Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 6.5 Overzicht evaluaties en overig onderzoek

Tabel 6.5.1 Overzicht onderzoek artikel 1: Arbeidsmarkt
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Arbeidsmarkt

2019

2020

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Informatievoorziening(structuur) grensoverschrijdende arbeid

2017

2018

 

Evaluatie verhoging minimumjeugdloon

2018

2018

 

Evaluatie Werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8)

2016

20191
 

Effectmeting Brug-WW en scholingsvouchers (artikel 1 en 2)

2016

2019

 

Monitoring en evaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

2019

 

Tussentijdse evaluatie jeugdlonen

2018

2019

 

Evaluatie mobiliteitsbonussen in dienst nemen arbeidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden ouder dan 56 jaar

2019

2019

 

Evaluatie Wet werk en zekerheid (artikel 1 en 5)

2014

2020

 

Evaluatie arbeidsgerelateerde zorg

2020

2020

 

Ontwikkeling en gebruik van EVC in de arbeidsmarktroute

   
 

Evaluatie ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid voor sectoren

2017

2019

 

Evaluatie ESF-regeling Actieve Inclusie

2016

2020

 

Evaluatie ESF-regeling Geïntegreerde en Territoriale Investering

2018

2020

 

Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies

2019

2019

2. Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Beleidsevaluatie instrument Actieteam PSA

2017

2018

 

Monitor Wet aanpak schijnconstructies

2016

2018

 

Gedragsexperiment duurzame inzetbaarheid rondom Tiptrack van de AWVN

2017

2018

 

Gedragsinterventie pesten i.s.m. ISZW

2017

2018

 

Omvang en arbeidsrechterlijke impact van de klusjeseconomie in Nederland

2017

2018

 

Onderzoek ontslagkosten

2017

2018

 

Kwalitatief onderzoek naar de effecten van de Wet werk en zekerheid op het aanname- en ontslagbeleid van werkgevers en hun omgang met flexibele arbeidskrachten

2017

2018

 

Sectoranalyse stagemisbruik na afstuderen

2017

2018

 

Arbeidsaanbod

2018

2019

 

Monitor arbeidsmobiliteit

2018

2019

 

Witte vlek op pensioengebied (artikel 1 en 8)

2018

2019

 

Beloningsverschillen mannen en vrouwen

2018

2018

 

Karakteristieken van de zzp-populatie en de arbeidsmarkteffecten van de nieuwe zzp-maatregelen in het kader van het regeerakkoord

2018

2018

 

Verdringing op de arbeidsmarkt

2017

2018

 

Verdringing (update)

2018

2019

 

Haalbaarheidsonderzoek Brzo/risiconorm

2018

2019

 

Verbetering asbeststelsel

2018

2019

 

Hijskranen en wekbakken

2018

2019

 

The working and living conditions of posted workers in Europe

2018

2019

 

Europese vergelijking van verplichtingen m.b.t. arbeidsongevallen

2018

2019

 

De financiële positie van cao-fondsen in 2017

2018

2019

 

Cao’s met afspraken over preventie en ziekteverzuimbegeleiding

2018

2018

 

Inclusieve globalisering

2018

2019

Noot 1: Oorspronkelijk stond dit onderzoek gepland in 2018. De evaluatie wordt nu opgeleverd begin 2019.

Tabel 6.5.2 Overzicht onderzoek artikel 2: Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

2018

2019

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Effectonderzoek loonkostensubsidie en dispensatie (artikel 2 en artikel 4)

2016

2018

 

Subsidieregeling EFMB (Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen)

2017

2018

 

Effectmeting Brug-WW en scholingsvouchers (artikel 1 en 2)

2016

2019

 

Monitor en eindevaluatie Participatiewet

2014

2019

 

Monitoring en evaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

2018

 

Subsidieregeling Scholing richting een kansberoep

2017

2019

 

Subsidieregeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt

2018

2020

 

Subsidieregeling armoede en schulden

2017

2020

 

Evaluatie quotumheffing (indien quotum geactiveerd)

2019

2020

 

Subsidieregeling Kansen voor alle kinderen

2021

2022

 

Evaluatie Bbz

2018

2018

 

Evaluatie individuele studietoeslag Participatiewet

2018

2018

 

Evaluatie Wet Taaleis

2018

2019

 

Evaluatie effecten maatregelen beschut werk

2019

2020

2. Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Vermogens en schulden van huishoudens

2016

2018

 

Prestatieindicatoren goed werkende arbeidsmarktregio’s

2017

2018

 

Monitor betalingsachterstanden en huishoudens in de rode cijfers

2017

2018

 
Ervaringsonderzoek werkgevers Participatiewet1

2014

2019

 

Ervaringsonderzoek doelgroep Participatiewet

2014

2019

 

Ervaringsonderzoek gemeenten Participatiewet

2014

2019

 

Ervaringsonderzoek cliëntenraden Participatiewet

2017

2019

 

Gemeentecijfers monitor transities Participatiewet

2015

2019

 

Thermometer Wsw

2015

2019

 

Gezondheid als factor bij instroom en uitstroom bij WW en Bijstand (artikel 2 en 5)

2018

2019

 

Langdurig in de bijstand

2018

2019

 

Aannames (ex ante) en kosten (realisaties) van arbeidsondersteuning aan de nieuwe doelgroep Participatiewet

2018

2019

 

Psychische klachten en werk en inkomen (artikel 2 en 5)

2018

2019

 

Analyses rekentool verdeelmodel

2018

2019

 

Onderzoek onder overheidsschuldeisers aan mensen met betalingsachterstanden wanneer sprake is van schrijnende omstandigheden bij de schuldenaar, met specifieke aandacht voor (ex) dak- en thuisloze jongeren

2018

2019

Noot 1: De vier ervaringsonderzoeken maken onderdeel uit van de «monitor en eindevaluatie Participatiewet».

Tabel 6.5.3 Overzicht onderzoek artikel 3: Arbeidsongeschiktheid
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Arbeidsongeschiktheid

2022

2023

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Kennisprogramma Effectiviteit re-integratie arbeidsgehandicapten (artikel 3 en 4)

2018

2021

2. Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Onderzoek beleid private aanbieders in het hybride stelsel WGA

2017

2018

 

Onderzoek beweegreden bewegingen hybride WGA- en ZW-markt

2017

2018

Tabel 6.5.4 Overzicht onderzoek artikel 4: Jonggehandicapten
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Niet van toepassing

   

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Effectonderzoek loonkostensubsidie en dispensatie (artikel 2 en artikel 4)

2016

2018

 

Kennisprogramma Effectiviteit re-integratie arbeidsgehandicapten (artikel 3 en 4)

2018

2021

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Niet van toepassing

   
Tabel 6.5.5 Overzicht onderzoek artikel 5: Werkloosheid
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Werkloosheid

2021

2022

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8)

2016

20191
 

Effectmeting maatregelen Actieplan perspectief voor vijftigplussers

2017

2019

 

Monitoring en evaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

2019

 

Effect aanvullende dienstverlening UWV

2017

2019

 

Evaluatie Wet werk en zekerheid (artikel 1 en 5)

2014

2020

 

Subsidieregeling Experimenten meer werk voor vijftigplussers

2017

2019

 

Subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

2018

2019

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Gezondheid als factor bij instroom en uitstroom bij WW en Bijstand (artikel 2 en 5)

2018

2019

 

Psychische klachten en werk en inkomen (artikel 2 en 5)

2018

2019

Noot 1: Oorspronkelijk stond dit onderzoek gepland in 2018. De evaluatie wordt nu opgeleverd begin 2019.

Tabel 6.5.6 Overzicht onderzoek artikel 6:Ziekte en zwangerschap
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Ziekte en zwangerschap

2021

2022

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie flexibel opnemen bevallingsverlof

2017

2018

 

Effectiviteit no-riskpolis, deelonderzoek II

2018

2018

 

Kanker en werkzoekenden

2019

2020

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Onderzoek beweegreden bewegingen hybride WGA- en ZW-markt

2017

2018

 

Nulmeting evaluatie WIEG

2018

2018

Tabel 6.5.7 Overzicht onderzoek artikel 7: Kinderopvang
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Kinderopvang

2020

2021

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Subsidieregeling Versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang

2019

2020

 

Evaluatie Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk

2019

2021

 

Evaluatie Wet Innocatie en Kwaliteit Kinderopvang

2020

2022

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 
Kijk op de kinderopvang (SCP)1

2017

2018

 

Programma Kwaliteit Kinderopvang (ZonMw)

2017

2020

 

Monitor bestuurlijke afspraken bereik peuters en inspanning gemeenten

2017

2021

 

Jaarlijkse kwaliteitsmeting kinderopvang

2017

2026

 

Monitor implementatie IKK

2018

2021

Noot 1: Bij Begroting 2018 in de programmering onder de titel «Keuzes van ouders (SCP)».

Tabel 6.5.8 Overzicht onderzoek artikel 8: Oudedagsvoorziening
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Oudedagsvoorziening

2018

2019

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8)

2016

20191
 

Evaluatie besluit vrijstellingen nettolijfrenten en nettopensioen

2019

2019

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Witte vlek op pensioengebied (artikel 1 en 8)

2018

2019

 

Passende zekerheden: pensioen

2018

2019

 

Leefvormdifferentiatie – betekenis voor oudedagsvoorziening

2018

2019

Noot 1: Oorspronkelijk stond dit onderzoek gepland in 2018. De evaluatie wordt nu opgeleverd begin 2019.

Tabel 6.5.9 Overzicht onderzoek artikel 9: Nabestaanden
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Nabestaanden

2018

2019

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Behoeften en beleving nabestaanden

2018

2019

Tabel 6.5.10 Overzicht onderzoek artikel 10: Tegemoetkoming ouders
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Tegemoetkoming ouders

2017

2018

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 
Evaluatie wetsvoorstel hervorming kindregelingen1

2017

2018

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Besteding kindregelingen, (hoe) werkt het labellen van budget?

2018

2019

Noot 1: Volgens planning zal artikel 10 (tegemoetkoming ouders, waaronder AKW en WKB) in 2018 worden doorgelicht. De evaluatie van het wetsvoorstel zal daarin meelopen.

Tabel 6.5.11 Overzicht onderzoek artikel 11: Uitvoering
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Uitvoering

2020

2021

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Monitoring en evaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

2019

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Toekomst stelsel werk en inkomen

2018

2019

 

Internationale vergelijking van (Rijks)incassomodellen en de toepasbaarheid (van onderdelen) daarvan binnen het Nederlandse systeem

2018

2019

Tabel 6.5.12 Overzicht onderzoek artikel 13: Integratie en maatschappelijke samenhang
 

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Integratie en maatschappelijke samenhang

2021

2022

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatieonderzoek zelfbeschikking

2015

2018

 

Evaluatie Remigratiewet

2018

2018

 

Het effect van inburgering op participatie

2018

2019

 

Evaluatie ESS

2018

2019

 

Ervaren effectiviteit van de training «omgaan met extreme idealen»

2018

2019

 

De bijdrage van inburgering aan de participatie van migranten in de Nederlandse samenleving

2018

2019

 

Evaluatie buurtmonitor integratie

2018

2019

 

Evaluatiekader programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

2018

2020

 

Onderbouwing en effectiviteit van jeugdinterventies die worden ingezet bij de preventie van radicalisering en polarisatie

2018

2019

 

Arbeidsmarktintegratie asielstatushouders Werkclub

2018

2020

2 Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Doorwerking stagediscriminatie op rest van loopbaan

2017

2018

 

Barometer culturele diversiteit

2016

2018

 

Kansen op de arbeidsmarkt van hoger opgeleide migrantenjongeren

2017

2018

 

Longitudinaal Onderzoek Cohort nieuwe «vluchtelingen» (statushouders)

2016

2020

 

Binding, gedrag en rechtshandhaving

2018

2020

 

Jaarrapport Integratie

2018

2019

 

Perspectief op taalverwerving bij nieuwkomers met een ontheffing

2018

2019

 

Triggerfactoren antizwart racisme

2018

2019

 

Discriminatie bij werving en selectie op de arbeidsmarkt, replicatie van de virtuele praktijktest

2018

2019

 

Transnationalisering extreemrechts: de invloed van critical events in het buitenland op de activiteiten, populariteit en zichtbaarheid van extreemrechts in Nederland

2018

2019

 

Pilot naar barometer culturele diversiteit voor werkgevers

2018

2019

 

Customer Journey Map Inburgering

2018

2019

 

Werkzame elementen die een inclusieve cultuur bij een werkgever versterken zodat deze medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond beter kunnen behouden

2018

2020

 

Vormen van mentoring en coaching die medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond helpen te behouden

2018

2020

 

Draagvlak en animo imamopleiding

2018

2019

 

Onbenut potentieel kwetsbare jongeren

2018

2019

 

Inventarisatie good practices inzet gemeenten

2018

2019

 

(Quick)scan inburgeringsmarkt

2018

2019