Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2020

35300 A 10 AMENDEMENT VAN HET LID KRÖGER

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 10

Ontvangen 17 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 12 Hoofdwegennet wordt het verplichtingenbedrag verlaagd met € 9.000 (x € 1.000).

In artikel 12 Hoofdwegennet wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 9.000 (x € 1.000).

In artikel 12 Hoofdwegennet wordt het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

In artikel 12 Hoofdwegennet wordt het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).

Toelichting

Het artikel 12.03.01 bevat het «Programma 130 km» dat tot doel heeft meer snelwegtrajecten geschikt te maken voor een hogere maximum snelheid. Hiertoe zijn naast nieuwe bebordingen ook fysieke maatregelen nodig om de toename van de geluidsoverlast of verkeersonveiligheid te mitigeren. De klimaat- en stikstofcrisis maakt het onwenselijk om op meer trajecten de maximum snelheid te verhogen. De uitspraak de Raad van State over de PAS-systematiek, maakt het ook zeer moeilijk om nog langer snelheden te verhogen en hiervoor werkzaamheden te verrichten. Er bestaat een gerede kans dat concrete projecten sneuvelen of sterk worden vertraagd. De begrotingspost voor «Programma 130 km» kan daarmee vervallen. GroenLinks stelt voor om de vrijkomende middelen toe te voegen aan het «Geluidssaneringprogramma – weg» in MIRT programma 12.03.02 voor een uitbreiding en versnelling van de uitvoer van geluidssaneringsopgaves op sterk geluidsbelaste trajecten.


Kröger