Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 230

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2015

De «Regeling grote projecten» voorziet onder meer in een rapportage van de Auditdienst Rijk bij voortgangsrapportages in de uitvoeringsfase. In dat kader doe ik u hierbij het rapport toekomen van de Auditdienst Rijk inzake de zevenentwintigste voortgangsrapportage van de projecten Zandmaas en Grensmaas1.

Overeenkomstig de aanwijzingen van de Regeling heeft het rapport betrekking op de kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer en op de beheersing en het beheer van het project.

Er is een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 verantwoorde verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. De Auditdienst concludeert dat de in artikel 12 van de Regeling grote projecten voorgeschreven financiële en niet-financiële informatie is opgenomen in de voortgangsrapportage en dat de in de voortgangsrapportage 27 opgenomen niet-financiële informatie ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand is gekomen. Daarnaast concludeert de Auditdienst dat de opzet, het bestaan en de werking van de beheersing en het beheer van de projecten Zandmaas en Grensmaas in de onderzochte periode voldeed aan de eisen zoals gesteld in het binnen het Ministerie van IenM vastgestelde beheersmodel.

Verder geeft het rapport mij geen aanleiding tot het geven van commentaar.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl