Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 29

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2016

Hierbij bied ik u de tiende voortgangsrapportage (VGR10) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan met peildatum 30 juni 20161.

In het HWBP-2 werken de Waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de waterveiligheid en de inpassing van de dijk- en kustverbeteringen in de omgeving. Een groot deel van de projecten is ondertussen gerealiseerd. Op dit moment bevinden zich nog drie projecten in de planstudiefase en dertien projecten in de realisatiefase. De ontwikkelingen laten zien dat het HWBP-2 volop in uitvoering is.

Waar mogelijk worden daarbij innovatieve oplossingen gebruikt, zoals de toepassing van Elastocoast bij het project Waddenzeedijk Friese Kust. Door het gebruik van dit materiaal is het verwijderen van de huidige dijkbekleding niet nodig. Zo kan het project in een kortere periode worden uitgevoerd. Daarnaast is in deze verslagperiode het inspectieprotocol voor breuksteen opgeleverd dat ontwikkeld is binnen het innovatiebudget. Het inspectieprotocol zal onder andere worden toegepast bij het project Houtribdijk.

De rapporteurs voor de begrotingscyclus uit uw Kamer hebben het afgelopen jaar aanbevelingen gedaan voor verbetering van de informatievoorziening. Een advies betreft de voortgangsrapportages van de grote waterprojecten. Naar aanleiding hiervan zal in de aanbiedingsbrief expliciet worden aangegeven welke informatie nieuw is ten opzichte van voorgaande rapportages. Met het voortaan opnemen van onderstaande passage in de aanbiedingsbrief, geef ik invulling aan deze aanbeveling.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de negende VGR (Kamerstuk 32 698, nr. 26)

In de verslagperiode zijn twee mijlpalen bereikt. Het betreft de versnelde afronding van het project Dijkversterking Krimpen en de start van de realisatie van het project Waddenzeedijk Texel. De oplevering van het project West-Zeeuws Vlaanderen is daarentegen vertraagd als gevolg van de vondst van enkele zeemijnen.

In deze verslagperiode is het risicoprofiel licht afgenomen doordat meer projecten in de afrondende fase zijn.

Eind juni 2016 bleek uit onderzoek dat de geplande dijkversterking bij Texel Oudeschild in 2023 niet aan de nieuwe normen zou voldoen. Daarom heb ik begin juli ingestemd met een aanpassing van het ontwerp zodat de dijkversterking straks ook aan de nieuwe wettelijke veiligheidseisen voldoet.

In de begroting voor 2017 is een voorstel voor de vrijval van 327 miljoen euro aan uw Kamer voorgelegd. In het kader van de financiering van de nieuwe waterveiligheidsnormen heb ik op 18 juni 2014 met de Unie van Waterschappen afgesproken dat de vrijval uit het programmabudget HWBP-2 voor 2/3e toegevoegd wordt aan het programmabudget voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma en 1/3e aan de programmaruimte op het Deltafonds, ten behoeve van de waterveiligheidsopgave.

De actuele programmaraming van HWBP-2 is nagenoeg gelijk gebleven en bedraagt op peildatum 30 juni 2016 2.680 miljoen euro. De dalende trend in de programmaraming heeft zich, volgens verwachting, verder doorgezet. Het programma bevindt zich inmiddels in de fase dat de meeste projecten in realisatie zijn of op korte termijn in realisatie komen. Hierdoor is het mogelijk om een meer actueel beeld van de programmaraming en actuele projectrisico’s te verkrijgen. Ik ben voornemens om het komende jaar de programmaraming te herijken. In de ontwerpbegroting 2018 zal ik een voorstel voor de vrijval aan uw Kamer voorleggen. Hierover zal ik uw Kamer informeren bij de volgende VGR.

Het HWBP-2 richt zijn krachten nu op het laatste deel van de opgave. De voortgangsrapportages Maaswerken (Kamerstuk 18 106, nr. 237) en Ruimte voor de Rivier (Kamerstuk 30 080, nr. 83) geven samen met deze rapportage inzicht in de voortgang die we maken voor de hoogwaterbescherming in heel Nederland.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl