Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2013-2014

Nr. 21

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 september 2014

De Algemene Wet Bestuursrecht kent de verplichting om subsidiestromen periodiek te evalueren. Bijgaand ontvangt u de rapportage van de subsidie die het ministerie jaarlijks verstrekt aan het CDFD1.

Het betreft een procesevaluatie van de jaren 2008–2012 waarbij de subsidiestroom in vier stappen is doorgelicht:

  • 1.  Reconstructie van het beleidskader;
  • 2.  Onderzoek beschikte middelen;
  • 3.  Onderzoek van de gesubsidieerde activiteiten (output);
  • 4.  Onderzoek doelbereiking.

Een procesevaluatie onderscheidt zich van een product- of uitkomstevaluatie, doordat de evaluatie niet direct is gericht op de relatie tussen de gepleegde inspanningen en het te bereiken doel, maar op de kwaliteit van de inspanningen zelf. De conclusie van de evaluatie luidt dat het CDFD in de onderzochte jaren de activiteiten heeft verricht waarvoor subsidie is verstrekt en dat de subsidie gepaard is gegaan met relatief lage uitvoeringskosten voor het ministerie en lage administratieve lasten voor het CDFD. De werkzaamheden van het CDFD hebben naar verwachting een positieve bijdrage geleverd aan de borging van de vakbekwaamheid van financiële adviseurs in Nederland.

Tegelijkertijd is het stelsel waarbinnen CDFD opereert met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd, met de introductie van het nieuwe vakbekwaamheidbouwwerk met een diplomaplicht voor alle adviseurs en centrale examinering via een Centrale Examenbank. Aanleiding daartoe was de evaluatie uit 2011 van het gehele Wft vakbekwaamheidsstelsel2. Deze stelselherziening heeft dit jaar geleid tot een uitbreiding en wijziging van taken van het CDFD. Het betreft deels taken die voorheen decentraal bij zeventien exameninstituten werden verricht. Het CDFD is daartoe uitgebreid en omgevormd van een organisatie die was gericht op opleidings- en exameninstituten tot een organisatie die tevens de samenwerking coördineert in de keten van de centrale examenbank.
Ik zal u zoals toegezegd in het schriftelijk overleg over centrale Wft-examinering3 in oktober informeren over de stand van zaken rond de Centrale Examenbank.

De Minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Noot 2: Kamerstuk 32 545, nr. 3

Noot 3: Kamerstuk 32 545, nr. 19