Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 137

Voorgesteld 15 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat leerlingenaantallen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in Nederland dalen;

constaterende, dat in krimpregio’s onderwijsinstellingen nu vaak al dun gezaaid zijn en kinderen ver moeten reizen om naar school te gaan;

constaterende, dat door dalende leerlingenaantallen ook de financiering van goed en dekkend aanbod van onderwijs onder druk kan komen te staan;

overwegende, dat ook in krimpregio’s sprake moet zijn van goede voorzieningen en een dekkend aanbod;

verzoekt de regering in kaart te brengen waar dalende leerlingenaantallen in krimpregio’s ten koste dreigen te gaan van goed en bereikbaar onderwijs met een dekkend aanbod en de Kamer na het zomerreces, doch voor het plenaire debat over de Rijksbegroting voor OCW, hierover te informeren en aan te geven welke financiële en onderwijsinhoudelijke opgave dit met zich meebrengt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermue

Van Dekken