Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 91

Voorgesteld 17 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vorig jaar bij de behandeling van de begroting EZ in de motie Van Veldhoven/Lodders (34 000-XIII, nr. 75) is gevraagd om een onderzoek naar de voor- en nadelen van de positie van het groene onderwijs bij het Ministerie van EZ;

overwegende dat uit dit onderzoek blijkt dat er inderdaad voor- en nadelen zijn, maar dat er geen duidelijke reden meer is om het groene onderwijs anders te behandelen dan de rest van het onderwijs en als enige sector niet via de begroting van OCW te bekostigen;

voorts overwegende dat financiering van al het onderwijs (regulier en groen) via één begroting als voordeel heeft dat stijgende en dalende leerlingenaantallen niet tot overhevelingen tussen begrotingen hoeft te leiden, de bekostiging per leerling tussen het groene en reguliere onderwijs gelijkgetrokken kan worden en het makkelijker wordt om cross-sectorale opleidingen tussen het groene en reguliere onderwijs aan te bieden;

spreekt uit dat het groene onderwijs overgeheveld moet worden naar het Ministerie van OCW, waarbij de verworvenheden van het groene onderwijs (doorlopende leerlijnen en een sterke binding met het bedrijfsleven) behouden blijven en als inspiratie dienen voor het hele onderwijs;

verzoekt de regering, voorbereidingen te treffen voor de overheveling van het groene onderwijs naar het Ministerie van OCW,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Lucas

Dik-Faber

Grashoff

Jasper van Dijk