Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 79

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 januari 2017

Aanleiding

Uw Kamer heeft op 20 december 2016 een gewijzigde motie aangenomen (Handelingen II 2016/17, nr. 37, item 32) van de leden Dik-Faber en Vermue (Kamerstuk 34 550 VIII, nr. 102) waarin de regering verzocht wordt «te onderzoeken welk bedrag uit het niet verplichte bedrag in de «rode Brim/Sim» ingezet kan worden voor de groene monumenten zonder dat een eventuele verschuiving zal hoeven leiden tot (extra) afwijzingen bij de rode monumenten, en de Kamer hierover voor uiterlijk medio januari te informeren

In 2016 is van het beschikbare budget van € 20 miljoen voor grote monumenten in de Subsidieregeling instandhouding monumenten (art 42b, lid 1) € 16 miljoen niet verplicht. Op grond van artikel 42b, lid 2 van de Sim regeling is dat restant toegevoegd aan het budget voor grote monumenten in 2017.

Op 8 december 2016 heeft de Kamer een amendement aangenomen (Handelingen II 2016/17, nr. 33, item 22) van de leden Vermue, Pechtold, Jasper van Dijk, Grashoff, Van Toorenburg en Dik-Faber, (Kamerstuk 34 550 VIII, nr. 87). Daarin wordt € 10 miljoen van de naar 2017 doorgeschoven middelen uit de Sim ingezet voor de Nederlandse cultuursector.

Er resteert dus nog € 6 miljoen uit 2016 dat is toegevoegd aan het budget voor gebouwde monumenten in 2017. Met de motie wordt gevraagd of deze € 6 miljoen, of een deel ervan, kan worden ingezet voor groene monumenten.

Uitkomst onderzoek

Dankzij het feit dat het Sim de afgelopen vier jaar op dezelfde wijze is uitgevoerd, wordt het steeds beter mogelijk prognoses op te stellen over de hoeveelheid aanvragen in een komend jaar. Het blijven echter prognoses en geen zekerheden.

Uit het onderzoek dat ik door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heb laten verrichten, blijkt op basis van de huidige gegevens dat de € 6 miljoen voldoende lijkt te zijn om alle aanvragen voor gebouwde grote monumenten in 2017 te honoreren. Echter, nu de economie aantrekt en de bereidheid tot investeren groeit, kan het aantal aanvragen hoger uitvallen dan op basis van de gegevens tot dusver te verwachten is. Het is dus niet duidelijk welk deel van de € 6 miljoen in 2017 niet verplicht wordt voor grote monumenten.

Reactie op de motie

Bovenstaande betekent, dat op basis van de prognoses, alle aanvragen voor grote gebouwde monumenten in 2017 gehonoreerd kunnen worden en dat van die € 6 miljoen budget in 2017 ook een aantal grote groene monumenten kan worden gesubsidieerd. Hiermee bestaat er geen risico op afwijzingen van aanvragen voor grote gebouwde monumenten en komt er ruimte voor groene monumenten. Daarbij kan echter geen garantie gegeven worden dat alle aanvragen voor groene monumenten ook daadwerkelijk gehonoreerd kunnen worden. Het gedrag van eigenaren en organisaties van gebouwde en groene monumenten laat zich immers niet met zekerheid voorspellen.

Procedure 2017

Om ervoor te zorgen dat ook grote groene monumenten voor subsidie uit de € 6 miljoen in aanmerking komen, pas ik de Sim-regeling (artikel 42) aan.

Vanaf 1 februari 2017 kunnen eigenaren van monumenten aanvragen indienen voor de subsidieregeling Sim. Gelet op de uitkomst van het onderzoek en de krappe deadline voor publicatie in de Staatscourant, heb ik inmiddels opdracht gegeven de regeling aan te passen. Dat betekent dat het budget voor grote monumenten in 2017 van € 6 miljoen ook, indien niet alles wordt verplicht voor gebouwde monumenten, voor grote groene monumenten kan worden ingezet. In diezelfde publicatie wordt de € 10 miljoen van het amendement Vermue, Pechtold, Jasper van Dijk, Grashoff, Van Toorenburg en Dik-Faber, (Kamerstuk 34 550 VIII, nr. 87) geregeld.

Vóór 1 september 2017 ontvangen de aanvragers van de subsidieronde 2017 bericht of zij al dan niet subsidie ontvangen voor de instandhouding van hun monument.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. Bussemaker