Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 10

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 oktober 2016

Hierbij sturen wij u, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de uitkomsten van het onderzoek naar de verworvenheden van het groen onderwijs en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij een overheveling van groen onderwijs naar OCW1.
Naar aanleiding van de motie Van Meenen2 heeft het kabinet een ambtelijke werkgroep ingesteld om dit onderzoek uit te voeren. Het onderzoek heeft zich gericht op de vraag aan welke voorwaarden voldaan moet worden om de verworvenheden en kwaliteiten van het groen onderwijs bij een overheveling naar OCW te behouden, en om kansen te verzilveren. Het kabinet heeft toegezegd om de Kamer na de zomer van 2016 over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren, zodat deze kunnen worden betrokken bij de formatie van een nieuw kabinet.
Het kabinet legt de overwegingen en aandachtspunten van de ambtelijke werkgroep zonder nadere standpuntbepaling aan u voor. Conform de eerdere toezegging van het kabinet aan de Kamer3 werken OCW en EZ samen met Financiën aan het zo volledig mogelijk harmoniseren van de onderwijsbekostiging vanuit de twee begrotingen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. Bussemaker

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
M.H.P. van Dam

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Noot 2: Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 91

Noot 3: Kamerstuk 34 284, nr. 4