Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 77

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 januari 2017

Zoals toegezegd in mijn brief aan uw Kamer van 26 september 20161 treft u bijgevoegd aan drie evaluatierapporten2: het extern uitgevoerde evaluatieonderzoek door Dialogic van de giftenaftrek en twee intern uitgevoerde evaluatieonderzoeken door het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst naar de uitvoeringsaspecten van de giftenaftrek en naar de praktijk rondom Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s). Het beantwoorden van de vraag welke beleidsconclusies aan de uitkomsten van deze evaluaties worden verbonden is aan het volgende kabinet.

De Staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes

Noot 1: Kamerstuk 34 552, nr. 7.

Noot 2: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl