Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 6.6 Lijst van afkortingen

ABB

Algemene Bestedingsbelasting

ADR

Auditdienst Rijk

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AIO

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

AKW

Algemene Kinderbijslagwet

amvb

Algemene maatregel van bestuur

Anw

Algemene Nabestaandenwet / Nabestaandenfonds

AO

Arbeidsongeschiktheid, of Algemeen Overleg

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

AOV

Algemene Ouderdomsverzekering Caribisch Nederland

AOW

Algemene Ouderdomswet / Ouderdomsfonds

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

APF

Algemeen Pensioenfonds

AR

Algemene Rekenkamer

Arbo

Arbeidsomstandigheden

ATW

Arbeidstijdenwet

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

avv

Algemeen verbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWf

Algemeen Werkloosheidsfonds

AWVN

Algemene Werkgeversvereniging Nederland

AWW

Algemene Weduwen- en Wezenverzekering Caribisch Nederland

AZC

Asielzoekerscentrum

Bbz

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BES

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (samen Caribisch Nederland)

BKWI

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

BNC

Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen

BOinK

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

bpf

Bedrijfstakpensioenfondsen

BPM

Belasting Personenmotorvoertuigen

Brzo

Besluit risico’s zware ongevallen

bso

Buitenschoolse opvang

btw

Belasting toegevoegde waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

BZ

(Ministerie van) Buitenlandse Zaken

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAK

Centraal Administratiekantoor

cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBM

Commissie Bevordering Medezeggenschap

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CKA

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

CKI

Centraal Kredietinformatiesysteem

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

CN

Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Sint Maarten)

CPB

Centraal Planbureau

CPI

Consumentenprijsindex

Ctgb

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen

Divosa

Vereniging van directeuren van gemeentelijke sociale diensten

CJIB

Centraal Justitieel Incassobureau

DBA

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie

DG

Directeur-Generaal

DNB

De Nederlandsche Bank

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DWSRA

Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt

EC

Europese Commissie

ECEC

Early Childhood Education and Care

EER

Europese Economische Ruimte

EESSI

Electronic Exchange of Social Security Information

EFMB

Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

EMU

Economische en Monetaire Unie

EPSCO

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (zie WSBVC)

ER

Europese Raad

ESB-regeling

Subsidieregeling scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en Ernstige Scholingsbelemmeringen

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESS

Expertise-unit Sociale Stabiliteit

ET-regeling

Vergoedingsregeling voor Extraterritoriale kosten

EU

Europese Unie

EURES

European Employment Services

EVC

Erkenning van Verworven Competenties

EZK

(Ministerie van) Economische Zaken en Klimaat

FDC

Financieel Dienstencentrum

FIN

(Ministerie van) Financiën

fte

Fulltime equivalent

G20

Groep van twintig grote economieën

GGD

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

ggz

Geestelijke gezondheidszorg

HAVO

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

HRM

Human Resource Management

IACK

Inkomensafhankelijke Combinatiekorting

IB

Inlichtingenbureau

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICF

Inspectie Control Framework

ID-banen

Besluit In- en Doorstroombanen

IKK

Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

ILO

International Labour Organization

IOAOW

Inkomensondersteuning AOW-gerechtigden

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IORP

Europese Pensioenfondsrichtlijn

IOW

Inkomensvoorziening Oudere Werklozen

ISZW

Inspectie SZW

IVA

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

I&M

(Voormalig Ministerie van) Infrastructuur en Milieu

Jeugd-LIV

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon, of Minimumjeugdloonvoordeel

J&V

(Ministerie van) Justitie en Veiligheid

KB

Koninklijk besluit

KO

Kinderopvang

KOT

Kinderopvangtoeslag

LCR

Landelijke Cliëntenraad

LHBT

Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenders

LIV

Lage-inkomensvoordeel

LKV

Loonkostenvoordeel

LLO

Leven Lang Ontwikkelen

LOP

Leer- en Ontwikkelplein

LRK

Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen

LSI

Landelijke Stuurgroepinterventieteams

LTO

Land- en Tuinbouworganisatie

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MEV

Macro-economische Verkenning

mkb

Midden- en kleinbedrijf

MKBA

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse

NCvB

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

NEN

Nederlands Normalisatie instituut

Nibud

Nationaal instituut voor budgetvoorlichting

NIVEL

Nederlands Instituut Voor onderzoek van de gezondheidszorg

NMI

Nederlands Migratie-instituut

NVVK

Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet

NW

Niet-Westers

NT2

Nederlands als tweede Taal

OBR

Overbruggingsregeling AOW

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OM

Openbaar Ministerie

OPS

Organisch Psychosyndroom

OV

Ongevallenverzekering Caribisch Nederland

O&O-fondsen

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen

PIP

Plan Inburgering en Participatie

PKI

Public Key Infrastructure

PSA

Psychosociale Arbeidsbelasting

PSO-ladder

Prestatieladder Socialer Ondernemen

PV

Personeelsvergadering

PVT

Personeelsvertegenwoordiging

PWRI

Pensioenfonds Werk en (Re-)Integratie

RA

Regeerakkoord

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RCN

Rijksdienst Caribisch Nederland (unit Sociale Zaken)

REA

Re-integratie Arbeidsgehandicapten

REACH

Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van Chemische stoffen

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie

ROB

Raad voor het Openbaar Bestuur

RSO

Rijksschoonmaakorganisatie

RVO

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

RvW

Regeling van Werkzaamheden

RvdR

Raad voor de Rechtspraak

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

SBCM

Stichting Beheer Collectieve Middelen

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SDG

Duurzame Ontwikkeldoelen (Sustainable Development Goals)

SEO

Stichting Economisch Onderzoek

SER

Sociaal-economische Raad

Sfn

Sectorfondsen

SNA

Stichting Normering Arbeid

SSO

Shared Service Organisatie

Stb.

Staatsblad

SUWI

Structuur Uitvoering Werk en Inkomen

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SZ

Sociale Zekerheid

SZA

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

SZW

(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TAS

Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

TNO

Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TV

Transitievergoeding

TW

Toeslagenwet

twv

tewerkstellingsvergunning

Ufo

Uitvoeringsfonds voor de overheid

UPO

Uniform Pensioenoverzicht

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VAO

Voortgezet Algemeen Overleg

VIA

Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

VIB

Vermogensinkomensbijtelling

VK

Verenigd Koninkrijk

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOG

Verklaring Omtrent Gedrag

VSO

Verslag Schriftelijk Overleg

vut

Vervroegde uittreding

VWO

Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs

VWS

(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

V&J

(Voormalig Ministerie van) Veiligheid en Justitie

WAA

Wet Aanpassing Arbeidsduur

Waadi

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wab

Wet arbeidsmarkt in balans

WagwEU

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wamil

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Was

Wet aanpak schijnconstructies

Wav

Wet arbeid vreemdelingen

WAZ

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WGO

Wetgevingsoverleg

Whk

Werkhervattingskas

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Wib

Wet inburgering

WIEG

Wet Invoering Extra Geboorteverlof

WIW

Wet Inschakeling Werkzoekenden

WKB

Wet op het Kindgebonden Budget

Wko

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wlz

Wet langdurige zorg

Wml

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag / Wettelijk minimumloon

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WOR

Wet op de Ondernemingsraden

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

WSBVC

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Wtl

Wet tegemoetkomingen loondomein

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

Wwz

Wet werk en zekerheid

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZEZ

Regeling Zelfstandig En Zwanger

ZonMw

Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

ZV

Ziekteverzekering Caribisch Nederland

ZW

Ziektewet

zzp

Zelfstandige zonder personeel