Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 64

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2015

Bijgaand ontvangt u de eerste Publieksrapportage Rijkswegennet van 20151. Deze rapportage geeft over de periode januari tot en met april 2015 de ontwikkeling weer van de doorstroming, en verkeershinder door werkzaamheden in Nederland en wat Rijkswaterstaat daaraan doet vanuit het streven de prestaties van het rijkswegennet te verbeteren.

Inhoud van de rapportage

Deze rapportage bevat feiten over de periode januari t/m april 2015 en voortschrijdende jaarcijfers voor een aantal vaste onderwerpen:

 • •  de verandering in het aantal afgelegde kilometers;
 • •  de filezwaarte en filetop-10, inclusief plannen voor het oplossen van die knelpunten;
 • •  openstellingen van wegen en hun bijdrage aan een betere doorstroming;
 • •  (geplande) wegwerkzaamheden en de hinder die de weggebruiker daarvan ondervindt.

Daarnaast komen de volgende speciale thema’s aan bod:

 • •  winterperiode
 • •  beleving door weggebruikers
 • •  verkeersveiligheid
 • •  verhoging snelheidslimiet
 • •  weginspecteur als Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Belangrijkste bevindingen van de afgelopen vier maanden2

Doorstroming

Ten opzichte van vier maanden geleden:

 • •  is het totaal aantal afgelegde kilometers op jaarbasis nagenoeg gelijk gebleven (0,1 procent toename). De verkeersdrukte in de Randstad, waar al sprake is van de meeste file-top-locaties, neemt sterker toe. In de volgende publieksrapportage zal deze sterkere toename nader worden gespecificeerd, met name aan de hand van belangrijke trajecten in de Randstad. Het totaal aantal afgelegde kilometers op jaarbasis komt op 66,4 miljard kilometers.
 • •  is de jaarfilezwaarte met 12,1 procent gestegen tot 9,0 miljoen kilometerminuten op jaarbasis. Deze stijging is uit te splitsen naar file-oorzaak. Voor ruim de helft is deze het gevolg van lokaal meer verkeer in de spits of onbekende oorzaak tijdens de spits. Meer incidenten en ongevallen zijn samen goed voor eenderde van deze stijging.
 • •  is de hoeveelheid uren die alle weggebruikers gezamenlijk extra3 hebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, gestegen met 8,6 procent. Hiermee komt het totale reistijdverlies op 49,3 miljoen uur op jaarbasis.

Openstellingen

 • •  Er zijn deze periode drie nieuwe weggedeelten opengesteld. De aansluiting Houten-oost op de A12, de wegverbreding op N61 tussen Hoek en Schoondijke en de nieuwe situatie tussen Ypenburg en Prins-Clausplein op de A4.

Werkzaamheden

 • •  Ten opzichte van vier maanden geleden is de hinder veroorzaakt door werkzaamheden gelijk gebleven en bedraagt 4,3 procent van de totale filezwaarte. Dat is onder de met de Tweede Kamer afgesproken norm van 10 procent.

Komende periode

 • •  In de komende zomerperiode wordt op een groot aantal plaatsen gewerkt, wat deels ook tot grootschalige afsluitingen leidt. Daarnaast vindt deze zomer de Tour de France plaats op een deel van het rijkswegennet.

Winterperiode

 • •  De winter van 2014–2015 was een gemiddelde winter vanuit het oogpunt van de gladheidbestrijding. Het verbruik aan dooimiddel (zout en pekel) was 104.124 ton, die in 15.000 ritten is uitgereden. Deze winter zijn, met succes, voor het eerst de firestorms grootschalig ingezet. Een firestorm is een speciale vrachtwagen die met hete vloeistof het asfalt weer ijsvrij maakt.
 • •  De schade aan het wegdek was deze winter beperkt (0,01 procent van het totale wegoppervlak 90 km2) en vergelijkbaar met het vorige zachte winterseizoen.

Beleving door weggebruikers

 • •  Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs zijn, net als voorgaande jaren, tevreden over Rijkswaterstaat: acht van de tien automobilisten en ook acht van de tien vrachtwagenchauffeurs geven aan (zeer) tevreden te zijn over Rijkswaterstaat als beheerder van het rijkswegennet.

Verkeersveiligheid

 • •  In 2014 zijn 63 mensen omgekomen door verkeersongevallen op het Rijkswegennet. Dat zijn er 5 meer dan het jaar ervoor. De meerjarige trend is nog steeds dalend.

Verhoging snelheidslimiet

 • •  Op de A12 is in de eerste periode van 2015 op twee delen de snelheid verhoogd naar 130km/h., tussen Zoetermeer en Bleiswijk in de avond en de nacht en tussen Driebergen en Veenendaal dag en nacht bij gesloten spitsstrook.
 • •  Uit gebruikersonderzoek blijkt dat de aanpassing aan de hectometerbordjes, zoals die in 2014 is doorgevoerd, positief is ontvangen door de weggebruiker. Van de weggebruikers die bekend zijn met de nieuwe hectometerbordjes is 93 procent er tevreden mee.

Weginspecteur als Buitengewoon opsporingsambtenaar

 • •  Op 2 februari hebben acht weginspecteurs de status van BOA gekregen. Deze status geldt voor twee overtredingen: het negeren van rode kruizen boven de weg en het ten onrechte parkeren op de vluchtstrook. Gedurende de experimentperiode van één jaar, gaat Rijkswaterstaat na of hiermee de veiligheid en de doorstroming op de wegen rond Rotterdam kan worden verbeterd.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Noot 1: Zie bijlage, raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Noot 2: Zie bijlage, raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Noot 3: De extra reistijd is het verschil tussen de werkelijke reistijd en de reistijd bij 100 km/uur. Wanneer bijvoorbeeld zes weggebruikers 10 minuten extra reistijd hebben, is dit gelijk aan één uur reistijdverlies.