Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 63

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat eind 2016 het bestemmingsfonds OCW gevuld zal zijn met 8 miljoen euro;

constaterende dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij de cultuurbegroting dient aan te geven waaraan dit geld besteed dient te worden en dat dit nog niet is gebeurd;

verzoekt de regering om bij de besteding:

  • •  historische schulden van musea bij het bestemmingsfonds OCW te verevenen;
  • •  een aanvullend advies te vragen aan de Raad voor Cultuur over het resterende bedrag, waarbij de te besteden middelen ten goede komen van de museale sector;

verzoekt de regering voorts, bij de besteding van het resterende bedrag de volgende mogelijkheden mee te nemen:

  • •  een bijdrage aan het Mondriaan Fonds ten behoeve van het aankoopfonds;
  • •  het buiten de BIS-criteria ondersteunen van twee musea in de regio;
  • •  het verhogen van het toegekende bedrag aan musea met een lagere BIS-bijdrage dan 1 miljoen euro,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veen