Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 119

Voorgesteld 2 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de huidige verdeling van onderzoeksmiddelen in de eerste geldstroom grotendeels gebaseerd is op historische gegevens en studentenaantallen;

overwegende dat het gewenst is om meer focus aan te brengen in de onderzoeksmiddelen gericht op de thema's uit de Nationale Wetenschapsagenda;

overwegende dat de regering naar aanleiding van de motie-Rog/Duisenberg (34 550-VIII, nr. 24) de algehele bekostigingssystematiek van universiteiten en hogescholen op dit moment evalueert en hierover in maart 2017 zal rapporteren;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke alternatieve verdeelsleutels voor de eerste geldstroom denkbaar zijn, die meer recht doen aan prioriteiten uit de Nationale Wetenschapsagenda en de drie taken van de universiteiten: onderzoek, onderwijs en valorisatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus

Duisenberg