Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Kamerstuk 34 031

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra te wijzigen om te regelen dat een deel van het onderwijs gegeven kan worden in de Engelse, Duitse of Franse taal;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS

In artikel 9 van de Wet op het primair onderwijs wordt na het dertiende lid een lid toegevoegd, luidende:

In afwijking van het dertiende lid kan een deel van het onderwijs worden gegeven in de Engelse, Duitse of Franse taal tot ten hoogste een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen percentage per schooljaar.

ARTIKEL II. WIJZIGING WET OP DE EXPERTISECENTRA

In artikel 18 van de Wet op de expertisecentra wordt na het tweede lid een lid toegevoegd, luidende:

In afwijking van het eerste lid kan een deel van het onderwijs worden gegeven in de Engelse, Duitse of Franse taal tot ten hoogste een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen percentage per schooljaar.

ARTIKEL III. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 30 september 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
S. Dekker

Uitgegeven de vijftiende oktober 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur