Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2020

35300 A 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 13

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 november 2019

Bijgaand ontvangt u de tweede Rapportage Rijkswegennet van 20191.

Deze rapportage bevat jaarcijfers over het gebruik van het rijkswegennet, de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies in de periode mei tot en met augustus 2019.

Belangrijkste bevindingen in deze rapportage

Ten opzichte van de periode januari–april 2019:

  • •  is het aantal voertuigkilometers dat in Nederland in een jaar op het rijkswegennet wordt afgelegd met 72,9 miljard nagenoeg gelijk gebleven. De meerjarige trend blijft licht stijgend.
  • • 
    is de jaarfilezwaarte met 2,8 procent gestegen naar 12,3 miljoen kilometerminuten. De belangrijkste file-oorzaak blijft hoge intensiteit (reguliere spitsfiles), gevolgd door ongevallen en incidenten. De meerjarige trend is dat de jaarfilezwaarte sinds 2014 groeit.
  • • 
    is het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben gereisd, onder andere doordat ze in de file stonden, gestegen met 0,8 procent. Hiermee komt het reistijdverlies per eind augustus 2019 op 67,5 miljoen uur op jaarbasis. Reistijdverlies treedt op wanneer de rijsnelheid lager is dan de referentiesnelheid van 100 km/per uur (80 voor vrachtverkeer).
  • •  zijn er twee nieuwe locaties in de filetop 10. Dit betreft de A12 bij Duiven in de richting van Arnhem tussen Zevenaar en Duiven en de A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en Bankhoef. De A50 kwam eind 2018 ook in de filetop voor. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Crooswijk en het Terbregseplein staat onveranderd bovenaan de filetop.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen vier maanden weer veel aan de weg gewerkt onder andere aan de A2. Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg 3,7 procent. Dit is iets hoger dan in de voorgaande periode, maar nog ruim onder de norm van 10 procent, die geldt sinds 2006.

In de rapportageperiode zijn drie wegdelen opengesteld: de verbrede A6 bij Almere en aansluitingen op de A2 (Maarssen) en de A76 (Nuth). In de komende vier maanden staan twee deelopenstellingen gepland. Dit betreft een aansluiting op de A76 bij Nuth (richting Sittard) en de aansluiting Westerbroek op de A7 bij Groningen. Verder wordt onder meer gewerkt op de A10 aan de zuidzijde van Amsterdam, op de A1 tussen Rijssen en Deventer-Oost, op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere en op de A16 bij ’s-Gravendeel. Daarnaast voert Rijkswaterstaat de komende periode door het hele land (groot) onderhoud uit voor een goede bereikbaarheid.

Elke rapportage bevat specifieke thema’s. In deze rapportage zijn dat de volgende onderwerpen: Inhaalverbod vrachtverkeer, Wegbeleving en gedrag van weggebruikers en Voortgang Fileaanpak 2020.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.