Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 6.4 Subsidieoverzicht

In deze bijlage wordt onderscheid gemaakt tussen subsidieregelingen en incidentele subsidies. Subsidieregelingen zijn regelingen die door het Ministerie van SZW zijn ingesteld. Incidentele subsidies hebben betrekking op subsidieaanvragen waarvoor geen subsidieregeling is ingesteld.

In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Tabel 6.4.1 Subsidies uit hoofde van subsidieregelingen (x € 1.000)

Begrotingsartikel

Naam subsidie (met hyperlink naar vindplaats)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal)

2

Sectorplannen

72.251

56.603

24.930

0

0

0

0

2017

2018

2019

2

Armoede en schulden

4.181

4.747

7.233

985

0

0

0

2020

2019

2

4.747

14.590

3.750

8.000

0

0

0

2020

2018

2

Europees fonds meestbehoeftigen

103

100

100

100

100

0

0

2018

2015

2

Scholing richting een kansberoep

34.573

6.527

0

0

0

0

0

2019

2017

2

Kansen voor alle kinderen

1.609

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

20182

2021

4

13.069

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

5

2023

5

Scholing en plaatsing oudere werklozen

5.000

0

0

0

0

0

0

2017

2017

5

Experimenten meer werk voor vijftigplussers

703

2.108

703

0

0

0

0

2019

2017

5

4.019

16.200

0

0

0

0

2019

2019

6

Kanker en werkzoekenden7

400

100

0

0

0

0

2020

2018

7

3.317

3.150

0

0

0

0

0

2017

2020

2018

13

Subsidiëring overleg minderheden

26

0

0

0

0

0

0

2017

2014

 

Totaal

139.579

110.544

71.316

27.385

18.400

18.300

18.300

     

Noot 1: De volledige naam: Cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt.

Noot 2: De eindevaluatie volgt in 2022.

Noot 3: De volledige naam: subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen (ESB-regeling). De ESB-regeling Scholing jonggehandicapten wordt steeds voor een periode opengesteld en toegekend en daarna via een in het Staatsblad te publiceren wijziging verlengd.

Noot 4: In juli 2018 heeft SZW bij brief (Tweede Kamer, 2017–2018, 31 224, nr. 41) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de verkenning naar de toekomstige positionering van de ESB-regeling.

Noot 5: De volgende evaluatie is afhankelijk van toekomstige positionering ESB-regeling.

Noot 6: Bij begroting 2018 is deze subsidieregeling «2e loopbaanadvies» genoemd.

Noot 7: De regeling wordt na Prinsjesdag 2018 gepubliceerd.

Noot 8: De volledige naam: Versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang.

Tabel 6.4.2 Beschikbare middelen incidentele subsidies (x € 1.000)

Begrotingsartikel

Naam subsidie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (zie toelichting)

1

Arbeidsmarkt

3.173

2.225

3.725

2.345

2.345

2.345

2.345

2013

2020

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

15.394

18.346

15.278

13.417

15.321

13.396

13.361

2019

 

Subsidies algemeen

5.778

5.762

1.654

313

217

292

257

     
 

SBCM

2.875

2.280

3.320

2.800

2.800

2.800

2.800

     
 

Nibud

304

304

304

304

304

304

304

     
 

Alle kinderen doen mee

6.437

10.000

10.000

10.000

12.000

10.000

10.000

     

5

Werkloosheid

1.803

1.876

408

663

400

0

0

2016

2022

7

Kinderopvang

2.307

2.243

4.550

4.550

4.550

4.550

4.550

2015

2021

 

Algemeen

2.307

2.043

4.350

4.350

4.350

4.350

4.350

     
 

Caribisch Nederland

200

200

200

200

200

200

     

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

11.905

11.734

11.988

7.168

7.168

7.032

6.682

2017

2022

 

Opbouw kennisfunctie integratie

2.841

2.856

2.736

2.736

2.736

2.600

2.250

     
 

Vluchtelingenwerk

1.343

1.298

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

     
 

Overig

7.721

7.580

8.220

3.400

3.400

3.400

3.400

     

98

Algemeen

2.367

2.860

3.139

2.500

2.500

500

0

 

Totaal

36.949

39.284

39.088

30.643

32.284

27.823

26.938

     

Incidentele subsidies worden vanwege het ad-hoc-karakter en de veelal kleine bedragen niet afzonderlijk geëvalueerd. In tabel 6.4.2 wordt onder de laatste en volgende evaluatie verwezen naar de beleidsdoorlichtingen op het desbetreffende beleidsartikel. In een beleidsdoorlichting kan het gehele beleidsterrein aan de orde komen. In 2013 is de begroting van SZW opnieuw ingedeeld. Artikel 2 is gevormd vanuit diverse andere artikelen. Hierdoor is er nog geen beleidsdoorlichting van artikel 2 is geweest.

Tabel 6.4.2 geeft een overzicht van de onder het financiële instrument subsidies beschikbare middelen in de begroting 2019. Deze middelen zijn beschikbaar voor aanvragen voor incidentele subsidies (looptijd in de regel niet meer dan vier jaar). Op voorhand kan niet worden aangegeven welke subsidies zullen worden aangevraagd en wat de einddatum zal zijn. Omdat daarnaast de middelen structureel op de begroting staan, wordt de einddatum in deze tabel niet ingevuld.