Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2012-2013

Nr. 339

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2012

De voordracht van de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) wordt niet eerder gedaan dan nadat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gedurende vier weken de gelegenheid hebben gehad eventuele opmerkingen tegen het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur kenbaar te maken. Gelet op deze voorgeschreven voorhangprocedure leg ik, mede namens mijn ambtgenoot van Infrastructuur en Milieu, hierbij het ontwerp van het bovenvermelde besluit met de daarbij behorende nota van toelichting aan u voor 1).

Het besluit strekt primair tot indexering van de tarieven in de Wahv met 2,0%. Dit percentage is gebaseerd op de ontwikkeling van de consumentenprijsindex in de periode van 1 juni 2011 tot 1 juni 2012. Daarnaast worden de bijlagen bij de Wahv, het Besluit OM-afdoening en het Transactiebesluit 1994 aangepast op een aantal punten van technische aard. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2013.

Een gelijkluidende brief zend ik aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

De minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer