Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 298

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2016

Hierbij ga ik in op uw verzoek van 7 juli 2016 om een reactie te geven op de motie (Kamerstuk 31 524, nr. 283) waarin wordt verzocht om cross-over opleidingen ten aanzien van het aantonen van arbeidsmarktperspectief op dezelfde wijze te behandelen als reguliere nieuwe opleidingen.

De onderhavige motie betreft de in het ontwerpbesluit opgenomen vereiste om in de samenwerkingsovereenkomst met het bedrijfsleven een garantie voor praktijkplaatsen op te nemen. Naar aanleiding van deze door de Tweede Kamer aangenomen motie heb ik het ontwerpbesluit op dit punt gewijzigd. In het aangepaste besluit is de garantie voor praktijkplaatsen niet meer als vereiste opgenomen. Het is daardoor niet langer een afwijzingsgrond. Hiermee kom ik tegemoet aan de wens van de Kamer.

Ondanks dat de harde eis is komen te vervallen, staat het de aanvragende onderwijsinstelling uiteraard vrij om hierover alsnog afspraken te maken in de samenwerkingsovereenkomst met het bedrijfsleven.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. Bussemaker