Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 34

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 december 2014

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, de tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan aan1. Dit plan is op 1 december 2014 door mij en de Staatssecretaris van Economische zaken vastgesteld.
In dit plan is het rijksbeleid dat voortvloeit uit het Deltaprogramma 2015 verankerd. Het ontwerp van het plan heb ik u op 17 september jl. toegestuurd (Kamerstuk 31 710, nr. 33) en is door u betrokken bij het wetgevingsoverleg van 17 november jongstleden. Tevens heb ik u toegezegd om u de Nota van Antwoord toe te sturen. Deze vindt u in de bijlage bij deze brief2.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Noot 2: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl