Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Z

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 april 2017

In het mondeling overleg op 21 februari jl. heb ik aangegeven uw Kamer schriftelijk van nadere informatie te voorzien over het moment waarop er meer bekend is van de visitaties langs geneeskundefaculteiten en over de monitoring van de toegankelijkheid van de opleiding geneeskunde. Via deze brief bericht ik u over deze twee zaken.

Visitaties langs geneeskundefaculteiten

In de loop van 2017 zullen de visitaties bij geneeskunde plaatsvinden. De visitatierapporten zullen vervolgens uiterlijk op 1 mei 2018 worden ingediend bij de NVAO. Als hieruit signalen naar voren komen die duiden op problemen in de studeerbaarheid tijdens coschappen en het opleidingsgerichte karakter van coschappen, dan zal dit blijken uit het besluit tot accreditatie van de NVAO. Zoals ik ook heb aangegeven tijdens het mondeling overleg, is met de NVAO afgesproken dat ik in dat geval hiervan op de hoogte wordt gebracht.

Naar verwachting maakt de NVAO de accreditatierapporten eind 2018 openbaar. Ik zal uw commissie de relevante uitkomsten hiervan toesturen conform de toezegging die in het mondeling overleg is gedaan (TO2401).

Monitoring toegankelijkheid

In het gesprek van 28 oktober jl. met de vertegenwoordigende organisaties van geneeskundestudenten, heb ik de studenten aangeboden mee te kijken met de opzet van de studievoorschotmonitor en hoe we de vinger aan de pols kunnen houden als het gaat om de instroom van geneeskundestudenten. Hieronder licht ik toe hoe ik daar samen met de NFU vervolg aan heb gegeven.

Met de jaarlijkse studievoorschotmonitor volg ik de toegankelijkheid van het hoger onderwijs op het niveau van wetenschappelijk onderwijs en van hoger beroepsonderwijs. Momenteel laat ik separaat onderzoek doen naar decentrale selectie in het hoger onderwijs. Hierbij kijken we onder andere naar de motieven van aankomende studenten in den brede om wel of niet voor een selectie-opleiding te kiezen. Met daarbij aandacht voor achtergrondkenmerken en de sociaaleconomische status. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden opgenomen in de studievoorschotmonitor. De eerstvolgende monitor verschijnt naar verwachting begin mei 2017 en zal ik u doen toekomen.

De NFU gaat nader onderzoek doen naar de instroom van studenten bij enkele geneeskunde faculteiten en de technische geneeskunde. Dit onderzoek is in vergelijking met de studievoorschotmonitor meer kwalitatief van aard en toepassingsgericht. Het onderzoek beoogt in de praktijk te achterhalen welke belemmerende factoren scholieren in wisselwerking met hun omgeving (docenten, familie, vrienden) ervaren met als gevolg het wel of niet aanmelden voor een biomedische of meer technische opleiding. De vraag daarbij is hoe kan worden bevorderd dat scholieren die een dergelijke opleiding willen en kunnen volgen zich ook daadwerkelijk aanmelden voor de selectieprocedure. De NFU bereidt een onderzoeksvoorstel voor in samenspraak met de vertegenwoordigende studentorganisaties.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. Bussemaker