Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 9

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2016

Naar aanleiding van de toezegging van de Minister van Financiën aan de Kamercommissie voor Financiën op 18 juni 2014 (Kamerstuk 33 930 IX, nr. 7) informeert het kabinet u hierbij tussentijds over aanpassingen van de planning van beleidsdoorlichtingen.

Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) deze beleidsdoorlichtingen uit. De programmering hiervan is dynamisch en wordt jaarlijks aangepast. Hierbij wordt de in de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE 2015) vastgestelde regelmaat van periodiek evalueren in acht genomen.

Met deze brief informeert het kabinet uw Kamer dat de planning van de beleidsdoorlichting Voedselzekerheid (beleidsdoelstelling 2.1) is bijgesteld.

Deze beleidsdoorlichting zou in 2016 worden afgerond maar heeft vertraging opgelopen. Vooral de kwantitatieve impactstudies in Bangladesh, Ethiopië, Rwanda en Oeganda, belangrijke bouwstenen voor deze beleidsdoorlichting, bleken complexer dan aanvankelijk ingeschat. Er moest extra analyse- en veldwerk worden verricht om deze studies goed af te ronden. De beleidsdoorlichting zal naar verwachting medio 2017 worden opgeleverd.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
E.M.J. Ploumen