Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 237

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2016

In het kader van de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, de 30e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aan1. De rapportage bestrijkt de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

De rapporteurs voor de begrotingscyclus uit uw Kamer hebben het afgelopen jaar aanbevelingen gedaan voor verbetering van de informatievoorziening. Een aanbeveling betreft de voortgangsrapportages van de grote waterprojecten. Naar aanleiding hiervan zal in de aanbiedingsbrief expliciet worden aangegeven welke informatie nieuw is ten opzichte van voorgaande rapportages. Met het voortaan opnemen van onderstaande passage in de aanbiedingsbrief, geef ik invulling aan deze aanbeveling.

Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 29e Voortgangsrapportage

Voortgang Zandmaas (Kamerstuk 18 106, nrs. 233 en 234)

In de verslagperiode is de kleine restopgave waterstandsdaling bij Well Aijen uitgevoerd waarmee de hoogwaterveiligheidsdoelstelling Zandmaas is gerealiseerd. Uit onderzoek blijkt dat bewoners van het Maasdal hun gevoel van veiligheid momenteel als goed waarderen. Het bereiken van de hoogwaterdoelstelling is op 13 juli met veel aandacht van de media gevierd.

Voortgang Grensmaas

In de verslagperiode hebben meerdere media de berichtgeving op de site waterpeilen.nl opgepikt dat de effecten van het Grensmaasproject goed merkbaar zijn. De hoogwatergolf, die medio februari bij Itteren en Borgharen voorbij kwam, leidde tot 60 cm minder waterstandsstijging dan voor het Grensmaasproject het geval zou zijn geweest.

In Itteren is de rivierverruiming gereed en nadert de ontgraving van de dekgrondberging de eindfase. In Trierveld/Koeweide verloopt de aanleg van de werkhaven en het voordepot in hoog tempo. Tevens is de rivierverruiming te Koeweide opgestart om zo de hoogwaterveiligheidsdoelstelling in 2017 te kunnen realiseren.

Voortgang Prioritaire kademaatregelen

De projectbesluiten zijn genomen voor de prioritaire kademaatregelen in Zuid- en Midden-Limburg bij Ohé en Laak, Grevenbicht en Roosteren. Tevens is het projectbesluit voor de kademaatregelen in Noord- Limburg bij de kern Mook genomen, zodat de voorbereiding en uitvoering hiervan kan starten. De einddatum van 2020 wordt gehaald.

Risico’s

In de verslagperiode is het risicoprofiel gedaald. De Zandmaasprojecten zijn gereed en het Grensmaasproject boekt goede voortgang.

Financiën

Het waterschap Peel en Maasvallei heeft voor de uitvoering van de prioritaire kademaatregelen een budgettekort gemeld. Mijn verwachting is dat dit kan worden opgelost binnen het resterend budget van Zandmaas. De prognose eindstand van Zandmaas is € 0,2 miljoen gedaald tot € 389,1 miljoen en ligt op peildatum 30 juni 2016 € 18,1 miljoen onder het beschikbaar budget. De prognose eindstand van Grensmaas is in de rapportageperiode € 2,7 miljoen gestegen tot € 142,6 miljoen maar ligt ook hier ruim onder het beschikbaar budget (€ 7,9 miljoen).

Scope

Er zijn geen scopewijzigingen.

De voortgangsrapportages Ruimte voor de Rivier (Kamerstuk 30 080, nr. 83) en HWBP-2 (Kamerstuk 32 698, nr. 29) geven samen met deze rapportage inzicht in de voortgang die we maken voor de hoogwaterbescherming in heel Nederland.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl