Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 64

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2016

In het VAO Water van 7 juli 2016 (Handelingen II 2015/16, nr. 106, item 45) is door uw Kamerlid Jacobi (PVDA) een motie ingediend omtrent het programma Stroomlijn (Kamerstuk 27 625, nr. 355). De motie is na stemming aangenomen en middels deze brief wil ik u informeren over de nadere uitwerking.

De tekst van die motie is de volgende:

«overwegende dat er veel rumoer is bij omwonenden en natuurorganisaties over de ongebreidelde bomenkap in het kader van het project Stroomlijn;

overwegende dat in een aantal van deze gebieden (Varik-Heesselt, Kampen) grote maatregelen op het gebied van waterveiligheid op stapel staan;

verzoekt de regering, in overleg met natuurorganisaties nog eenmaal te bezien of minder ingrijpende maatregelen een werkbaar alternatief kunnen vormen voor de nu geplande bomenkap, en gaat over tot de orde van de dag.»

Het uitvoeringswerk is, direct nadat de motie is aangenomen, stilgelegd in de genoemde gebieden. Tegelijkertijd zijn de gesprekken gestart en is er hernieuwd contact geweest met de stakeholders; overheden, Natuurbeherende Organisaties, lokale belangengroepen, individuen die zienswijzen of beroepen hebben ingediend en natuurlijk de eigenaren.

De uitkomst van die gesprekken is dat door de meeste partijen in algemene zin onderschreven wordt dat er een zorgvuldig proces is gevoerd bij het project inhaalslag Stroomlijn. Ook de samenwerking met de natuurorganisaties, en de wijze waarop natuur en hoogwaterveiligheid samen zijn besproken, wordt als positief ervaren. Een aantal partijen betreurt wel de wat één-dimensionale aanpak van de inhaalslag Stroomlijn, waarbij enkel wordt gekeken naar het verwijderen van de begroeiing in de stroombaan.

Een integrale aanpak waarbij ook gekeken wordt naar andere mogelijkheden zoals Ruimte voor de Rivier zou, aldus de stakeholders, tot meer behoud van waardevolle, maar niet wettelijk beschermde, natuur kunnen leiden. Betrokkenen erkennen dat deze aanpak echter ook veel meer tijd en geld zou vragen en feitelijk ook niet tot de scope van de inhaalslag Stroomlijn behoort.

Gezien de positieve uitkomsten van deze gesprekken met de natuurorganisaties en strekking van motie heb ik besloten om de werkzaamheden in het kader van de inhaalslag Stroomlijn, die nodig zijn voor het behalen van de benodigde waterstandsdaling in het gebied, rond Kampen en Varik Heesselt weer op te starten.

De inhaalslag Stroomlijn heeft de opdracht om eind 2016 haar projectdoelstelling gehaald te hebben, en dus ook haar mijlpaal waterveiligheid. Met het on hold zetten van de werkzaamheden in een deel van het werkgebied leidt dat tot een zeer krappe planning voor het resterende deel van 2016 én toenemende vertragingskosten. Dat is ook de reden dat ik u nu in deze brief informeer over het vervolg.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus