Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 100

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 februari 2017

Hierbij zend ik u het cahier «Juridische beroepen in de toekomst, Ontwikkelingen binnen advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarderij» van het WODC toe1. Dit cahier is tevens te raadplegen op www.wodc.nl.

In het daarin uiteengezette onderzoek is nagegaan welke ontwikkelingen mogelijk veranderingen teweegbrengen voor de advocatuur, het notariaat en de gerechtsdeurwaarderij. Dit zijn de juridische beroepen waarvoor ik stelselverantwoordelijkheid draag. Kennis over maatschappelijke trends en trends die zich binnen de juridische beroepen voordoen, was slechts versnipperd beschikbaar. Doel van het onderzoek was de versnipperde informatie over trends die zich de komende tien jaar kunnen voordoen en de gevolgen die ze kunnen hebben voor de juridische beroepsgroepen bijeen te brengen.

Het rapport biedt aandachtspunten voor verdere discussie met de beroepsgroepen en andere betrokkenen, op basis waarvan een visie zal worden ontwikkeld op welke acties de in kaart gebrachte ontwikkelingen van de beroepsgroepen en van de overheid vergen.

Over de resultaten daarvan zult u te gelegener tijd nader worden ingelicht.

De Minister van Veiligheid en Justitie,
S.A. Blok

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl