Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 2

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).

Wetsartikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Wetsartikel 3

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob

B. BEGROTINGSTOELICHTING

a. Inhoudelijke toelichting

Deze Incidentele Suppletoire Begroting heeft betrekking op de structurele verwerking van de tranches 2018 en 2019 van maatregel G33 Aanpak werkdruk primair onderwijs uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Vanaf 2018 komt structureel € 99 miljoen beschikbaar voor de aanpak van werkdruk in het primair onderwijs. Vanaf 2019 komt structureel € 237 miljoen beschikbaar voor de aanpak van werkdruk in het primair onderwijs. Door middel van een kasschuif gaat de maatregel al in per begrotingsjaar 2018. Deze kasschuif wordt gefaciliteerd door een tegengestelde kasschuif op de voor OCW bestemde middelen op de Aanvullende Post bij Financiën. Het betreft alleen het deel van maatregel G33 bestemd voor de aanpak van werkdruk in het primair onderwijs. Uw Kamer is hierover geïnformeerd met de brief van 9 februari 2018 over «Werkdruk primair onderwijs».

Artikel 1 Primair onderwijs

Het financieel instrument «Bekostiging» wordt vanaf 2018 verhoogd met structureel € 98,2 miljoen en vanaf 2019 met structureel € 236,2 miljoen.

Het financieel instrument «Opdrachten» wordt in 2018 met € 0,5 miljoen verlaagd als gevolg van een herschikking en vanaf 2019 verhoogd met structureel € 0,5 miljoen.

Artikel 95 Apparaatskosten

Het financieel instrument «Personele uitgaven» van artikel 95 Apparaatskosten wordt vanaf 2018 met structureel € 0,3 miljoen verhoogd voor de apparaats- en uitvoeringskosten van maatregel G33 Aanpak werkdruk primair onderwijs.

b. Budgettaire consequenties beleidsartikel

Beleidsartikel 1 Primair onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 (Bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Mutaties Incidentele suppletoire begroting 2018

Stand incidentele suppletoire begroting 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

10.505.757

97.700

10.603.457

236.700

236.700

236.700

236.700

Waarvan garantieverplichtingen

             

Totale uitgaven

10.505.757

97.700

10.603.457

236.700

236.700

236.700

236.700

Waarvan juridisch verplicht (%)

99,70%

           
                   

Bekostiging

9.990.506

98.200

10.088.706

236.200

236.200

236.200

236.200

Hoofdbekostiging

9.688.072

98.200

9.786.272

236.200

236.200

236.200

236.200

 

Bekostiging Primair Onderwijs

9.672.842

98.200

9.771.042

236.200

236.200

236.200

236.200

 

Bekostiging Caribisch Nederland

15.230

 

15.230

       

Prestatiebox

282.234

 

282.234

       

Aanvullende bekostiging

20.200

 

20.200

       
 

Overig

20.200

 

20.200

       
                   

Subsidies

93.584

 

93.584

       
 

Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten

23.000

 

23.000

       
 

Nederlands onderwijs buitenland

10.394

 

10.394

       
 

Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek)

0

 

0

       
 

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

11.630

 

11.630

       
 

Overig

48.560

 

48.560

       
                   

Opdrachten

12.053

– 500

11.553

500

500

500

500

                   

Bijdrage aan agentschappen

23.912

 

23.912

       
 

Dienst Uitvoering Onderwijs

23.912

 

23.912

       
                   

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.565

 

7.565

       
 

Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds

5.062

 

5.062

       
 

Stichting Vervangingsfonds/ Bedrijfsgezondheid

0

 

0

       
 

UWV

2.503

 

2.503

       
                   

Bijdrage aan medeoverheden

366.750

 

366.750

       
 

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

277.402

 

277.402

       
 

Aanvulling GOA convenant G37

84.348

 

84.348

       
 

Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers kleine gemeenten

5.000

 

5.000

       
                   

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

11.387

 

11.387

       
 

Brede scholen

11.387

 

11.387

       

Ontvangsten

17.661

17.661

       

Niet-beleidsartikel 95 Apparaatskosten

Budgettaire gevolgen van beleid art. 95 (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Mutaties Incidentele suppletoire begroting 2018

Stand incidentele suppletoire begroting 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

252.663

300

252.963

300

300

300

300

Totale uitgaven

252.663

300

252.963

300

300

300

300

               

Personele uitgaven

194.907

300

195.207

300

300

300

300

Waarvan

             

eigen personeel

185.699

300

185.999

300

300

300

300

externe inhuur

5.463

 

5.463

       

overige personele uitgaven

3.745

 

3.745

       
                 

Materiële uitgaven

57.756

 

57.756

       

Waarvan

             

ICT

20.435

 

20.435

       

Bijdrage aan SSO’s

18.952

 

18.952

       

overige personele uitgaven

18.289

 

18.289

       
               

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

 

0

       

Ontvangsten

567

 

567