Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 66

Voorgesteld 20 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat laaggeletterdheid onder volwassenen een hardnekkig probleem is;

overwegende dat o.a. negatieve schoolervaringen hieraan ten grondslag liggen;

van mening dat in het onderwijs zoveel mogelijk laaggeletterdheid moet worden voorkomen,;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de PO-, VO- en MBO-raad om de kennis die is opgedaan over deze negatieve schoolervaringen van laaggeletterden bij hen onder de aandacht te brengen, met het verzoek deze te betrekken bij het beleid dat zij op dit punt voeren en hierover in de eerstvolgende voortgangsrapportage laaggeletterdheid aan de Kamer te rapporteren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus