Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 255

Voorgesteld 6 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de verschillende samenwerkingsverbanden passend onderwijs op verschillende manieren wordt omgegaan met de bekostiging van leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (emb);

overwegende dat dit ertoe leidt dat sommige leerlingen en scholen met veel emb-leerlingen ernstig in de knel komen;

verzoekt de regering, in overleg met betrokkenen een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid en wenselijkheid om op verantwoorde wijze kinderen met een ernstig meervoudige beperking apart te bekostigen, en de Kamer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor de begrotingsbehandeling, over de uitkomsten hiervan te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Bruins