Van Kent-Voortman over hogere boetes

De verkenning loopt, op dit moment nog geen verdere planning bekend.

1114

Kamerstukken II, 2017–2018, 25 834, nr. 141

Motie-Van Kent-Voortman over handhaven van verplichtingen uit de Arbowet

Inspectie SZW zal in het vierde kwartaal 2018 zowel in het meerjarenplan 2019–2022 als in het jaarplan 2019 aangeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze motie. Planning eind december 2018.

1115

Kamerstukken II, 2017–2018, 25 834, nr. 143

Motie-Van Haga over nadrukkelijk extra aandacht geven aan veiligheid

Inspectie SZW zal in het vierde kwartaal 2018 zowel in het meerjarenplan 2019–2022 als in het jaarplan 2019 aangeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze motie. Planning eind december 2018.

1116

Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775-XV, nr. 61

Motie-Van Dijk-Van Weyenberg over het door het SER Jongerenplatform laten uitvoeren van een ambitieuze verkenning naar de mogelijkheden in het rijksbeleid om jongeren meer zekerheid te geven en toekomstperspectief te bieden

De verkenningsaanvraag wordt voor de zomer door de Minister van SZW, mede namens de Ministers van BZK, VWS, OCW en EZK aan de SER verzonden. De verkenning wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 afgerond.

1119

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 434

Motie-Bruins over brede aanpak van de stapeling van bestuurlijke boetes

Beoogd wordt de Kamer begin 2019 te informeren. Planning: eind januari 2019.

1120

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 435

Motie-Raemakers-Bruins over de implementatie van het incassoregister

Beoogd wordt de Kamer eind 2018 te informeren. Planning: eind december 2018.

1121

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 436

Motie-Raemakers-Peters over een keurmerk voor bewindsvoerders

Beoogd wordt de Kamer eind 2018 te informeren. Planning: eind december 2018.

1122

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 438

Motie-Jasper van Dijk over groepen langer uitsluiten van gemeentelijke schuldhulpverlening

Beoogd wordt de Kamer eind 2018 te informeren. Planning: eind december 2018.

1123

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 442

Motie-Peters c.s. over een verplichte reactietermijn op een betalingsverzoek

Beoogd wordt de Kamer eind 2018 te informeren. Planning: eind december 2018.

1124

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 443

Motie-Peters c.s. over afspraken van gemeenten over voorkomen van huiszettingen

Beoogd wordt de Kamer eind 2018 te informeren. Planning: eind december 2018.

1125

Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 444

Motie-De Lange c.s. over terugkopen van opgekochte vorderingen door de schuldenaar

Beoogd wordt de Kamer eind 2018 te informeren. Planning: eind december 2018.

1126

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 754, nr. 451

Motie-Becker c.s. over een landelijke gevalideerde aanpak

De motie zal eind 2018 afgehandeld worden.

1127

Kamerstukken II, 2017–2018, 29 754, nr. 451

Motie-Kuiken-Gijs van Dijk over maatregelen tegen alle vormen van radicalisering

De motie zal eind 2018 afgehandeld worden.

1129

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 417

Motie-Omtzigt over de Griekse pensioenaanspraken van Nederlanders

De Tweede Kamer wordt eind oktober 2018 geïnformeerd.

1131

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 224

Motie-Paternotte-Segers over in gesprek gaan met gemeenten om beleidsvoornemens al binnen de kaders van de huidige wet uit te voeren

De Kamer wordt na Prinsjesdag (voor het kerstreces) geïnformeerd.

1132

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 225

Motie-Özdil-Gijs van Dijk over ondersteuning van gemeenten aan inburgeraars die aan MBO niveau 1 traject succesvol afronden

De Kamer wordt na Prinsjesdag (november) geïnformeerd.

1133

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 227

Motie-Gijs van Dijk over betere ondersteuning van werkgevers om statushouders aan het werk te helpen

Kamer wordt eind 2018 geïnformeerd met een voortgangsbrief VIA.

1134

Kamerstukken II, 2017–2018 32 824, nr. 234

Motie-Segers-Pieter Heerma over het best mogelijke culturele inburgering in alle gemeenten

De Tweede Kamer zal begin 2019 worden geïnformeerd.

1135

Kamerstukken II, 2017–2018, 32 824, nr. 228

Motie-Becker over prestatiebekostiging bij regie van gemeenten bij uitvoering

De Tweede Kamer wordt medio 2019 geïnformeerd (betreft een onderdeel van de uitwerkingsagenda wat circa 1 jaar in beslag zal nemen).

6.3.3 Afgehandelde toezeggingen

Tabel 6.3.3.1 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2012–2013
ID1

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2868

22-05-2013 Vervolg plenaire behandeling Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (33 182)

In de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen worden ook de onderwerpen visitatiecommissie, diversiteit en de bevindingen van DNB over onder meer bestuursleden zonder stemrecht meegenomen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-03-2018 (Tweede Kamer 2017–2018, 32 043, nr. 392).

Noot 1: Dit is een identificatienummer voor de administratie van de toezegging binnen het Ministerie van SZW.

Tabel 6.3.3.2 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2013–2014

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3093

13-02-2014 Plenair debat Wet werk en zekerheid (33 818) Voortzetting

De Minister zegt toe dat hij de jurisprudentie over de uitwerking van het criterium «billijke vergoeding» bij «ernstig verwijtbaar handelen of nalaten» in de Wwz op de voet zal volgen en zal analyseren. Daarmee wacht hij niet op de evaluatie van de totale Wwz in 2020. Als het misgaat, als het uit de hand loopt, komt de Minister terug naar de Tweede Kamer met voorstellen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-02-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 351, nr. 26).

Tabel 6.3.3.3 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2014–2015

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3335

Parlementaire agenda 16-06-2015 Tweede Kamer Plenaire behandeling Wet Algemeen Pensioenfonds

Het keuzerecht rond de ingang van de pensioendatum wil de Staatssecretaris snel nader bestuderen. Als het enigszins kan neemt de Staatssecretaris het in de beantwoording van de Kamervragen van de heer Omtzigt over de kleine pensioenen mee

Afgehandeld met het indienen van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen op 30-08-2017 aan de Tweede Kamer. (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 675, nr. 13).

3340

Uitgaande brief 13-07-2015 Onderzoek gepensioneerden in besturen beroepspensioenfondsen (Kamerstukken II 2014–2015, 33 863, nr. 33)

Er zijn veel ontwikkelingen gaande bij de beroepspensioenfondsen, die de Staatssecretaris de komende jaren zal blijven bezien. De Staatssecretaris is voornemens de Tweede Kamer over twee jaar te informeren over hoe die ontwikkelingen zijn verlopen en welke conclusies daaruit zouden kunnen volgen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-03-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 392).

Tabel 6.3.3.4 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2015–2016

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3357

02-09-2015 Plenaire behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang (34 195)

Meer duiding geven aan het begrip structureel en regelmatig ten behoeve van de praktijk. Dit door in overleg met de branche in te zetten op communicatie hierover én door met de toezichthouder de invulling van het begrip vast te leggen in de beleidsregels werkwijze toezichthouder. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd voor de inwerkingtreding van de wet, komend voorjaar

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 31 322, nr. 341).

3375

23-09-2015 AO Arbeidsmigratie

Er komt in oktober een brief van de Minister van SZW en de Staatssecretaris van Financiën over de ET-regeling

Afgehandeld tijdens de Begrotingsbehandeling SZW 2018.

3510

23-06-2016 WGO Jaarverslag Ministerie SZW en Slotwet 2015 en rapport Algemene Rekenkamer

In het WGO van 23-06-2016 toegezegd dat in het vervolg beleidsmatige en technische mutaties in de Slotwet conform RBV zullen worden toegelicht

In de Slotwet 2016 zijn de mutaties toegelicht conform de RBV.

3542

De motie komt oorspronkelijk uit het plenair debat inzake pakketpost d.d. 10-2-16. De Minister heeft e.e.a. herhaald in het AO Handhaving 2-11-16.

Onderzoek postpakketsector. De Minister zegt toe het rapport dat de Inspectie SZW opstelt naar aanleiding van de motie van de leden van Weyenberg en Heerma (Kamerstukken II, 29 502, nr. 118) om de Inspectie SZW een nadrukkelijkere rol te laten spelen in de handhaving in de pakketpostsector begin 2017 aan de Tweede Kamer aan te bieden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 502, nr. 139).

3385

Uitgaande brief 14-10-2015 Inzagerecht raad van toezicht en verantwoordingsorgaan

Tijdens de behandeling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen heeft de Staatssecretaris toegezegd om drie jaar na de inwerkingtreding van de organisatiebepalingen uit deze wet – 1 juli 2017 – een evaluatie uit te zullen voeren. De Staatssecretaris is bereid om in het kader van deze evaluatie de wenselijkheid van een inzagerecht van verantwoordingsorganen in contracten en kosten van het pensioenfonds mee te nemen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-03-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 392).

Tabel 6.3.3.5 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2016–2017

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3534

27-10-2016 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe dat er in de beleidsdoorlichting van de Wajong aandacht zal zijn voor de systematiek van de loonaanvullingsregeling in de Wajong die niet altijd lonend werkt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10 juli 2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 30 982, nr. 40).

3539

27-10-2016 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe jaarlijks inzicht te verschaffen in de experimenten. Eerste keer driekwart jaar na de start van de experimenten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-07-2018 (Kamerstukken II. 2016–2017, 34 352, nr. 59).

3549

29-11-2016 Stemmingen n.a.v. de ingediende moties en het wetsvoorstel bij de plenaire behandeling Tweede Kamer 34 578 (Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute)

De Staatssecretaris zegt toe in de verzamelbrief aandacht te vestigen op het feit dat gemeenten in hun verordening aandacht moeten geven hoe ze omgaan met personen die wel een positief advies hebben, maar voor wie in een jaar geen beschut werkplek beschikbaar is

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-10-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 98).

3553

Stemmingen n.a.v. de ingediende moties en het wetsvoorstel bij de plenaire behandeling 34 578 (Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute)

De Staatssecretaris zegt toe dat ze behoefte aan beschut werkplekken gaat monitoren.

De Tweede Kamer wordt geregeld geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de gerealiseerde aantallen beschut werk. De laatste keer met de brief «Uitvoering en evaluatie Participatiewet» aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 76). Omdat deze praktijk gecontinueerd zal worden, kan de toezegging als afgehandeld worden aangemerkt.

3554

17-11-2016 Arbeidsmarktdiscriminatie

Het Team Arbeidsinspectie van de Inspectie SZW kijkt bij een tweede (herhaald) bedrijfsbezoek specifiek welke wijzigingen in het bedrijf n.a.v. het eerste bedrijfsbezoek zijn doorgevoerd

Afgedaan met brief van BZK aan de Tweede

Kamer d.d. 26-04-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 30 950, nr. 156).

3562

Uitgaande brief 22-12-2016- Fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijke afgescheiden vermogens (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 351).

Vrijwillige aansluitingen bij verplicht bpf: door middel van een extern onderzoek zal worden bekeken in hoeverre vrijwillige aansluitingen plaatsvinden, of dit in de praktijk tot problemen leidt en zo ja of het wenselijk zou zijn dat hier beperkingen of randvoorwaarden aan verbonden worden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-10-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 801, nr. 6 + 7).

3568

26-01-2017 AO Participatiewet

De Staatssecretaris laat nader onderzoek doen naar de constructie van Flextensie en bericht de Tweede Kamer voor het zomerreces hierover.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-10-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 352, nr. 73).

3572

26-01-2017 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe om voor 15 maart 2017 een overzicht van de verschillende Wajongregelingen naar de Tweede Kamer toe te sturen om inzichtelijk te maken hoe de verschillende loonaanvullingensregeling uitpakken voor Wajongers bij werken. Tevens wordt inzicht gegeven in de korting van 5% voor werkenden vanaf 2018

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10 juli 2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 30 982, nr. 40).

3574

26-01-2017 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe om te onderzoeken hoe het realiseren van de banenafspraak ook bij ondernemingsraden onder de aandacht kan worden gebracht (niet in officiële toezeggingen)

In het juli/augustus 2017 nummer van het blad OR Magazine is een artikel verschenen op basis van een interview met de Staatssecretaris over dit onderwerp. Hiermee is voldaan aan de toezegging.

3576

19-02-2017 VAO Pensioenonderwerpen (n.a.v. het AO Pensioenonderwerpen van 24 november 2016

De Staatssecretaris zegt toe om, als de Raad van State er in slaagt snel te adviseren, voor 1 mei 2017 het wetsvoorstel fusie verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijke afgescheiden vermogens bij de Tweede Kamer te hebben

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-10-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 801, nr. 6 en 7).

3577

26-01-2017 AO Participatiewet

Banenafspraak bij de ondernemingsraden onder de aandacht brengen. De Kamer moet worden geïnformeerd over de manieren waarop ondernemingsraden worden betrokken bij het realiseren van de banenafspraak.(geen officiële toezegging)

In het juli/augustus 2017 nummer van het blad OR Magazine is een artikel verschenen op basis van een interview met de Staatssecretaris over dit onderwerp. Hiermee is voldaan aan de toezegging.

3587

09-02-2017 AO Arbeidsmigratie, Loondoorbetaling bij ziekte, Arbeidsongeschiktheid en Arbeidsmarktbeleid

Sollicitatieplicht AOW. De Minister zal snel een schriftelijke toelichting geven op het voornemen de sollicitatieplicht voor werklozen vanaf één jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd geheel af te schaffen

Toezegging om toelichting te geven is feitelijk met brief van 21 maart 2017 afgedaan (Kamerstukken II, 2016–2017, documentnummer 2017D08063). Deze brief is geagendeerd in het Algemeen Overleg Arbeidsmarktbeleid d.d. 14 februari 2018.

3588

09-02-2017 AO Arbeidsmigratie, Loondoorbetaling bij ziekte, Arbeidsongeschiktheid en Arbeidsmarktbeleid

AFM AOV zzp. De Minister zal de AFM vragen een onderzoek uit 2011 naar AOV’s van zzp’ers te herhalen. Hierbij zal de Minister de AFM verzoeken om bij dit onderzoek ook advocaten die zich bezig houden met claimbeoordeling van verzekeraars te betrekken. De Minister laat spoedig weten hoe de AFM hierop reageert

Aan deze toezegging is voldaan middels de brief die op 12 juli 2017 naar de Tweede Kamer is gestuurd (Kamerstukken II, 2016–2017, Aanhangsel 2323).

3593

Uitgaande brief 21-12-2016 wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen

Het streven is het wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen op 1 januari 2018 in werking te laten treden

Afgehandeld met het indienen van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen op 30-08-2017 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 765, nr. 3).

3595

Uitgaande brief 24-02-2017 Medezeggenschap ten aanzien van pensioen in kleine ondernemingen

De Staatssecretaris beziet op welke wijze de aanbevelingen van de SER in het briefadvies medezeggenschap ten aanzien van pensioen in kleine ondernemingen uitgewerkt kunnen worden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-12-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 389).

3598

Uitgaande brief 02-05-2017 Meerlingenverlof

Toegezegd is een nota van wijziging om meerlingenverlof uit wetsvoorstel Kraamverlof te halen en aan de Verzamelwet SZW 2018 toe te voegen

Het tweede deel van de toezegging, de toevoeging aan de Verzamelwet, is afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-08-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 766).

3601

Uitgaande brief 13-06-2017 Verzamelbrief pensioenen 2017 en nettopensioen

Naar aanleiding van de vragen van het lid Lodders (VVD) meldt de Staatssecretaris dat DNB de eventuele blokkades voor een «carve out» tegen het licht zal houden en de Staatssecretaris (of haar opvolger) zal informeren over haar bevindingen. In september wordt de Tweede Kamer hierover nader geïnformeerd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer

d.d. 06-10-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 674, nr. 24).

3602

21-06-2017 AO Armoede- en schuldenbeleid

De Staatssecretaris komt in de week na het bestuurlijk overleg met VNG (6 juli) terug op de mogelijkheid van een schuldhulplijn

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 407).

3603

21-06-2017 AO Armoede- en schuldenbeleid

De Staatssecretaris verschaft de Tweede Kamer voor het zomerreces inzicht in de schuldhulpverlening aan jongeren in de gemeenten Den Haag en Leiden en geeft daarbij aan wanneer de gemeenten de eerste resultaten van deze aanpak verwachten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 407).

3604

21-06-2017 AO Armoede- en schuldenbeleid

De Staatssecretaris stuurt de Tweede Kamer voor het zomerreces de resultaten toe van de pilot voor jonge nabestaanden in de gemeente Zwolle

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 29 358, nr. 243).

3605

21-06-2017AO Armoede- en schuldenbeleid

De Staatssecretaris vraagt in de verzamelbrief van juli aandacht voor de invulling van de kindpakketten door gemeenten en gemeenteraden

Afgehandeld met afschrift van verzamelbrief aan gemeenten, brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 24 515, nr. 407).

3607

28-06-2017 Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Minister stuurt vóór de SZW-begrotingsbehandeling een zo integraal mogelijke eerste tussenevaluatie van de sectorplannen toe

Op 12 december 2017 is de Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2017–2018, 33 566, nr. 101).

3609

28-06-2017 Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Minister informeert de Tweede Kamer in de zomer over de mogelijkheden tot onderzoek naar het door het UWV (nog) niet verklaarde deel van de verhoogde WIA-instroom

Aan de toezegging is voldaan middels de brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-09-2017

(Kamerstukken II, 2017–2018, 34 368, nr. 3).

3611

28-06-2017 Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Staatssecretaris stuurt in de zomer een brief aan de Kamer over de opzet van het verbeterplan van de RCN-unit SZW naar aanleiding van de bevindingen van de ADR en de AR.

Op 14 juli 2017 is de brief Verbeterplan rechtmatigheid en financieel beheer RCN-unit SZW naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee tegemoet is gekomen aan deze toezegging (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 725-XV, nr. 19).

3612

21-06-2017 AO Kinderopvang

In het najaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijkheden van een betere ontsluiting van bestaande toezichtinformatie over kwaliteit van opvang voor ouders

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-11-2018, Kamerstukken II, 2017–2018, 31 322, nr. 341).

3613

21-06-2017 AO Kinderopvang

De uitkomsten van het ex ante kostprijsonderzoek naar de effecten van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang zal uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 aan de Tweede Kamer worden verstuurd en waar mogelijk eerder

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer

d.d. 16-03-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 31 322, nr. 348).

3615

28-06-2017 Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Minister informeert de Tweede Kamer in het najaar van 2017 over de plannen rondom landelijke arrangementen voor werkgevers. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de rol en belangen van de arbeidsmarktregio’s

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-12-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 807).

3616

28-06-2017 Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Staatssecretaris zal de vraag over de stand van zaken inzake het inwerkingtredings KB m.b.t. de vermogensvaststelling bij kwijtschelding gemeentelijke belastingen, doorgeleiden naar Financiën. Zij verwacht dat Financiën daar in de zomer duidelijkheid over kan geven aan de Tweede Kamer

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 315, nr. 11).

3617

28-06-2017 Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer voor de zomer over de stand van zaken met betrekking tot beschutte werkplekken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 352, nr. 58).

3618

28-06-2017 Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Minister stuurt de tabel met de verdeling van origineel budget en daadwerkelijk budget voor de sectorplannen, zoals in de brief van januari 2017 gebeurd is, mee met komende rapportages of brieven

Op 12 december 2017 is de Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2017–2018, 33 566, nr. 101).

3623

14-06-2017 AO Behandelvoorbehoud Richtlijn tussen werk en privéleven

De Minister zal het uitbreiden van het recht op vaderschapsverlof tot vrouwelijke partners van de moeder inbrengen bij de besprekingen van de voorstellen van de Europese Commissie inzake de bevordering van het evenwicht tussen werk en privéleven

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-11-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 21 501-31, nr. 466).

3624

28-06-2017 VAO Pensioenonderwerpen

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de amvb ter aanpassing van het inkooptarief voor nettopensioen uiterlijk 1 januari 2018 klaar zal zijn

Afgehandeld met Stb. 2017–2018, nr. 4.

3625

28-06-2017 VAO Armoede en schuldenbeleid

De Staatssecretaris heeft toegezegd op verzoek van de SP toegezegd om in de volgende brief aan de Tweede Kamer over het armoede- en schuldenbeleid kort in te gaan op het pamflet van VNG, Divosa, NVVK en Sociaal Werk Nederland over de armoede- en schuldenproblematiek

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-07-2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 32 043, nr. 364).

3626

28-06-2017 VAO Pensioenonderwerpen

De Staatssecretaris zal bij De Nederlandsche Bank navragen of het mogelijk is om een overzicht te verschaffen van de communicatie over herstelplannen aan het einde van het jaar

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-02-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 390).

3627

15-06-2017 AO Pensioenonderwerpen

Voor het einde van dit jaar ontvangt de Tweede Kamer informatie over de wijze waarop de communicatie-artikelen uit de herziene IORP-richtlijn worden geïmplementeerd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-02-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 390).

3633

Uitgaande brief 13-06-2017 Verzamelwet pensioenen 2017 en nettopensioen (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 674, nr. 22).

Het kabinet wil voor deelnemers die hun nettopensioen opbouwen bij een pensioenfonds het wettelijk mogelijk maken om op het moment van beëindiging deelname bij dat fonds te kiezen voor een andere pensioenuitvoerder, zoals een verzekeraar (shoprecht nettopensioen bij pensioenfondsen).

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-10-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 801, nr. 5).

Tabel 6.3.3.6 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2017–2018

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3385

Uitgaande brief 14-10-2015 Inzagerecht raad van toezicht en verantwoordingsorgaan

Tijdens de behandeling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen heeft de Staatssecretaris toegezegd om drie jaar na de inwerkingtreding van de organisatiebepalingen uit deze wet – 1 juli 2017 – een evaluatie uit te zullen voeren. De Staatssecretaris is bereid om in het kader van deze evaluatie de wenselijkheid van een inzagerecht van verantwoordingsorganen in contracten en kosten van het pensioenfonds mee te nemen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-03-2018 (Tweede Kamer 2017–2018, 32 043, nr. 392).

3483

Uitgaande brief 21-06-2016 Reactie op aangenomen motie over een Wajong-uitkering voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (Kamerstukken II, 2016–2017, 31 497 nr. 188).

De Staatssecretaris zal de in de motie geschetste situatie dat ouders om financiële redenen hun kinderen van school afhalen als onderdeel van de evaluatie Participatiewet onderzoeken. Met de tussenrapportage evaluatie Participatiewet rapporteert de Staatssecretaris de Tweede Kamer voor het zomerreces van 2017 over de resultaten van dit onderzoek.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10 juli 2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 30 982, nr. 40).

3638

AO Sociaal minimum en Pensioenen Caribisch Nederland

De commissie schriftelijk informeren over de verschillen in de toetsingskaders die gelden voor Europees Nederlandse Pensioenfondsen en Caribisch Nederlandse Pensioenfondsen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-10-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 388).

3639

28-09-2017 Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) tijdens de RvW van 6 juli 2017 om een plenair debat inz. arbeidsmarktdiscriminatie (Teletekst 5 juli 2017)

Naar aanleiding van het plenair debat arbeidsmarktdiscriminatie zijn er 3 vragen gesteld door respectievelijk CDA en VVD. De Minister heeft toegezegd deze vragen schriftelijk af te doen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-10-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 803).

3640

07-06-2017 Plenaire behandeling Verzamelwet Pensioenen 2017

De wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling i.v.m. de derivaten en het algemeen pensioenfonds zal de Staatssecretaris nog dit jaar realiseren en zij zal de Kamer hiervan op de hoogte stellen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-02-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 390).

3641

De Minister zoekt uit of er mogelijkheden zijn om bedrijven te verplichten om relevante kennis over gevaarlijke stoffen te delen. Bij deze verkenning worden de bestaande REACH-verplichtingen meegenomen. De Minister informeert de Tweede Kamer in het voorjaar van 2018

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer «Onderzoek Kennisdeling Gevaarlijke Stoffen» d.d. 18-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 25 883 nr. 330).

3642

07-06-2017 Plenaire behandeling Verzamelwet Pensioenen 2017

De Staatssecretaris zal het verzoek om onderzoek te verrichten naar inzicht in de uitvoeringskosten (volledigheid publicatie en kwaliteit) van pensioenfondsen en mogelijke sancties doorgeleiden naar de toezichthouders (DNB en AFM). De resultaten van het onderzoek worden na ongeveer 9 maanden gevraagd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-06-2018, Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 411).

3644

01-11-2017Algemene Politieke Beschouwingen

Het kabinet zal het beleid ter bevordering van arbeidsdeelname door ouderen voortzetten en hoe dat verder vorm krijgt wordt met de Tweede Kamer besproken

Afgehandeld met het verzoek van Jasper van Dijk tijdens de RvW van 14 november om een dertigledendebat n.a.v. uitzendingen Radar en RTL Z van 13 november 2017 inz. discriminatie arbeidsmarktpositie van 55-plussers.

3646

01-11-2017 Algemene Politieke Beschouwingen

De Minister-President (bij sociale top Gotenborg 17 november en ER december) en de Minister van SZW (bij EPSCO) gaan zich inzetten voor de verdere aanpak van oneerlijke concurrentie en social dumping en voor gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek

Deze toezegging wordt gestand gedaan middels een doorlopende inzet op dit onderwerp in alle EPSCO-raden.

3648

01-11-2017 Algemene Politieke Beschouwingen

Het kabinet zal de uitwerking van de aanpak van problematische schulden in overleg met de Tweede Kamer doen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-05-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 24 515, nr. 431).

3649

01-11-2017 Algemene Politieke Beschouwingen

Het kabinet zal met bijzondere aandacht kijken naar de «groep die meer aan de onderkant zit en het zwaar heeft

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-03-2018 (Kamerstuken II, 2017–2018, 34 352, nr. 98).

3650

07-11-2017 Plenaire behandeling Verzamelwet SZW

Brief, voor de begrotingsbehandelingen, over de voortgang van gesprekken met de gastouderbranche over Wml voor gastouders die bijvraagouders opvangen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-12-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 766, nr. 17).

3651

07-11-2017 Plenaire behandeling Verzamelwet SZW

Brief, voor de begrotingsbehandelingen, over de voortgang van gesprekken met LTO oplossingen binnen bestaande wetgeving voorproblemen met inhoudingen op het Wml.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-12-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 766, nr.17).

3653

Uitgaande brief 13-11-2017 Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 765).

Er komt een eenmalige «opschoonactie» voor heel kleine pensioenen. In de periode tot 1 januari 2019 kunnen deelnemers gebruikmaken van de mogelijkheid van individuele waardeoverdracht en pensioenuitvoerders van het recht op afkoop. De deelnemers kunnen hierop gewezen worden door de rijksoverheid en pensioenuitvoerders. Dit kan in de vorm van een algemene campagne of op de persoon toegesneden informatieverstrekking. De Minister zal daarover nadere afspraken maken met de pensioensector

Vanaf 18 juni is informatie op rijksoverheid beschikbaar. De communicatiecampagne is gestart en loopt nog door tot 1 januari 2019.

3654

Uitgaande brief 13-11-2017 Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 765).

Het onderdeel «heel klein pensioen» van het wetsvoorstel waardeoverdracht van kleine pensioenen (34 765) zal later in werking treden, namelijk op 1 januari 2019. Op die manier is er voldoende tijd voor een eenmalige «opschoonactie» bij pensioenuitvoerders. Het tijdstip van inwerkingtreding zal worden vastgelegd in het Inwerkingtredingsbesluit.

Afgehandeld met het inwerkingtredingsbesluit Wet waardeoverdracht klein pensioen, d.d. 05-02-2018 (Staatsblad nr. 27, 2018).

3655

07-11-2017 Tweede Kamer Plenaire behandeling Wet overdacht Klein Pensioen

Tijdens de behandeling van de Wet waardeoverdracht klein pensioen op dinsdag 7 november in de Tweede Kamer, heeft de Minister toegezegd om voorafgaand aan de stemmingen een brief te sturen over een aantal onderwerpen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-11-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 765, nr. 18).

3656

29-11-2017 AO Arbeidsomstandigheden en handhaving

De Staatssecretaris stuurt het rapport van de Gezondheidsraad m.b.t. nachtwerk inclusief kabinetsreactie voor het einde van het jaar aan de Tweede Kamer

De Tweede Kamer is met de brief «Adviezen Gezondheidsraad gezondheidsrisico’s door nachtwerk» (brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-12-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 25 883 nr. 313) geïnformeerd.

3658

29-11-2017 AO Arbeidsomstandigheden en handhaving

De Staatssecretaris stuurt het NIVEL-onderzoek naar de taakdelegatie van bedrijfsartsen in maart 2018 aan de Tweede Kamer

Afgedaan met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25.06.2018 Beleidsreactie onderzoeksrapportage over taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg (Kamerstukken II, 2017–2018, 25 883 nr. 331).

3660

29-11-2017 AO Arbeidsomstandigheden en handhaving

In februari 2018 ontvangt de Kamer nadere informatie over het proces van schadeverhaal bij beroepsziekten (brief over subsidievoorstel Letselschaderaad)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-03-2018, (Kamerstukken II, 2017–2018, 25 883 nr. 323).

3661

28-11-201- Mondelinge vraag van het lid Wiersma (VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Scholingsgeld blijft op plank liggen»

Voor de begrotingsbehandeling stuurt de Minister de Tweede Kamer een brief met een overzicht van hoeveel geld we nu uitgeven aan scholing en om welke sectoren, welke O&O-fondsen en welke cao-afspraken het nu gaat. Ook neemt de Minister het percentage scholingsfondsen dat omscholing mogelijk maakt mee en hoe hij het proces rondom de individuele leerrekening wil aanpakken en over wat zijn aanpak is de komende tijd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-12-2017 (Kamerstukken II, 2017–2018, 30 012, nr. 76).

3668

18-01-2018 Verzoek tijdens de RvW van 8 november 2017 van het lid Nijkerken De Haan (VVD) om een plenair debat n.a.v. het bericht: «Amsterdam start toch bijstandsexperiment»

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer informeren over signalen van gemeenten die mogelijk experimenteren buiten de kaders van de Participatiewet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2018, 34 352, nr. 114)

3680

08-02-2018 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe dat de Kamer de resultaten van het onderzoek /de thermometer naar de tekorten in de Wsw in maart 2018 zal ontvangen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 817, nr. 146).

3683

08-02-2018 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zal de Kamer schriftelijk informeren over mensen die gedwongen worden opgenomen in een ggz-instelling, hun uitkering verliezen en deze na hun opname opnieuw moeten aanvragen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 817, nr. 146).

3686

08-02-2018 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe dat er in de verzamelbrief wordt verduidelijkt hoe de taaleis zich verhoudt tot de inburgeringsplicht

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-05-2018 Gemeentenieuws van SZW (Kamerstukken II, 2017–2018, 2018D29304).

3687

08-02-2018 AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe dat er via de verzamelbrief gemeenten worden opgeroepen om mensen op de oude wachtlijst Wsw erop te wijzen dat zij mogelijk voor beschut werk in aanmerking kunnen komen.

In de Gemeentenieuws van 18 mei 2018 is dit bericht opgenomen (Kamerstukken II, 2017–2018, 2018D29304).

3690

Tweede Kamer 20 en 21 december Begrotingsbehandeling SZW 2018

Minister zegt toe aan de Tweede Kamer over hoe het kabinet de handhaving zelfstandigen (wet DBA) ten opzichte van kwaadwillenden voortzet totdat de nieuwe wetgeving in werking is getreden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-02-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 036, nr. 68)

3698

14-03-2018 AO Pensioenonderwerpen

De Tweede Kamer wordt rond 3 april 2018 bericht over de stand van zaken van het Pensioenakkoord

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-04-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 404.

3699

14-03-2018 AO Pensioenonderwerpen

De Tweede Kamer wordt voor de zomer bericht over de uitkomst van het gesprek met de sector inzake uitvoering en handhaving van Pensioenfondsgovernance voor wat betreft de specifieke punten diversiteit en positie van het verantwoordingsorgaan

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-06-2018, (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 411).

3700

14-03-2018 AO Pensioenonderwerpen

De Minister gaat in gesprek met de sector over standaardisatie van nabestaandenpensioen op risicobasis en uniformering van het partnerbegrip. Beide onderwerpen worden meegenomen bij de uitwerking van het wetsvoorstel pensioen bij scheiding

Brief met een tussenstand is 12-06-2018 naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 411).

3703

14-03-2018 AO Pensioenonderwerpen

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd inzake het vraagpunt nabestaandenpensioen/arbeidsongeschiktheidspensioen op het UPO

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 411).

3704

14-03-2018 AO Pensioenonderwerpen

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd inzake het tonen van de verwachte AOW-leeftijd op Mijnpensioenoverzicht.nl

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-06-2018, (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 411).

3705

14-02-2018 AO Arbeidsmarktbeleid

Toegezegd om de Tweede Kamer te berichten over opzet aanpak schijnzelfstandigheid en capaciteit Belastingdienst

Afgedaan met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-04-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018. 31 066, nr. 401).

3706

19-04-2018 Verzoek van het lid Van Weyenberg tijdens de RvW van 23 januari 2018 om een debat n.a.v. SCP-rapport «Jonge vrouwen minder economisch zelfstandig dan mannen

De Staatssecretaris zal in korte brief oordeel geven op motie 30 420, nr. 290 om in actieplan arbeidsdiscriminatie aparte plannen op te nemen voor het tegengaan van discriminatie op basis van meerdere aspecten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-05-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 822).

3710

30-05-2018 Plenaire debat Tweede Kamer verzoek van het lid van Kent (SP) tijdens de RvW van 6 februari 2018 om een debat inz. bericht dat werknemers werken met kankerverwekkende stoffen

De Staatssecretaris zal in gesprek gaan met organisaties om te kijken of zij toegang tot de RI&E voor alle kerndeskundigen in hun basiscontract hebben opgenomen. En in de contacten met de organisaties monitoren wat hier uit komt

Afgehandeld. Toegang tot de RI&E is al verankerd in huidige wetgeving. Inmiddels is een voorlichtingstekst hierover opgenomen op het Arboportaal. Belanghebbende organisaties worden actief geattendeerd op deze website.

3719

14-02-2018 AO Arbeidsmarktbeleid

De Tweede Kamer wordt binnen 4 tot 6 weken bericht over de herziening van de behandeling van nieuwe en bestaande gevallen van 65-plussers die binnen een maand met pensioen gaan in de WW

Afgehandeld met de 5e voortgangsbrief Wwz (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 351, nr. 28).

3722

14-02-2018 AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister neemt in zijn Aanvalsplan Krapte de mogelijkheid tot vrijstelling sollicitatieplicht (ouderen) bij omscholing naar kraptesectoren mee

Afgehandeld met de brief naar de Tweede Kamer d.d. 5 juli 2018 «Dienstverlening naar Werk» (Kamerstukken II, 2017–2018, 33 566, nr. 102).

3728

12-04-2018 AO Kinderopvang

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer voor het zomerreces over of en, zo ja, hoe de kwaliteit van de gastouderopvang verbeterd moet worden. Met aandacht voor de toegankelijkheid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 21 322, nr. 372).

3729

12-04-2018 AO Kinderopvang

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer voor het zomerreces over het aantal gemeenten dat het beleid al heeft aangepast aan de nieuwe wetgeving omtrent harmonisatie. Daarin zal ook ingegaan worden op het bereik

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 21 322, nr. 372).

3732

12-04-2018 AO Kinderopvang

De Staatssecretaris zegt toe dat in het aanvalsplan voor krapte op de

arbeidsmarkt ook gekeken zal worden naar de mogelijkheden om

personeelsproblemen in de kinderopvang aan te pakken. Dit ook in relatie tot handhaving door de GGD

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 833).

3740

28-06-2017 Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Minister is bezig om te kijken hoe re-integratiemiddelen in begroting en jaarverslag beter kunnen worden weergegeven. Een mogelijkheid is om bij begroting 2019 een extracomptabele tabel weer te geven met een totaaloverzicht van begrotings- en premiegefinancierde middelen

Afgedaan bij Begroting 2019.

3741

28-06-2017 Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Minister gaat kijken of de informatie over re-integratie die beschikbaar is bij het UWV bruikbaar is in de begroting en het jaarverslag van SZW. Hierbij moet wel goed nagedacht worden over het juist weergeven van de doelstelling (het gaat niet om het aantal ingekochte trajecten, wel om het aantal mensen dat werk vindt door deze trajecten)

Afgedaan bij Begroting 2019.

6.3.4 Lopende toezeggingen

Tabel 6.3.4.1 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 1996–1997
ID1

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3

Uitgaande brief 29-10-1996 kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie) Kamerstukken II, 1996–1997, 25 478, nr. 4

Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie)

Er is samenhang met een lopende procedure bij de ILO (art. 24 procedure, d.d. juni 2012) over naleving door Nederland van ILO-Verdrag 81. Naar verwachting kan het kabinet in 2018 een beslissing nemen over de wenselijkheid van bekrachtiging door Nederland van dit protocol.

Noot 1: Dit is een identificatienummer voor de administratie van de toezegging binnen het Ministerie van SZW.

Tabel 6.3.4.2 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2010–2011

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2382

Plenaire behandeling Wetsvoorstel Aanpassing Wet arbeid vreemdelingen; introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers

De Tweede Kamer ontvangt een brief over de beleidsregels UWV inzake de nieuwe weigerings-/intrekkingsgrond, binnen een half jaar nadat het wetsvoorstel door beide Kamers is aanvaard

Dit wordt meegenomen in het wetgevingstraject naar aanleiding van het reageerakkoord waarin staat dat tewerkstellingsvergunningen voor 3 jaar moeten kunnen worden afgegeven.

Tabel 6.3.4.3 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2011–2012

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3145

19-06-2012 Plenaire behan-deling wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienstnemen en in dienst houden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers (33 284) Evaluatie mobiliteitsbonussen

De mobiliteitsbonussen voor oudere werklozen en arbeidsgehandicapten dient te worden geëvalueerd. Deze toezegging is ook opgenomen in de evaluatie agenda

Planning oplevering evaluatie: vierde kwartaal 2019.

Tabel 6.3.4.4 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2012–2013

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2831

17-04-2013 Plenaire behandeling van de Herziening van de Wet arbeid Vreemdelingen (33 475)

De Minister zegt op verzoek van D66 toe na een te jaar kijken naar het aantal verleende twv’s en in hoeverre deze repeterend worden toegekend

Dit wordt meegenomen in het wetgevingstraject naar aanleiding van het reageerakkoord waarin staat dat tewerkstellingsvergunningen voor 3 jaar moeten kunnen worden afgegeven.

Tabel 6.3.4.5 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2013–2014

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2935

20-03-2014 AO SUWI-onderwerpen

De Minister zal de Tweede Kamer informeren over verplichte inschrijving door werkzoekenden bij een uitzendbureau en de mogelijkheid van een uitzendbureau om inschrijving te weigeren

Er vindt overleg plaats tussen UWV en SZW over de invulling van de sollicitatieplicht en de uitvoering van de verplichte inschrijving bij een uitzendbureau. De Tweede Kamer zal in de eerste helft van 2018 worden geïnformeerd over de vermeende weigering door uitzendbureaus en de invulling van de verplichte inschrijving. Planning: Derde kwartaal na Prinsjesdag 2018.

3075

23-01-2014 AO Arbeidsomstandigheden (Arbo)

Brand windturbine: De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de resultaten van de onderzoeken n.a.v. de brand in een windturbine met dodelijke slachtoffers

Het OM heeft nog geen beslissing genomen over strafvervolging. De beoordeling van het bestuursrechtelijk traject ligt nu bij de Inspectie SZW. De Tweede Kamer wordt niet geïnformeerd over specifieke, lopende onderzoeken. De Inspectie zal de Kamer melden dat het onderwerp breder meegenomen wordt bij de keuzes zoals beschreven in de derde kwartaalbrief (Inspectie Control Framework).

3090

13-02-2014 Plenair debat Wet werk en zekerheid (33 818) Voortzetting

De Minister zegt toe nauwlettend te zullen volgen of de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie in de Wwz er, gezien de precedentwerking, toe leidt dat het aantal zaken bij de rechter op termijn zal afnemen. De Minister zegt ook toe scherp in de gaten te houden of het middel niet misbruikt wordt (in die zin dat het een onderhandelpunt wordt), en of dit al dan niet leidt tot een toename van hogere vergoedingen in vaststellingsovereenkomsten dan de wettelijke transitievergoeding. Dit zal te zijner tijd onderzocht worden door een enquête onder werkgevers en werknemers te houden, om na te gaan hoe de vaststellingsovereenkomsten eruit zien. De Tweede Kamer zal over de resultaten worden geïnformeerd

Wordt meegenomen met de evaluatie van de Wwz in 2020 zoals aangegeven in de eerste voortgangsbrief Wwz (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 16).

3110

05-06-2014 AO Inburgering

De Minister zegt toe, n.a.v. vragen De Graaf (PVV) betreffende inburgeraars die lening examen hebben gedaan en dat niet hebben gehaald en die vervolgens uit beeld raken, om welke aantallen gaat het dan, hoeveel geld is daarmee gemoeid, hoe wordt het geleende geld dan teruggehaald, deze vragen mee te nemen bij de reeds toegezegde rapportage over de terugbetalingsdiscipline van DUO-leningen

De Tweede Kamer wordt na Prinsjesdag (in het laatste kwartaal van 2018) hierover geïnformeerd.

Tabel 6.3.4.6 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2014–2015

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3174

01-10-2014 Vervolg AO Kinderopvang

Vraag of kinderopvang onder WNT valt, wordt meegenomen in de nadere uitwerking van de omkering die aankomend voorjaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden

Eind april is door het kabinet het besluit genomen om de dienstverlening van de Belastingdienst rond de kinderopvangtoeslag te verbeteren zodat minder ouders hoge bedragen moeten terugbetalen. Het aangekondigde wetsvoorstel om vanaf 2020 de toeslag via DUO naar de kinderopvangorganisaties over te maken, gaat daarom niet door.

Omdat de huidige kinderopvangtoeslag met een directe financieringsstroom tussen het Rijk en de ouder blijft gehandhaafd is er geen aanleiding om de kinderopvangsector onder de WNT te laten vallen.

3186

Mondelinge vraag lid Tanamal (PvdA) over het bericht «Verzekeringsartsen: UWV handelt in strijd met wet» (Volkskrant, 27 oktober 2014)

De Minister heeft toegezegd dat hij, naar aanleiding van het bericht in de Volkskrant van 27 oktober, UWV opheldering zal vragen of het bericht in de Volkskrant juist is, of er sprake is van een incident of structureel, of de in 2013 gemaakte afspraken zijn geïmplementeerd, hoe de bescherming van de medische privacy gewaarborgd wordt voor iedereen die contact heeft met UWV. Alsdan zal de Minister bezien of dat moet leiden tot nadere maatregelen. Over de uitkomsten zal de Minister de Tweede Kamer informeren

De AP heeft haar voorlopige bevindingen uitgebracht aan het UWV. AP brengt definitief rapport in het najaar 2017 uit. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd direct nadat het definitieve rapport van de AP is ontvangen.

3199

13-11-2014 AO Participatiewet en WWB-onderwerpen

De Staatssecretaris heeft toegezegd voor het einde van het jaar een brief te sturen over social return bij het Rijk in relatie tot de banenafspraak. Dit betreft geen nieuwe toezegging maar een herhaling van de toezegging, zoals gedaan in de brief van Minister van V&J

Vanuit met Ministerie van BZK zijn proeftuinen gestart over de uitvoering van de banenafspraak binnen de rijksoverheid. De resultaten daarvan worden eind dit jaar gecommuniceerd naar de Tweede Kamer, door Minister van J&V. De inhoud van de kamerbrief raakt de inhoud van de toezegging (en wordt zo afgedaan)

3239

22-01-2015 AO Inburgering

De Minister zegt toe om een brief naar de Tweede Kamer te sturen over Europese procedures zodra infractieprocedure EC over Wib officieel binnen is

Brief over aanpassingen in Vreemdelingenregelgeving is op 18 november 2016 naar EC verstuurd. Daarop is geen reactie van de EC ontvangen. Pas wanneer dat het geval is, kan de Tweede Kamer geïnformeerd worden. Het is ook mogelijk dat de EC helemaal niet reageert.

3267

25-02-2015 Plenair debat Wetsvoorstel Pensioen-communicatie (34 008)

Voor de zomer wordt de Tweede Kamer geïnformeerd hoe het best kan worden gecommuniceerd over het werkgeversdeel in de pensioenpremie

Loopt mee in implementatie IORP-richtlijn. De richtlijn moet 13-01-2019 in werking treden.

3290

12-03-2015 Plenaire behandeling Wet werken na de AOW (34 073)

De Minister zal de werking van de WAA-maatregel uit het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd betrekken bij de evaluatie van de wet (of dit inderdaad als antiverdringingsmaatregel werkt en AOW-gerechtigden niet juist aantrekkelijker maakt als werknemer)

Planning: Betrekken bij evaluatie over de werking van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd over de eerste twee jaar na inwerkingtreding, zomer 2019 gereed.

3302

Uitgaande brief 19-12-2014 Wetsvoorstel pensioencommunicatie. (Kamerstukken II 2014–2015, 34 008, nr. 6)

Drie jaar na inwerkingtreding van het (volledige) wetsvoorstel nagaan of de maatregelen hebben bijgedragen tot een beter pensioenbegrip van de deelnemer en daarbij ook na te gaan of er sprake is geweest van een verlaging van de regeldruk

De evaluatie van de wet vindt plaats in de eerste helft van 2019. De Tweede Kamer wordt in de tweede helft van 2019 geïnformeerd over de uitkomsten.

Tabel 6.3.4.7 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2015–2016

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3403

Uitgaande brief 27-11-2015 Opzet evaluatie Wwz en eerste beeld invoering Wwz. (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 351, nr. 1)

De Minister zal de Tweede Kamer periodiek, halfjaarlijks, via voortgangsrapportages informeren over de werking van de Wwz. In deze halfjaarlijkse brieven zullen dan verschillende toezeggingen en deelrapportages over de Wwz meelopen die eerder zijn toegezegd

Deze toezegging loopt tot 1-1-2020. Halfjaarlijks wordt er een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van de Wwz. De vierde brief is van 05–07- 2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 351, nr. 24).Planning: op 09-07-2018 is de Vijfde voortgangsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 351, nr. 28). Zesde voortgangsbrief naar de Kamer voor 1-1-2019.

3404

Uitgaande brief 10-12-2015 Beantwoording van de Kamervragen van het lid Vermeij over de representativiteit van beroepspensioenfondsen

De Staatssecretaris wil een duurzame oplossing vinden voor de beroepspensioenregelingen. Daarom wil de Staatssecretaris in overleg met de pensioensector en sociale partners kijken naar de wijze van verplichtstelling van beroepspensioenfondsen, in het bijzonder in relatie tot beroepsgenoten in loondienst en zelfstandigen, en mede in relatie tot de voorgenomen wijziging van de vormgeving van verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen

Dit loopt mee in de toekomstdiscussie pensioenen

3413

29-09-2015 Stemmingen n.a.v. de ingediende amendementen, moties en het wetsvoorstel plenaire behandeling wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen ivm harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34 194)

Na drie jaar vindt een evaluatie naar de werking van de no-riskpolis plaats. Op basis daarvan zal worden bezien of er aanleiding is voor wetgeving met het oog op de situatie na 2020. Wanneer de tussentijdse evaluatie aanleiding geeft tot continuering van de uniforme no-riskpolis zal daarvoor een nieuwe wettelijke basis moeten worden getroffen. Voorts is met sociale partners en VNG afgesproken dat na drie jaar de stand van zaken wat betreft de premiekorting doelgroep banenafspraak zal worden bezien en dat na vijf jaar de mobiliteitsbonus verdwijnt voor de doelgroep van de banenafspraak. De dan resterende financiële middelen kunnen dan voor andere arbeidsmarktinstrumenten in de belasting- en premiesfeer worden ingezet

De evaluatie dient begin 2019 beschikbaar te zijn omdat er dan voldoende volume is om de evaluatie over drie jaar te kunnen uitvoeren. In de aanloop daar naar toe zal met betrokken partijen de evaluatie worden voorbereid. Planning: januari 2019.

3479

02-06-2016 Plenaire behandeling wijz.wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet i.v.m. de bevoegdheden van de ondernemingsraad inz. de arbeidsvoorwaarden pensioenen

Op verzoek van VVD en PvdA heeft de Staatssecretaris toegezegd om de uitvoering van de wet in de praktijk – inclusief eventuele procedures bij de rechter – te monitoren en de Tweede Kamer daarover na twee jaar te informeren

Planning: na de zomer (september 2018) wordt een brief naar de Kamer verzonden.

3519

30-06-2016 Uitgaande brief tweede voortgangsbrief Wwz

De Minister zegt toe om de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het gesprek met de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) over de toepassing van het nieuwe ontslagrecht uit de Wwz. Het gaat om de constatering uit onderzoek dat de hoogte van de transitievergoeding soms lijkt te worden meegewogen bij het toe- of afwijzen van een ontbindingsverzoek en om de vraag waarom rechters menen in soms te weinig ruimte te zien om te ontbinden o.g.v. een verstoorde arbeidsverhouding

De reactie van de Raad voor de Rechtspraak op het concept-wetsvoorstel Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) t.a.v de cumulatiegrond is meegenomen in de memorie van toelichting Wab.

Tabel 6.3.4.8 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2016–2017

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3525

21-09-2016 Algemene Politieke Beschouwingen Tweede Kamer

De SER zal de eerdere adviesaanvraag over loondoorbetaling bij ziekte en langdurige werkloosheid uitbreiden naar een breder advies over de arbeidsmarkt

De verwachting is dat de SER het advies aan het nieuwe kabinet wil aanbieden. Daarna zal de kabinetsreactie voorbereid worden. Planning: derde kwartaal na Prinsjesdag 2018.

3561

Uitgaande brief 21-12-2016 Grensoverschrijdende pensioenregelingen

Het kabinet zal nader bestuderen of er aanpassingen nodig zijn om in de mogelijkheid van maatwerk in de governance van het algemeen pensioenfonds voor buitenlandse regelingen tot wasdom te laten komen en, zo ja, wat de effecten daarvan zijn

Planning: wordt meegenomen in de evaluatie van het APF in 2019.

3564

02-11-2016 AO Handhaving

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in het voorjaar van 2017 te informeren over de mogelijkheden die de Aanbestedingswet biedt om bedrijven die arbeidswetten meermaals overtreden en uitzendbureaus die zich niet houden aan het SNA-keurmerk uit te sluiten van overheidsopdrachten

Planning brief naar de Tweede Kamer: december 2018.

3581

09-02-2017 AO Arbeidsmigratie, Loondoorbetaling bij ziekte, Arbeidsongeschiktheid en Arbeidsmarktbeleid

De Minister informeert de Tweede Kamer dit voorjaar over de verkenning naar het inrichten van een fonds voor slachtoffers van schildersziekte

De Tweede Kamer is met de brief «Derde tussenrapportage OPS verkenning» (ID 10374) d.d. 28-06-2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 29 544, nr. 836) geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de verkenning naar de bereidheid van bedrijfssectoren om OPS slachtoffers financieel tegemoet te komen. De verkenning is nog niet afgerond. De verwachting is dat de Kamer hierover in het najaar van 2018 nader geïnformeerd kan worden.

3591

09-02-2017 AO Arbeidsmigratie, Loondoorbetaling bij ziekte, Arbeidsongeschiktheid en Arbeidsmarktbeleid

Effectiviteit no-riskpolis. De Minister informeert de Tweede Kamer voor het einde van het jaar (2017) over de Rapportage effectiviteit van de no-riskpolis

Het onderzoek is afgerond. De Tweede Kamer zal in het derde kwartaal vóór Prinsjesdag 2018 geïnformeerd worden.

3608

28-06-2017 Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Minister heeft toegezegd de Tweede Kamer, in samenspraak met OCW, te informeren over de netto-effectiviteit van de scholingsvouchers in het kader van mismatch op de arbeidsmarkt

Vanwege de doorlooptijd van de regeling wordt het eindrapport in 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd. Een tussenrapportage van de uitkomsten is 05-07-2018 naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2017–2018, 33 566, nr. 102).

Tabel 6.3.4.9 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2017–2018

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3645

07-11-2017 Plenaire behandeling Verzamelwet SZW

De Minister zegt toe in gesprek te gaan met de Belastingdienst en het UWV om te kijken hoe het stelsel van ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen meer gelijk kan worden getrokken op het gebied van berekening van premies en afdrachten

Gesprekken met UWV en de Belastingdienst worden gevoerd. Planning voor brief aan de Tweede Kamer: vierde kwartaal van 2018 na Prinsjesdag.

3647

01-11-2017 Algemene Politieke Beschouwingen/debat Regeringsverklaring

Het kabinet zal de uitwerking van de aanpak van ombouw van loondispensatie naar loonaanvulling voor werknemers (met een beperking) in nauw overleg met de Tweede Kamer doen

Het overleg met de Tweede Kamer zal naar verwachting tot eind 2018 lopen (parlementaire behandeling van wetsvoorstel). Planning: Eind december 2018.

3652

28-11-2017 Mondelinge vraag van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat geld voor arme kinderen in de schuldenberg verdwijnt

De Staatssecretaris heeft toegezegd om de evaluatie van de bestuurlijke afspraken met de VNG over kinderen in armoede die in 2018 plaatsvindt naar de Tweede Kamer te sturen

De verwachting is dat de rapportage van de eerste evaluatie van de bestuurlijke afspraken over «Kansen voor alle kinderen» in het najaar van 2018 wordt opgeleverd. Planning: begin december 2018.

3657

29-11-2017 AO Arbeidsomstandigheden en handhaving

De Staatssecretaris stuurt het rapport van het TNO-onderzoek naar staalgrit m.b.t. de blootstelling van werknemers in maart 2018 naar de Tweede Kamer

Het TNO-onderzoek heeft vertraging opgelopen. Planning: augustus/september 2018.

3659

29-11-2017 AO Arbeidsomstandigheden en handhaving

De Staatssecretaris stuurt, naar aanleiding van de meerjarige aanpak in verbetering van de veiligheidscultuur door de inspectie, de eerste resultaten van de pilot gedrag en cultuur in 2018 aan de Tweede Kamer

Tot de zomer wordt de pilot voorbereid, met als doel een «startvariant» van de interventie klaar te hebben die tijdens de pilot na de zomer verder ontwikkeld gaat worden. Planning: na de zomer 2018 na Prinsjesdag.

3662

Uitgaande brief 15-12-2017 Medezeggenschap pensioen bij kleine ondernemingen (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 389)

De Minister zal de bevoegdheden van de PVT en PV binnen de WOR op enkele vlakken (informatie- en initiatiefrecht) versterken

Dit wordt meegenomen in de Verzamelwet pensioenen 2019.

3667

18-01-2018 Verzoek tijdens de RvW van 8 november 2017 van het lid Nijkerken-De Haan (VVD) om een plenair debat n.a.v. het bericht: «Amsterdam start toch bijstandsexperiment»

De Staatssecretaris zal na de installaties van nieuwe colleges in gesprek gaan met gemeenten over de uitvoering van de tegenprestatie

Beoogd wordt de Tweede Kamer voor eind december te informeren. Planning: eind december 2018.

3669

25-01-2018 Verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP) tijdens de RvW van 24 oktober 2017 aan Staatssecretaris SZW en Minister V&J om een dertigledendebat n.a.v. uitzending Nieuwsuur van 16 oktober j. over schuldenindustrie

Overweging mee te nemen bij het opstellen van de Brede Schuldenaanpak:- het voorstel om te komen tot een meewerkplicht voor schuldeisers binnen de minnelijke schuldregeling – de problematiek rond de doorstroom vanuit het minnelijke naar het wettelijke schuldsaneringtraject; en – de termijnen binnen de schuldhulpverlening

Beoogd wordt de Tweede Kamer begin volgend jaar te informeren. Planning: begin januari 2019.

3670

25-01-2018

Verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP) tijdens de RvW van 24 oktober 2017 aan Staatssecretaris SZW en Minister V&J om een dertigledendebat n.a.v. uitzending Nieuwsuur van 16 oktober jl. over schuldenindustrie

De aanpak van DUO is onderwerp van gesprek geweest. Mede op basis daarvan zal een inventarisatie van maatwerkmogelijkheden worden uitgezet. Deze zal naar verwachting na de zomer worden afgerond. Planning: eind september 2018.

3671

07-11-2017 Tweede Kamer Plenaire behandeling Wet overdacht Klein Pensioen

Bij de voorziene evaluatie van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen wordt aandacht besteed aan de ervaringen en de zorgen van de deelnemers

Planning: de Tweede Kamer wordt in 2022 geïnformeerd over de evaluatie.

3677

Tweede Kamer 20 en 21 december 2017, Begrotingsbehandeling SZW 20 december

De Minister komt voor de zomer met een brief over leerrekening samen met OCW over de leerrechten en de transitievergoeding

In of vlak na het zomerreces 2018 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.

3682

08-02-2018- AO Participatiewet

De Staatssecretaris beraadt zich op de gevolgen voor de Participatiewet naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad m.b.t. de «bijstandsnorm voor gehuwden in relatie tot zorgbehoefte» en informeert de Kamer daarover

Beoogd wordt de Tweede Kamer in de zomer van 2019 te informeren. Planning: begin juli 2019.

3684

08-02-2018- AO Participatiewet

De Staatssecretaris zal het negatieve effect van het levenlanglerenkrediet in de Wajong repareren middels de verzamelwet SZW die ingaat op 1 januari 2019

Dit is onderdeel van de Verzamelwet SZW 2019, die 25 juni 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

3685

08-02-2018- AO Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe dat in de evaluatie die plaatsvindt n.a.v. de motie Peters-Raemakers (individuele studietoeslag) er ook wordt ingegaan op de vraag of er onderscheid wordt gemaakt tussen in- en uitwonende studenten met een beperking

Bij CBS en ISZW zijn onderzoeken uitgezet die in oktober of november 2018 worden afgerond. De verwachting is daarom dat eind 2018 de Tweede Kamer kan worden geïnformeerd. Planning: begin november 2018.

3688

08-02-2018- AO Participatiewet

De Staatssecretaris zal de groep uit de bijstand betrekken bij het aanvalsplan tegen krapte en mismatches die de Tweede Kamer voor 1 juni 2018 ontvangt n.a.v. de motie-Van Weyenberg

Beoogd wordt de Kamer voor oktober 2018 te informeren. Planning: eind september 2018.

3689

08-02-2018- AO Participatiewet

De Staatssecretaris zal een terugkoppeling aan de Kamer geven naar aanleiding van haar gesprek met de VNG, waarin ze onder andere ingaat op het voorstel van Nijkerken-de Haan over een digitaal participatiedossier

Beoogd wordt de Kamer voor oktober 2018 te informeren. Planning: eind september 2018.

3691

Uitgaande brief 09-02-2018 Roadmap vervanging DBA (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 036, nr. 68).

Wij achten het gewenst om voorafgaand aan de indiening van een wetsvoorstel met de Tweede Kamer van gedachten te wisselen over de contouren van de uitwerking van de maatregelen. Om die reden zullen wij nog voor het zomerreces de Kamer een hoofdlijnenbrief sturen, waarin wij nader uiteen zullen zetten hoe wij de verschillende maatregelen uit gaan werken

Planning: brief naar de Tweede Kamer in november 2018.

3692

Tweede Kamer 20 en 21 december 2017, Begrotingsbehandeling SZW 2018

De Minister zegt toe dat bij het vaststellen van het tarief meegenomen wordt om een verzekering te kunnen afsluiten voor arbeidsongeschiktheid

Planning: brief naar de Tweede Kamer in november 2018.

3694

Uitgaande brief 09-03-2018 Evaluatie wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 393)

De Wet verevening pensioenen bij scheiding en de Pensioenwet worden naar aanleiding van de evaluatie gewijzigd

Medio 2019 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

3695

Uitgaande brief 08-03-2018 Aanbieding rapport Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader (Kamerstukken II, 2017–2018, 32 043, nr. 391)

De Minister informeert beide Kamers over de uitkomsten van het overleg met pensioenfondsen en toezichthouders over een effectiever en doelmatiger uitwerking van de haalbaarheidstoets, de reële dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad

In het derde kwartaal 2018 (na Prinsjesdag) zullen overleggen plaatsvinden met uitvoerders en de DNB.

3697

Tweede Kamer 20 en 21 december 2017, Begrotingsbehandeling SZW 2018

De Minister komt voor de zomer met een brief over leven lang leren

De Tweede Kamer wordt in of vlak na het zomerreces 2018 geïnformeerd.

3701

Tweede Kamer 20 en 21 december 2017, Begrotingsbehandeling SZW 2018

De Minister zal het wetsvoorstel (ww, premiedifferentiatie, payroll en Wwz) in het derde kwartaal van 2018 in zijn totaliteit naar de Tweede Kamer sturen, inclusief het proces van de Raad van State

Planning: in het derde kwartaal 2018 (na Prinsjesdag) naar de Tweede Kamer.

3709

22-05-2018 Verzoek van het lid Özutok tijdens de RvW van 30 januari 2018 om een debat n.a.v. bericht over arbeidsmarktdiscriminatie door uitzendbureaus

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat zij bij de evaluatie en appreciatie van de Wet aanpak schijnconstructies inzake het wel/niet openbaar maken van Inspectiegegevens op grond van de Arbowet het «namen en shamen» bij specifieke arbeidsmarktdiscriminatie los zal bezien van «namen en shamen» bij andere Arbo-onderwerpen

Planning brief naar de Tweede Kamer in november 2018.

3711

Plenair debat van 26 april n.a.v. de hoofdlijnennotitie (Kamerstukken II, 34 352, nr. 98) van 27 maart 2018 van de Staatssecretaris over loondispensatie

De Staatssecretaris benadrukt de doelen van haar beleid. Het moet simpeler worden voor werkgevers, werken moet lonen. Het voorstel draagt bij aan werk voor mensen die nu aan de kant staan (meer dan de helft), meer werkgevers moeten mensen aan het werk helpen (nu is dat minder dan 10%). Zij markeert dat het nu over de hoofdlijnen gaat, uitwerking van loondispensatie in een wetsvoorstel volgt. Zij blijft binnen de kaders van het regeerakkoord

Beoogd wordt de Tweede Kamer in het najaar te informeren. Planning: begin oktober 2018.

3712

Plenair debat van 26 april n.a.v. de hoofdlijnennotitie (Kamerstukken II, 34 352, nr. 98) van 27 maart 2018 van de Staatssecretaris over loondispensatie

De Staatssecretaris waardeert het plan van GroenLinks en zegt toe een schriftelijke reactie te zullen geven n.a.v. de CPB-doorrekening van dit plan

Beoogd wordt de Tweede Kamer in het najaar te informeren. Planning: begin oktober 2018.

3713

Plenair debat van 26 april n.a.v. de hoofdlijnennotitie (Kamerstukken II, 34 352, nr. 98) van 27 maart 2018 van de Staatssecretaris over loondispensatie

De Staatssecretaris zal in het wetsvoorstel zoveel mogelijk aangeven in hoeverre groepen mensen er met het nieuwe voorstel op vooruitgaan en zo mogelijk ook ingaan op de relatie met de cao’s

Beoogd wordt de Tweede Kamer in het najaar te informeren. Planning: begin oktober 2018.

3714

Plenair debat van 26 april n.a.v. de hoofdlijnennotitie (Kamerstukken II, 34 352, nr. 98) van 27 maart 2018 van de Staatssecretaris over loondispensatie

De Staatssecretaris is bereid om bij de uitwerking te kijken of bonussen, 13e maand etc. niet hoeven te worden verrekend

Beoogd wordt de Tweede Kamer in het najaar te informeren. Planning: begin oktober 2018.

3715

Plenair debat van 26 april n.a.v. de hoofdlijnennotitie (Kamerstukken II, 34 352, nr. 98) van 27 maart 2018 van de Staatssecretaris over loondispensatie

De Staatssecretaris wijst erop dat het aanpassen van de fiscale regels inzake aanvullend pensioen lastig is. Zij is bereid om, samen met Financiën en de Belastingdienst, de Tweede Kamer een brief te sturen over de mogelijkheden van een aanvullend pensioen, inclusief de mogelijkheden voor een werkgever, en evt. werknemer, om iets extra’s te doen, bij voorbeeld via de 3e pijler

Beoogd wordt de Tweede Kamer in het najaar te informeren. Planning: begin oktober 2018.

3716

Plenair debat van 26 april n.a.v. de hoofdlijnennotitie (Kamerstukken II, 34 352, nr. 98) van 27 maart 2018 van de Staatssecretaris over loondispensatie

De Staatssecretaris wil bij de uitwerking met sociale partners, gemeenten en cliëntenorganisaties kijken naar een uniformere methode van loonwaardebepaling en daarbij het voorstel van Cedris betrekken om per bedrijf één loonwaardesysteem te hanteren

Beoogd wordt de Tweede Kamer in het najaar te informeren. Planning: begin oktober 2018.

3717

Plenair debat van 26 april n.a.v. de hoofdlijnennotitie (Kamerstukken II, 34 352, nr. 98) van 27 maart 2018 van de Staatssecretaris over loondispensatie

De Staatssecretaris zal met gemeenten de mogelijkheden bespreken om ervoor te zorgen dat de middelen die straks voor deze groep beschikbaar komen, echt aan deze doelgroep besteed worden

Beoogd wordt de Tweede Kamer in het najaar te informeren. Planning: begin oktober 2018.

3718

14-02-2018 AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister zegt te streven om in het voorjaar te komen tot nieuwe verruimde richtlijn vrijwilligerswerk voor personen in de WW

Er is een wijzigingsvoorstel opgesteld in nauw overleg met UWV. Dit is voorgelegd aan de externe partijen die zijn betrokken bij de evaluatie. Planning tekening regeling: Derde kwartaal 2018 na Prinsjesdag.

3720

14-02-2018 AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister zegt toe de Kamer te informeren over de voortgang van een gepersonaliseerd overzicht met financiële voordelen van de werkzoekende, die bij een sollicitatiebrief gevoegd kan worden. Er komt met een brief met nadere toelichting op digitale bijsluiter oudere werklozen en personen met afstand arbeidsmarkt

In de zomer van 2018 zijn de digitale bijsluiter met (financiële) voordelen en de rekentool gereed. De Tweede Kamer wordt hierover middels een brief over geïnformeerd. Planning: 3e kwartaal 2018 vóór Prinsjesdag.

3721

14-02-2018 AO Arbeidsmarktbeleid

De Tweede Kamer krijgt voor het einde van 2018 een update over stand van zaken LIV/ET of eerder als er aanleiding toe is

Planning informeren Tweede Kamer over stand van zaken LIV/ET: eind 2018.

3723

20-06-2018 AP Pensioenonderwerpen

Na de zomer (september) komt er een brief naar de Tweede Kamer inzake de risicovrije renten en de uitspraak van de president van De Nederlandsche Bank

Planning: brief naar de Tweede Kamer september 2018 na Prinsjesdag.

3724

20-06-2018 AP Pensioenonderwerpen

De kamer ontvangt na de zomer (september) een brief inzake het punt van de heer Van Weyenberg over de raden van toezicht, het ontslag van de leden van het verantwoordingsorgaan en de monitoringscomissie. (Code Pensioenfondsen).

Planning: na de zomer (september 2018) wordt een brief naar de Tweede Kamer gestuurd na Prinsjesdag.

3725

20-06-2018 AP Pensioenonderwerpen

Na de zomer (september) wordt in een brief aan de Tweede Kamer de thematiek rond het wetsvoorstel verevening pensioenrechten bij scheiding en de tussenstand daarvan opgenomen

Planning: na de zomer (september 2018) wordt een brief naar de Tweede Kamer verzonden na Prinsjesdag.

3726

20-06-2018 AP Pensioenonderwerpen

Na de zomer (september) wordt in een brief aan de Tweede Kamer een bericht opgenomen over de thematiek rond het uniforme nabestaandenpensioen

Planning: bericht opnemen in de brief naar de Tweede Kamer in september 2018 na Prinsjesdag.

3727

20-06-2018 AP Pensioenonderwerpen

Voor het eind van dit jaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over mogelijke alternatieven voor het ingetrokken wetsvoorstel over fuserende pensioenfondsen

Planning: de Tweede Kamer vóór 31-12-2018 informeren over wat de opties zijn.

3730

12-04-2018 AO Kinderopvang

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer voor het zomerreces over de invloed van de invoering van de beroepskracht-kindratio op kleinere organisaties

In het VSO op 5 juli 2018 heeft de Staatssecretaris toegezegd de Tweede Kamer in september te informeren over de nadere analyse van de verschillen tussen het SEO-onderzoek naar de kosten van invoering van de nieuwe beroepskrachtkindratio en het praktijkonderzoek uitgevoerd door een aantal veldpartijen.

3731

12-04-2018 AO Kinderopvang

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer voor het zomerreces over haargesprek met de GGD en de VNG om administratieve eisen aan te scherpen

Er zal voor Prinsjesdag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd worden.

3733

28-06-2018 AO Handhaving/Arbeidsomstandigheden

In 2020 ontvangt de Tweede Kamer de evaluatie van de wijziging van de Arbowet. Hierbij worden onder andere de aandacht voor de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, melding beroepsziekten en waar zieke werknemers met hun klachten terecht kunnen (de second opinion) meegenomen

Planning: de Tweede Kamer wordt in 2020 geïnformeerd.

3734

27-06-2018 AO Arbeidsmarktbeleid

In de derde monitor van de Wet aanpak schijnconstructies wordt onder andere de bekendheid van de wet en de aansprakelijkheid van de piek van de keten meegenomen. De inbreng van de Inspectie SZW wordt expliciet zichtbaar gemaakt

Planning: wordt meegenomen in de derde monitor die eind dit jaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

3735

27-06-2018 AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister zal de SER-commissie apart nog eens bevragen over de aantrekkelijkheid van deelname aan de ondernemingsraad en de vertegenwoordiging van de flexibele schil. Daarbij wordt ook het punt betrokken of het gevoel van veiligheid (drempel) daarbij een rol speelt

Planning: in het najaar zal advies worden gevraagd aan CBM, na het ontvangen van het advies zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.

3736

27-06-2018 AO Arbeidsmarktbeleid

De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd over de uitkomst van de gesprekken met de uitzendbranche en vakbewegingen over contracting

Planning: brief naar de Tweede Kamer in het najaar van 2018.

3737

20-12-2018 Begrotingsdebat

Experimenten individuele leerrekening

Experimenten worden expliciet genoemd in de LLO-brief die (waarschijnlijk pas) in augustus naar de Kamer gaat. Er is overleg gaande met «partners in het veld» om concrete experimenten te gaan opzetten.

3739

03-07-2018

VAO Pensioenonderwerpen

De Minister zegt toe een nadere reactie te geven op de vragen van het lid Omtzigt over de nota naar aanleiding van het nader verslag bij het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene IORP-richtlijn. Nadere reactie zal voorafgaand aan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel aan de Kamer worden gezonden

Planning: brief naar de Tweede Kamer vóór Prinsjesdag 2018.

3742

 

De Minister zegt toe de Kamer te informeren over de resultaten van de subsidie die aan de Ambachtseconomie is verstrekt, zodra deze beschikbaar zijn

De Kamer wordt in de brief over de voortgang van het actieplan «Perspectief voor vijftigplussers» ook geïnformeerd over de voortgang van de ambachtsacademie. Planning: eerste kwartaal 2019.

3743

 

De Staatssecretaris zegt toe voor de begrotingsbehandeling een reflectie te geven over het gesprek met VNG over de BUIG-gelden/ROB-advies

Planning: de Tweede Kamer wordt in het najaar van 2018 geïnformeerd.

3744

 

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer na de zomer te informeren over de mogelijkheden om de matchinggegevens van alle werkzoekenden tussen gemeenten en het UWV regionaal te ontsluiten

Planning: in het najaar van 2018 ontvangt de Tweede Kamer een brief met daarin de stand van zaken van het programma Matchen op Werk.

3745

 

De Staatssecretaris zegt toe om de Kamer nader te informeren over een reductiedoelstelling armoede, in het eerste kwartaal van 2019

Planning: de Tweede Kamer wordt in het eerste kwartaal van 2019 geïnformeerd.

3746

 

De Staatssecretaris zegt toe in het jaarverslag over de armoedegelden te rapporteren

Planning: de Tweede Kamer wordt bij Jaarverslag 2018 geïnformeerd.

3748

13-03-2018 AO Leven Lang Leren

De AMvB die het «in mindering brengen van scholing op de transitievergoeding» regelt wordt meegenomen in het pakket «vast versus flex»en ontvangt de Tweede Kamer in het derde kwartaal van 2018

Het opstellen van de AMvB zal binnenkort worden afgerond en wordt, na afstemming met de Regiegroep, uitgezet voor Internetconsultatie. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020.

Noot 5: Het overzicht is bijgewerkt tot medio augustus 2018.