Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 277

Voorgesteld 31 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel dat de organisatievorm in het mbo op zichzelf onvoldoende zegt over de kwaliteit van het onderwijs dat er wordt geboden en de menselijke maat die de deelnemers ervaren;

constaterende dat er via de JOB-monitor en het medewerkerstevredenheidsonderzoek cijfers beschikbaar zijn en kunnen komen over de factoren die gezamenlijk een beeld geven van de menselijke maat;

overwegende dat de omvorming van regionale opleidingscentra tot (gemeenschappen van) mbo-colleges niet per se de enige oplossing vormt waarmee binnen het mbo een menselijke maat kan worden gerealiseerd;

verzoekt de regering om, in overleg met studenten en scholen de JOB-monitor en het medewerkerstevredenheidsonderzoek aan te scherpen dan wel aan te vullen om nog scherper zicht te krijgen op de mate van verankering van de menselijke maat in het mbo en de mate waarin het bedrijfsleven zich herkent in het mbo;

verzoekt de regering tevens om, uiterlijk in 2016 met de mbo-instellingen te komen tot kwaliteitsafspraken voor de menselijke maat in termen van de mate waarin studenten zich gekend en uitgedaagd voelen en de tevredenheid van werkgevers, docenten en vooral de mbo-studenten;

verzoekt de regering voorts, in afwachting van de totstandkoming van die kwaliteitsafspraken de wettelijke verplichting om zich om te vormen tot (gemeenschappen van) mbo-colleges voor de betrokken instellingen op te schorten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing

Lucas