Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2012-2013

Nr. 290

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 mei 2013

Hierbij stuur ik u Water in beeld, de jaarlijkse voortgangsrapportage over het waterbeleid in Nederland1. In deze uitgave wordt met name ingegaan op de uitvoering van de acties uit het Nationaal Waterplan 2009–2015 en het Bestuursakkoord Water over het jaar 2012. Op deze wijze wordt overzicht geboden over de vele activiteiten op het brede terrein van het waterbeheer.

Zoals ik heb toegezegd in het debat op 3 april 2013 (Handelingen II, 2012/13, nr. 70 behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming)) wordt in deze voortgangsrapportage aandacht besteed aan de lastenontwikkeling bij de waterschappen. In een bijlage bij de voortgangsrapportage is het tarievenoverzicht van de waterschappen opgenomen.

De minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Noot 1: Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer