Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 8

Aan de leden,

Den Haag, 19 november 2014

Het Presidium legt hierbij conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan u voor het voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 6 november 2014, om aan de Onderwijsraad advies te vragen over het voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (Kamerstuk 33 862).

Het Presidium stelt u voor om in te stemmen met deze adviesaanvraag.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
A. van Miltenburg

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
J.E. Biesheuvel-Vermeijden.

Bijlage 1

Aan het Presidium

Den Haag, 6 november 2014

Namens de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoek ik u aan de Kamer voor te stellen om aan de Onderwijsraad advies te vragen over het voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht, Kamerstuk 33 862.

In de bijlage treft u een uitgewerkte adviesaanvraag aan.

Ik verzoek u te bevorderen dat de Kamer hierover zo spoedig mogelijk een beslissing neemt.

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Kler

Bijlage 2

Adviesaanvraag

Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht 33 862.

Dit initiatiefvoorstel van de leden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA) regelt een verbetering van het wettelijk kader voor het onderwijstoezicht. Verder voorziet het voorstel in een versterking van de positie van scholen en het onderwijsveld door betere informatievoorziening en rechtsbescherming. Met het oog op het creëren van een wettelijke basis voor de onderdelen zwak en zeer zwak onderwijs worden ook de sectorwetten gewijzigd. Ook versterkt dit voorstel de dialoog tussen het onderwijsveld en de inspectie over de kwaliteit van het onderwijs.

De vaste commissie voor OCW heeft in haar procedurevergadering besloten om de Onderwijsraad te verzoeken op korte termijn advies uit te brengen bij dit wetsvoorstel, alvorens zij het verslag bij het wetsvoorstel opstelt.