Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 1

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat XII voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 maart 2018 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 maart 2018, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 maart 2018 van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (incl. NvW)

Mutaties incidentele suppletoire begroting inzake Thermphos

Mutaties incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Saba en Sint Eustatius

Mutaties incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

8.230.662

8.287.069

14.678

27.700

27.700

0

43.150

4.275

0

38.500

38.500

0

                           
 

Beleidsartikelen

                       

11

Integraal waterbeleid

33.076

45.789

0

                 

13

Bodem en ondergrond

57.228

53.840

0

                 

14

Wegen en verkeersveiligheid

27.319

36.725

6.782

           

2.000

2.000

0

16

Openbaar vervoer en Spoor

7.846

18.622

0

                 

17

Luchtvaart

38.305

15.162

1.115

     

15.550

1.675

0

     

18

Scheepvaart en havens

4.576

25.396

0

     

27.000

2.000

0

3.500

3.500

0

19

Uitvoering milieubeleid en internationaal

44.148

45.116

0

                 

20

Lucht en geluid

20.374

34.374

0

                 

21

Duurzaamheid

35.176

34.421

0

     

600

600

0

33.000

33.000

0

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

28.439

34.937

250

                 

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

49.568

50.508

0

                 

24

Handhaving en toezicht

103.314

103.314

0

                 

25

Brede doeluitkering

881.534

881.588

0

                 

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.564.953

6.564.953

0

                 
                           
 

Niet-beleidsartikelen

                       

97

Algemeen departement

54.487

57.813

1.101

27.700

27.700

0

           

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

280.211

284.403

5.430

                 

99

Nominaal en onvoorzien

108

108

0