Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2020

35300 A 70 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 70

Vastgesteld 16 januari 2020

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de brief van 17 september 2019 inzake het MIRT Overzicht 2020 (Kamerstuk 35 300 A, nr. 4).

De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 13 januari 2020. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,
Agnes Mulder

Adjunct-griffier van de commissie,
Rijkers

Vraag 1

Hoe denkt u via de omvorming van het Infrastructuurfonds naar het Mobiliteitsfonds invulling te geven aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)? Worden bijvoorbeeld de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA), de file Top 50-lijsten en Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyses (MKBA’s) hierin meegenomen?

Antwoord 1

In de Bestuurlijke Overleggen MIRT worden onder meer afspraken gemaakt in het kader van infrastructuur gerelateerde projecten en programma’s. Uw Kamer wordt betrokken via het jaarlijkse AO en NO MIRT. Met het Mobiliteitsfonds zetten we deze werkwijze voort.

Zoals toegelicht in de Kamerbrief over de voortgang van het MIRT van het najaar van 2017 hanteert het Kabinet op dit moment drie criteria bij het afwegen van investeringen. Er wordt gekeken of het een prioriteit uit Regeerakkoord is, of het gaat om een potentiële opgave uit de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA), en of er bereidheid bestaat tot cofinanciering door derden.

Met de omvorming van Infrastructuurfonds naar het Mobiliteitsfonds staat niet langer de modaliteit, maar mobiliteit centraal. Met de omvorming van het Infrastructuurfonds naar het Mobiliteitsfonds beogen we meer integraal opgaven en maatregelen af te wegen, zoals toegelicht in de Kamerbrief over voortgang vorming Mobiliteitsfonds op 13 mei 2019 (Kamerstuk 35 000 A, nr. 94). Het MIRT Overzicht en de MIRT Spelregels blijven in het Mobiliteitsfonds een belangrijke rol spelen.

De NMCA brengt capaciteitsknelpunten in beeld en vormt daarmee een belangrijk instrument om opgaven te signaleren en prioriteren. Als onderdeel van de omvorming van het Infrastructuurfonds naar het Mobiliteitsfonds verkennen we hoe het afweeginstrumentarium – waaronder de NMCA – wordt vormgegeven. De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), die de baten en kosten van maatregelen op de maatschappelijke welvaart in kaart brengt, blijft een belangrijk instrument om investeringsbeslissingen te toetsen op doelmatigheid en doeltreffendheid.

Vraag 2

Welke indicatoren bepalen of een project wordt opgenomen in het MIRT? Hoe wordt bepaald welke investeringen er vanuit het Rijk gedaan worden en in welk project? Blijven deze indicatoren ongewijzigd na de omvorming van het Infrastructuurfonds naar het Mobiliteitsfonds?

Antwoord 2

Zie antwoord op vraag 1.