Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 206

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2017

Ingevolge artikel 24a van de Comptabiliteitswet 2001 doe ik u hierbij toekomen het ontwerp van de Tijdelijke Subsidieregeling IGRAC 2016–2021 houdende bepalingen inzake het verstrekken van subsidie aan de Stichting International Groundwater Ressources Assesment Centre te Delft (IGRAC)1.

Het uitputten van grondwatervoorraden is wereldwijd een toenemend en onderbelicht probleem. Op grote schaal vindt overexploitatie van grondwater plaats, in het bijzonder rond de grote steden. Dit komt mede door de onzichtbaarheid van grondwater en het gebrek aan informatie. Dit resulteert in bodemdaling, verdroging, verzilting en drinkwatertekort.

Het «International Groundwater Resources Assessment Centre» (IGRAC) te Delft, is een gespecialiseerde organisatie op het gebied van grondwater op mondiale schaal. In lijn met de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Internationale Waterambitie (Kamerstuk 32 605, nr. 177) vervult IGRAC een essentiële rol in beantwoording van de vele kennisvragen voor een duurzaam beheer van grondwater. Vooral de kennis over grensoverschrijdende grondwatervoorraden heeft een politiek strategisch karakter.

IGRAC handelt als categorie-2-status instituut onder auspiciën van UNESCO. De status van IGRAC en de afspraken tussen Nederland en UNESCO betreffende IGRAC zijn vastgelegd in het op 15 november 2011 te Parijs tot stand gekomen Verdrag (Trb. 2011, nr. 256).

UNESCO en het Koninkrijk der Nederlanden hebben op 6 december 2016 een hernieuwd Verdrag afgesloten inzake het International Groundwater Resources Assessment Centre in Nederland als een categorie II centrum onder auspiciën van UNESCO (categorie 2) voor de jaren 2016 tot en met 2021 (Trb. 2016, nr. 198). Dit vanwege de bijdrage van IGRAC aan de UNESCO doelen en het strategisch belang van grondwater monitoring en assesment.

Door het VN karakter van de activiteiten, kan IGRAC alleen werken op basis van overheidsfinanciering. Bijgevoegd ontwerp Tijdelijke Subsidieregeling IGRAC 2016–2021 is opgesteld voor het uitvoeren de niet-economische activiteiten door IGRAC voortvloeiend uit dit verdrag. Hiermee wordt een formele grondslag gecreëerd voor de bijdrage vanuit IenM voor de duur van het verdrag. De ontwerpregeling gaat vergezeld van een daarbij horende toelichting.

Voordat de nieuwe subsidieregeling vastgesteld kan worden, is op grond van de Comptabiliteitswet 2001 een voorhang bij de Tweede Kamer van 30 dagen verplicht.

Ik zal u tijdens de looptijd van de subsidieregeling verslag doen over de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de subsidie.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl