Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 254

Voorgesteld 6 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in samenwerkingsverbanden met een positieve verevening sprake is van een stijging van het aantal leerlingen dat onderwijs volgt in het (voortgezet) speciaal onderwijs in tegenstelling tot samenwerkingsverbanden met een negatieve verevening, waar sprake is van een daling;

constaterende dat de Algemene Rekenkamer in zijn rapport erop wijst dat daar waar samenwerkingsverbanden en schoolbesturen onder druk van financiële invloeden, zoals verevening of leerlingenkrimp, keuzes zouden maken die indruisen tegen de doelstellingen van passend onderwijs, dit onopgemerkt blijft als zij zich niet specifiek hoeven te verantwoorden over onderwerpen die voor passend onderwijs belangrijk zijn en die inzicht geven in de doelbereiking van dat beleid;

verzoekt de regering, voorstellen te doen waardoor samenwerkingsverbanden beter verantwoorden of de besluiten die zij nemen in het belang van de leerling zijn of dat er primair financiële afwegingen aan ten grondslag liggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Bisschop