Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 11

Ontvangen 10 mei 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel IIa

Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opgenomen. Het betreft een evaluatie van de wet binnen 5 jaar na inwerkingtreding daarvan.


Bergkamp
Özütok
Kuiken