Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 186

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2017

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën, het evaluatierapport «fiscale ondernemersregelingen»1. Met het rapport wordt tevens uitvoering gegeven aan de motie Ortega-Martijn c.s.2

Vanwege de demissionaire staat van het kabinet is afgezien van een inhoudelijke reactie op het rapport.

De Minister van Economische Zaken,
H.G.J. Kamp

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Noot 2: Kamerstuk 31 780, nr. 34.