Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 13

Ontvangen 3 november 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775, nr. 1) komt te luiden:

(Bedragen x € 1.000)

Vaststelling van de begrotingsstaten van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2018

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

         
 

Totaal

39.829.302

40.235.779

1.380.627

         
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

     

4

Middelbaar beroepsonderwijs

4.449.579

4.496.879

3.000

6

Hoger beroepsonderwijs

3.215.709

3.140.498

1.213

7

Wetenschappelijk onderwijs

4.753.943

4.696.066

16

8

Internationaal beleid

11.116

11.716

99

11

Studiefinanciering

5.373.215

5.373.215

896.901

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

89.501

89.501

2.415

13

Lesgeld

6.555

6.555

238.269

14

Cultuur

388.142

777.883

494

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.027.309

1.008.396

101

25

Emancipatie

5.831

15.444

0

91

Nominaal en onvoorzien

269.682

269.682

0

95

Apparaatskosten

252.663

252.663

567

         
 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

     

1

Primair onderwijs

10.465.757

10.465.757

17.661

3

Voortgezet onderwijs

8.350.551

8.460.939

7.391

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

180.323

181.159

6.000

15

Media

989.426

989.426

206.500

         

TOELICHTING

Algemeen

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is verantwoordelijk voor artikel 1 Primair onderwijs, Artikel 3 Voortgezet onderwijs, Artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid en Artikel 15 Media. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de overige artikelen. De verdeling van de beleidsterreinen is vastgelegd in de portefeuilleverdeling van Kabinet Rutte III1.

De volgende maatregelen, die in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zijn opgenomen met betrekking tot het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijn in deze nota van wijziging verwerkt: G46 doelmatiger onderwijs, G47 terugdraaien taakstelling OCW, G49 Halvering collegegeld eerstejaars HO en G50 10-jaarsrente studievoorschot. Daarnaast is de herverkaveling van Groen Onderwijs (van artikel 7 van de begroting van Economische Zaken en Klimaat) in deze nota van wijziging verwerkt. Maatregel G34 modernisering cao primair onderwijs is reeds verwerkt via een nota van wijziging (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 VIII, nr. 5). Eventuele budgettaire gevolgen van de uitwerking van de rolverdeling en samenwerking tussen LNV en OCW worden verwerkt bij komende Voorjaarsnota.

Bij maatregel G46 doelmatiger onderwijs dient opgemerkt te worden dat het de technische verwerking betreft. Het streven is om bij de invulling van de besparingen over en binnen alle onderwijssectoren (inclusief onderzoek), het primaire proces zo veel mogelijk te ontzien. Bij het invullen van de maatregel worden alle onderwijssectoren (inclusief onderzoek) betrokken.

De overige maatregelen met betrekking tot het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden op een later moment in de begroting verwerkt, door middel van een nota van wijziging of een suppletoire begroting.

De volgende ombuigingen en beleidsintensiveringen uit het Regeerakkoord worden verwerkt per artikel in de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

(Bedragen x € 1.000)

Ombuigingen en beleidsintensiveringen uit het Regeerakkoord voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

   

2018

2019

2020

2021

2022

Art.nr.

         
 

Uitgaven

         
             

1

G46 Doelmatiger onderwijs

– 6.666

– 30.664

– 45.663

– 60.996

– 60.996

3

G46 Doelmatiger onderwijs

– 5.171

– 23.786

– 35.420

– 47.313

– 47.313

4

G46 Doelmatiger onderwijs

– 2.754

– 12.666

– 18.862

– 25.195

– 25.195

6

G46 Doelmatiger onderwijs

– 1.913

– 8.800

– 13.104

– 17.503

– 17.503

7

G46 Doelmatiger onderwijs

– 2.854

– 13.129

– 19.551

– 26.116

– 26.116

16

G46 Doelmatiger onderwijs

– 642

– 2.955

– 4.400

– 5.877

– 5.877

             

91

G47 Terugdraaien taakstelling OCW

244.000

415.000

410.000

338.000

183.000

             

6

G49 Halvering collegegeld eerstejaars HO

46.602

111.100

110.266

112.527

111.079

7

G49 Halvering collegegeld eerstejaars HO

21.398

52.900

53.734

56.473

57.921

95

G49 Halvering collegegeld eerstejaars HO (uitvoeringskosten)

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

             

3

Herverkaveling Groen onderwijs

342.964

330.207

317.445

309.474

308.160

4

Herverkaveling Groen onderwijs

173.943

164.298

160.087

156.887

151.499

6

Herverkaveling Groen onderwijs

90.648

93.698

96.658

99.059

101.168

7

Herverkaveling Groen onderwijs

193.712

195.140

198.643

202.386

206.910

95

Herverkaveling Groen onderwijs

530

530

530

530

530

             
             
 

Niet-belastingontvangsten

         
             

11

G50 10-jaarsrente studievoorschot

0

0

0

0

0

3

Herverkaveling Groen onderwijs

30

30

30

30

30

             

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

In deze toelichting worden de mutaties per artikel voorzien van een toelichting.

Er volgen uit het Regeerakkoord geen negatieve bijstellingen op reeds aangegane verplichtingen.

Artikel 1: Primair onderwijs

Dit artikel wordt in 2018 met € 6,7 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door; regeerakkoord maatregel G46 Doelmatiger onderwijs (€ – 6,7 miljoen).

Artikel 3: Voortgezet onderwijs

Dit artikel wordt in 2018 met € 337,8 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door;

de herverkaveling van Groen onderwijs (€ 343,0 miljoen) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

regeerakkoord maatregel G46 Doelmatiger onderwijs (€ – 5,2 miljoen).

Artikel 4: Middelbaar beroepsonderwijs

Dit artikel wordt in 2018 met € 171,2 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door;

de herverkaveling van Groen onderwijs (€ 173,9 miljoen) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

regeerakkoord maatregel G46 Doelmatiger onderwijs (€ – 2,8 miljoen).

Artikel 6: Hoger beroepsonderwijs

Dit artikel wordt in 2018 met € 135,4 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door;

de herverkaveling van Groen onderwijs (€ 90,6 miljoen) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

regeerakkoord maatregel G46 Doelmatiger onderwijs (€ – 1,9 miljoen);

regeerakkoord maatregel G49 Halvering collegegeld (€ 46,6 miljoen).

Artikel 7: Wetenschappelijk onderwijs

Dit artikel wordt in 2018 met € 212,3 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door;

de herverkaveling van Groen onderwijs (€ 193,7 miljoen) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

regeerakkoord maatregel G46 Doelmatiger onderwijs (€ – 2,9 miljoen);

regeerakkoord maatregel G49 Halvering collegegeld (€ 21,4 miljoen).

Artikel 16: Onderzoek en wetenschapsbeleid

Dit artikel wordt in 2018 met € 0,6 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door;

regeerakkoord maatregel G46 Doelmatiger onderwijs (€ – 0,6 miljoen).

Artikel 91: Nominaal en onvoorzien

Dit artikel wordt in 2018 met € 244,0 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door;

regeerakkoord maatregel G47 Terugdraaien taakstellingen OCW (€ 244,0 miljoen).

Artikel 95: Apparaatskosten

Dit artikel wordt in 2018 met € 2,5 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door;

de herverkaveling van Groen onderwijs (€ 0,5 miljoen) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

regeerakkoord maatregel G49 Halvering collegegeld (€ 2,0 miljoen).

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen worden per artikel de standen ontwerpbegroting 2018 vóór nota van wijziging, de mutaties in het kader van het regeerakkoord en de herverkaveling en de standen ontwerpbegroting 2018 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

             

1

Primair onderwijs

         
 

Stand vóór nota van wijziging

10.472.423

10.356.120

10.306.756

10.254.789

10.204.540

 

Maatregel regeerakkoord nr. G46 Doelmatiger onderwijs

– 6.666

– 30.664

– 45.663

– 60.996

– 60.996

 

Stand na nota van wijziging

10.465.757

10.325.456

10.261.093

10.193.793

10.143.544

             

3

Voortgezet onderwijs

         
 

Stand vóór nota van wijziging

8.011.153

8.036.388

7.935.939

7.786.282

7.791.761

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat(XIII)

368.355

354.735

345.933

333.112

330.289

 

Maatregel regeerakkoord nr. G46 Doelmatiger onderwijs

– 28.957

– 35.420

– 47.313

– 47.313

– 47.313

 

Stand na nota van wijziging

8.350.551

8.355.703

8.234.559

8.072.081

8.074.737

             

4

Middelbaar beroepsonderwijs

         
 

Stand vóór nota van wijziging

4.278.330

4.444.953

4.448.112

4.418.147

4.415.883

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

186.669

177.587

176.365

175.462

171.772

 

Maatregel regeerakkoord nr. G46 Doelmatiger onderwijs

– 15.420

– 18.862

– 25.195

– 25.195

– 25.195

 

Stand na nota van wijziging

4.449.579

4.603.678

4.599.282

4.568.414

4.562.460

             

6

Hoger beroepsonderwijs

         
 

Stand vóór nota van wijziging

2.967.916

2.952.926

3.061.918

3.033.307

3.097.897

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

100.804

103.827

99.552

97.047

98.603

 

Maatregel regeerakkoord nr. G46 Doelmatiger onderwijs

– 10.713

– 13.104

– 17.503

– 17.503

– 17.503

 

Maatregel regeerakkoord nr. G49 Halvering collegegeld eerstejaars HO

157.702

110.266

112.527

111.079

113.831

 

Stand na nota van wijziging

3.215.709

3.153.915

3.256.494

3.223.930

3.292.828

             

7

Wetenschappelijk onderwijs

         
 

Stand vóór nota van wijziging

4.493.538

4.513.933

4.615.408

4.659.003

4.700.347

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

202.090

203.845

207.634

212.222

217.110

 

Maatregel regeerakkoord nr. G46 Doelmatiger onderwijs

– 15.983

– 19.551

– 26.116

– 26.116

– 26.116

 

Maatregel regeerakkoord nr. G49 Halvering collegegeld eerstejaars HO

74.298

53.734

56.473

57.921

60.169

 

Stand na nota van wijziging

4.753.943

4.751.961

4.853.399

4.903.030

4.951.510

             

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.030.906

958.175

999.532

999.525

1.000.215

 

Maatregel regeerakkoord nr. G46 Doelmatiger onderwijs

– 3.597

– 4.400

– 5.877

– 5.877

– 5.877

 

Stand na nota van wijziging

1.027.309

953.775

993.655

993.648

994.338

             

91

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

25.682

– 145.479

– 139.900

– 68.348

87.285

 

Maatregel regeerakkoord nr. G47 Terugdraaien taakstelling OCW

244.000

415.000

410.000

338.000

183.000

 

Stand na nota van wijziging

269.682

269.521

270.100

269.652

270.285

             

95

Apparaatskosten

         
 

Stand vóór nota van wijziging

250.133

252.689

257.447

258.044

258.473

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

530

530

530

530

530

 

Maatregel regeerakkoord nr. G49 Halvering collegegeld eerstejaars HO

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

Stand na nota van wijziging

252.663

254.219

258.977

259.574

260.003

             

Totaal

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

         
 

Stand voor nota van wijziging

38.574.190

38.556.188

38.728.273

39.009.757

39.310.473

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

858.448

840.524

830.014

818.373

818.304

 

Maatregel regeerakkoord nr. G46 Doelmatiger onderwijs

– 81.336

– 122.001

– 167.667

– 183.000

– 183.000

 

Maatregel regeerakkoord nr. G47 Terugdraaien taakstelling OCW

244.000

415.000

410.000

338.000

183.000

 

Maatregel regeerakkoord nr. G49 Halvering collegegeld eerstejaars HO

234.000

165.000

170.000

170.000

175.000

 

Stand na nota van wijziging

39.829.302

39.854.711

39.970.620

40.153.130

40.303.777

Meerjarige doorwerking uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

             
             

1

Primair onderwijs

         
 

Stand vóór nota van wijziging

10.472.423

10.356.120

10.306.756

10.254.789

10.204.540

 

Maatregel regeerakkoord nr. G46 Doelmatiger onderwijs

– 6.666

– 30.664

– 45.663

– 60.996

– 60.996

 

Stand na nota van wijziging

10.465.757

10.325.456

10.261.093

10.193.793

10.143.544

             

3

Voortgezet onderwijs

         
 

Stand vóór nota van wijziging

8.123.146

8.013.229

7.921.263

7.843.593

7.791.761

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

342.964

330.207

317.445

309.474

308.160

 

Maatregel regeerakkoord nr. G46 Doelmatiger onderwijs

– 5.171

– 23.786

– 35.420

– 47.313

– 47.313

 

Stand na nota van wijziging

8.460.939

8.319.650

8.203.288

8.105.754

8.052.608

             

4

Middelbaar beroepsonderwijs

         
 

Stand vóór nota van wijziging

4.325.690

4.492.572

4.488.665

4.458.412

4.417.403

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

173.943

164.298

160.087

156.887

151.499

 

Maatregel regeerakkoord nr. G46 Doelmatiger onderwijs

– 2.754

– 12.666

– 18.862

– 25.195

– 25.195

 

Stand na nota van wijziging

4.496.879

4.644.204

4.629.890

4.590.104

4.543.707

             

6

Hoger beroepsonderwijs

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.005.161

2.969.694

2.984.447

3.062.145

3.097.897

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

90.648

93.698

96.658

99.059

101.168

 

Maatregel regeerakkoord nr. G46 Doelmatiger onderwijs

– 1.913

– 8.800

– 13.104

– 17.503

– 17.503

 

Maatregel regeerakkoord nr. G49 Halvering collegegeld eerstejaars HO

46.602

111.100

110.266

112.527

111.079

 

Stand na nota van wijziging

3.140.498

3.165.692

3.178.267

3.256.228

3.292.641

             

7

Wetenschappelijk onderwijs

         
 

Stand vóór nota van wijziging

4.483.810

4.493.381

4.542.330

4.634.112

4.701.467

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

193.712

195.140

198.643

202.386

206.910

 

Maatregel regeerakkoord nr. G46 Doelmatiger onderwijs

– 2.854

– 13.129

– 19.551

– 26.116

– 26.116

 

Maatregel regeerakkoord nr. G49 Halvering collegegeld eerstejaars HO

21.398

52.900

53.734

56.473

57.921

 

Stand na nota van wijziging

4.696.066

4.728.292

4.775.156

4.866.855

4.940.182

             

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.009.038

1.005.223

956.606

999.018

1.000.523

 

Maatregel regeerakkoord nr. G46 Doelmatiger onderwijs

– 642

– 2.955

– 4.400

– 5.877

– 5.877

 

Stand na nota van wijziging

1.008.396

1.002.268

952.206

993.141

994.646

             

91

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

25.682

– 145.479

– 139.900

– 68.348

87.285

 

Maatregel regeerakkoord nr. G47 Terugdraaien taakstelling OCW

244.000

415.000

410.000

338.000

183.000

 

Stand na nota van wijziging

269.682

269.521

270.100

269.652

270.285

             

95

Apparaatskosten

         
 

Stand vóór nota van wijziging

250.133

252.689

257.447

258.044

258.473

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

530

530

530

530

530

 

Maatregel regeerakkoord nr. G49 Halvering collegegeld eerstejaars HO

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

Stand na nota van wijziging

252.663

254.219

258.977

259.574

260.003

             

Totaal

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

         
 

Stand voor nota van wijziging

39.139.982

39.001.085

38.945.124

39.121.223

39.323.871

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

801.797

783.873

773.363

768.336

768.267

 

Maatregel regeerakkoord nr. G46 Doelmatiger onderwijs

– 20.000

– 92.000

– 137.000

– 183.000

– 183.000

 

Maatregel regeerakkoord nr. G47 Terugdraaien taakstelling OCW

244.000

415.000

410.000

338.000

183.000

 

Maatregel regeerakkoord nr. G49 Halvering collegegeld eerstejaars HO

70.000

165.000

165.000

170.000

170.000

 

Stand na nota van wijziging

40.235.779

40.272.958

40.156.487

40.214.559

40.262.138

Meerjarige doorwerking ontvangsten

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

             

3

Voortgezet onderwijs

         
 

Stand vóór nota van wijziging

7.361

7.361

7.361

7.361

7.361

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

30

30

30

30

30

 

Stand na nota van wijziging

7.391

7.391

7.391

7.391

7.391

             

Totaal

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

         
 

Stand voor nota van wijziging

1.380.597

1.414.621

1.487.563

1.554.243

1.633.157

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

30

30

30

30

30

 

Stand na nota van wijziging

1.380.627

1.414.651

1.487.593

1.554.273

1.633.187

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob

Noot 1: https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/portefeuilleverdelingkabinetrutteiii.pdf